Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999 -
Päätoimittaja Pertti Manninen YHTEYS

Lauantai 2017-02-18
N:o 1915 - HELMIKUU 2017
MOBI - Edellinen - Seuraava - Joka etusivulle! - 162881

Sananvapaus02 - Tämän numeron etusivulle!

Sananvapaus. Verkkoviestien hävittämisen laajuus kunnianloukkausrikoksessa.

Käräjäoikeus 24.01.2012 - Hovioikeus 20.04.2012 - Korkein oikeus 05.12.2014 - Hovioikeus 19.11.2015. LUE!

Kirjoitukset 2000 - 2004. OSA2
LUE!


Oikeustalo. Jyväskylä. Kuva: Pertti Manninen.


Nettisanomissa ja sen sisarsivustoilla julkaistu Pekka Monosta ja Lauri Karaa koskeva aineisto vuodesta 2000 alkaen, jonka hävittämismääräyksen hovioikeus kumosi 19.11.2015 määräten kolme loukkaavaa lausumaa poistettaviksi.
Osa 1 - Osa 2 - Osa 3

Julkaisun osoite

Osa 2. Vuoden 2003 velkomusoikeudenkäynnin valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen.

 

2004. Nettisanomat torstaina 06.05.2004.

http://www.nettisanomat.com/2004/05/06/mononenkorkein.htm

Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Lue!
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen).
Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä. Lue!


http://www.nettisanomat.com/2004/05/06/
mononenkorkein.htm

 

Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen.  

KORKEIMMALLE OIKEUDELLE

ASIA
Valituslupahakemus ja valitus.

MUUTOKSENHAUN KOHDE
Vaasan hovioikeuden 5.11.2003 antama tuomio nro 1445 palvelussopimukseen perustuvassa velkomusasiassa S 02/1266

HAKIJA
Manninen, Pertti Juhani
...

I VALITUSLUPAHAKEMUS

PERUSTE
Pyydän kunnioittavasti, että korkein oikeus myöntäisi minulle luvan hakea muutosta yllämainittuun hovioikeuden tuomioon, koska

1)     siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäyntivirheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava

  1. 2)     siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava
  2. 3)     lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa on tärkeätä saattaa asia Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi
  3. 4)     valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

 PERUSTELUT

Peruste 1)
Hovioikeuden istunnossa ei ole noudatettu Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 §:n 2 ja 3 momentin määräyksiä. Aloittaessani kantaja Pekka Monosen kuulustelun ja tehdessäni hänelle kysymyksen puheenjohtaja katkaisi kysymykseni ja siirsi asian käsittelyn suoraan minun kuulemiseeni todistelutarkoituksessa. Kuulemisen jälkeen puheenjohtaja siirsi asian käsittelyn suoraan todistajien kuulusteluun. Minulle ei siis annettu edellä mainitun oikeudenkäymiskaaren mukaista kuulusteluoikeutta.

Asia on hovioikeuden nauhalla. Olen itse purkanut oikeudenkäyntien nauhat oheiseen liitteeseen, käräjäoikeuden nauhat liitteen sivuille 1-51 ja 

hovioikeuden nauhat liitteen sivuille 52-68. Tässä mainittu asia on sivuilla 55, 56 ja 61.

Perusteet 2) ja 3)
Tässä palvelusopimukseen perustuvassa velkomusasiassa on jossain laskutusvaiheessa asianajaja Pekka Monosen esittämien laskujen mukaan syntynyt tilanne, jossa hän edustaa samassa täytäntöönpanoriita-asiassa sekä kantajaa, äitiäni Laura Mannista että vastaajaa, allekirjoittanutta. Tällaista oikeudenkäytön kannata mahdotonta tilannetta ei saa syntyä edes vahingossa ja laskutus on oikaistava.

Perusteet 2) ja 3)
Asianajotoimeksisaajan velvollisuus on ilmoittaa jokaisen toimenpiteen yhteydessä asiakkaalle maksuvelvollisuudesta, jos toimeksisaaja ei katso voivansa suorittaa kyseistä toimenpidettä myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella. Oikeudenkäynnissä esille tulleen oman kertomuksensa mukaan asianajaja Pekka Mononen ei ole toiminut näin.

Asianajotoimeksisaajan on annettava asiakkaalle mahdollisuus ottaa kantaa käräjäoikeuden maksupäätökseen siinä tapauksessa, että toimeksisaaja ei hyväksy tehtyä päätöstä sellaisenaan, vaan aikoo laskuttaa ja laskuttaa maksuttoman oikeudenkäynnin saanutta asiakasta erikseen niistä toimenpiteistä, joista hän ei ole saanut korvausta maksuttomasta oikeudenkäynnistä. Asianajaja Pekka Mononen ei ole toiminut näin.

Perusteet 2), 3) ja 4)
Asianajaja Pekka Monoselle lähettämäni valtakirjan lähettämispaikan, lähettämisajankohdan ja sanamuodon laajuuden merkitys on punnittava uudelleen, koska vasta aivan äsken löytämäni 31.1.2001 pidetyn Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppapöytäkirja tuo olennaista lisäselvyyttä valtakirjan merkitykseen. Oikeudessa asianajaja Pekka Mononen väitti olleensa pakkohuutokaupassa minun valtuuttamanani kyseisellä valtakirjalla. Niin asianajaja Pekka Mononen kuin todistaja Lauri Kara kertoivat, että pakkohuutokaupassa heille tuli täydellisenä yllätyksenä Espoon Sähkön sähkölasku. Oheen liittämäni pöytäkirjan mukaan asianajaja Pekka Mononen ei ole edustanut minua 31.1.2001 pidetyssä pakkohuutokaupassa. Edelleen todistaja Lauri Kara on ollut Merita Pankki Oyj:n edustajana 22.11.2000 pidetyssä ensimmäisessä pakkohuutokaupassa, jonka pöytäkirjasta ilmenee sähkölaskun suuruus ja uuden liittymän hinta 11 500 mk. Tämän pöytäkirjan olen myös lähettänyt asianajaja Pekka Monoselle joulukuussa 2000 äitini riitakanteessa riidellyn velan selvittämiseksi. Tämä pöytäkirja on kirjallisena todisteena mukana tässä oikeudenkäynnissä (nro 15).

Pyydän kunnioittavasti Korkeimmalta oikeudelta lupaa esittää vasta nyt 31.1.2001 pidetyn pakkohuutokaupan pöytäkirjan, koska se oli joutunut kadoksiin kumppanini vaikean sairauden, kuoleman ja hautajaisten aikaan.

II VALITUS

VAATIMUKSET
Kunnioittavasti pyydän, että korkein oikeus

joko kumoaa käräjäoikeuden päätöksen ja hovioikeuden tuomion ja velvoittaa kantajan maksamaan asianosaiskuluina aikaisemmin vaatimani ja nyt korkeimman oikeuden kuluina lisäksi 335 euroa säädettyine korkoineen tuomion antopäivästä lähtien

tai muuttaa käräjäoikeuden päätöstä ja hovioikeuden tuomiota siten, että vasta kysymyksessä olevan valtakirjan antamisen jälkeiset sen nojalla sallituiksi 

katsottavat toimenpiteet korvataan niiden toimenpiteiden osalta, joita ei ole korvattu Laura Mannisen maksuttoman täytäntöönpanoriidan maksupäätöksen nojalla ja alentaa ja kohtuullistaa käräjäoikeuden päätöksessä ja hovioikeuden tuomiossa minulle määrättyjä oikeudenkäyntikuluja

tai palauttaa asian hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

PERUSTELUT

  1. 1.  Oikeudenkäymiskaaren mukaisen kuulusteluoikeuden evääminen.

Hovioikeuden istunnossa ei ole noudatettu Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 §:n 2 ja 3 momentin määräyksiä. Aloittaessani kantaja Pekka Monosen kuulustelun ja tehdessäni hänelle kysymyksen puheenjohtaja katkaisi kysymykseni ja siirsi asian käsittelyn suoraan minun kuulemiseeni todistelutarkoituksessa. Kuulemisen jälkeen puheenjohtaja siirsi asian käsittelyn suoraan todistajien kuulusteluun. Minulle ei siis annettu edellä mainitun oikeudenkäymiskaaren mukaista kuulusteluoikeutta.

Asia on hovioikeuden nauhalla. Olen itse purkanut oikeudenkäyntien nauhat oheiseen liitteeseen, käräjäoikeuden nauhat liitteen sivuille 1-51 ja hovioikeuden nauhat liitteen sivuille 52-68. Tässä mainittu asia on sivuilla 55, 56 ja 61.

2. Tapahtumien kulusta

Hovioikeuteen lähettämässäni valituksessa olen yksityiskohtaisesti kertonut tapahtumien kulun aikajärjestyksessä.

Oikeudenkäynneissä on käynyt ilmi myös asianajaja Pekka Monosen oman kertoman mukaan, ettei hän ole hoitanut velkajärjestelyasiaani eikä hän ole neuvotellut sen sopimuksen sisällöstä, jonka Merita Pankki Oyj, äitini Laura Manninen ja minä keskenämme neuvottelimme tammikuun loppupuolella 2001. Lisäksi on käynyt ilmi, että minä en ole neuvotellut pankin kanssa veloistani kuin vasta velkaneuvoja Ritva Anttosen laatiman sovintoesityksen pohjalta, joka siis johti edellä mainitun sopimuksen syntymiseen mainittuna ajankohtana. Asianajaja Pekka Mononen on itse ilmoittanut, että hän on ollut ensimmäisen kerran yhteydessä pankin edustajaan, Lauri Karaan 29.1.2001. Siinä vaiheessa minulla ja äidilläni oli se käsitys, että hän hoitaa äitini täytäntöönpanoriidan sovintoa, sen lopettamista. Näin hän itsekin oli sanonut minulle ja äidilleni ja nimenomaiseen kysymyksiimme maksajasta, hän oli molemmille vakuuttanut, että hänen toimenpiteensä kuuluvat maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin. Toisin sanoen hän ei ole ilmoittanut, että jotakin ylimääräistä maksua tulisi kummallekaan.

Asianajaja Pekka Monosen omia lausuntoja näistä asioista on ainakin nauhojen purkuliitteen sivulla 53 (kuudes kappale), sivulla 17 (alhaalla neljä alinta kappaletta) ja sivulla 18 (ylin kappale) ja sivuilla 20-23.

Saatuaan Jyväskylän käräjäoikeuden tuomari Päivi Penttisen äidilleni myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin maksupäätöksen, asianajaja Pekka Mononen ei tyytynytkään siihen, vaan lähetti minulle laskun kaikista niistä toimenpiteistä, joista hän ei saanut korvausta. Reklamoituani laskuista hän muutti maksajia ja laskujen perusteita ja tässä yhteydessä on käynyt niin, että hän on joutunut tilanteeseen, jossa hän on edustanut äitini täytäntöönpanoriitakanteessa sekä kantajaa että vastaajaa.

Asianajaja Pekka Monosen perusteluja tähän tilanteeseen on nauhanpurkuliitteen sivulla 15 (neljä alinta kappaletta ja sivulla 16 (seitsemän ylintä kappaletta) sekä sivulla 53 (kolmas ja neljäs kappale).

  1. 2.   Äitini maksuttoman oikeudenkäynnin lasku

Käräjäoikeuden hyväksymä lasku muodostui ristiriitaiseksi, siellä on korvattu esimerkiksi asianajaja Pekka Monosen kauppojen ja sopimusten raportointi äidilleni, vaikka hän väittää näiden asioiden olleen maksuttoman oikeudenkäynnin ulkopuolella. Ehkäpä pahin virhe on kuitenkin se, että kaikki minun ja asianajaja Pekka Monosen väliset puhelinsoitot sinä aikana, jolloin hän ei ole hoitanut mitään muuta kuin äitini täytäntöönpanoriita-asiaa, on jäänyt korvaamatta maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella.

Näitä on esimerkiksi äitini täytäntöönpanoriitakanteen aikaan edellä mainittuun päivämäärään 29.1.2001. mennessä laskujeni mukaan 20 kappaletta arvoltaan 5 375 markkaa ilman alv:tä. Lisäksi näissä kahdessa laskussa löytyy lukuisa joukko muita toimenpiteitä, jotka eivät siinä vaiheessa ole voineet liittyä mihinkään muuhun kuin kyseiseen riitakanteeseen.

Kysyessäni laskuista käräjäoikeudessa asianajaja Pekka Mononen myönsi rakentaneensa ja viritelleensä niitä parhaan kykynsä mukaan. Käräjätuomari oli asianajaja Pekka Monosen kertoman mukaan käyttänyt maksuttoman päätöksessä kirveslinjaa. Hovioikeudessa asianajaja Mononen jatkoi laskuttamisensa kiemuroiden selostamista, tällä kertaa hän syytti atk:ta.

Hovioikeudessa hän mielestäni lopulta myönsi, että osa puheluista on saattanut olla äitini Laura Mannisen maksuttomaan oikeudenkäyntiin kuuluvaa. Minun vaatimukseni oli, ettei yksikään puhelu saa olla väärin laskutettu.

Äitini, jolle on myönnetty maksuton oikeudenkäynti, ja minä, joka olen joutunut näiden epämääräisten toimenpiteiden maksumieheksi, emme ole missään vaiheessa voineet lausua mielipidettämme käräjäoikeuden maksupäätöksestä. Reklamointimme on ollut mahdollista vasta laskut saatuamme, äidillenikin on laskut lähetetty ja hänet on jopa haastettu oikeuteen, mikä haaste kuitenkin on sitten myöhemmin peruutettu. Äitini oli tämän hänelle lähetetyn laskun saadessaan 85-vuotias ja hän on joutunut soittamaan ja kirjoittamaan laskun lähettäjälle vastustavansa laskua.

Itse tekemäni nauhojen purkuliitteestä voi lukea tarkat asianajaja Pekka Monosen laskujen syntyhistoriat ja nauhoilta ne voi tietenkin kuunnella varmuuden saavuttamiseksi. Laskujen ja toimenpiteiden syntyhistoriaa on runsaasti: käräjäoikeudessa: sivu 5 (viisi alinta kappaletta) ja sivu 6 (ylin), sivu 7 (toisesta lähtien) ja sivu 8 (kokonaan) sekä sivu 9 (kolme ylintä), sivu 10 (seitsemännestä lähtien) ja sivut 10-16 kokonaan ja sivu 17 (kaksitoista ylintä), sivu 18 (kaksi alinta), sivu 19 (viisi ylintä ja kuusi alinta), sivut 20-22 kokonaan ja sivu 23 (viisi ylintä9, sivu 24 (neljäs, viides ja kuudes), sivu 25 kokonaan ja sivu 26 (kymmenen ylintä), sivu 28 (yhdeksäs, kymmenes ja yhdestoista), sivu 30 (seitsemän alinta) ja sivut 31-37 kokonaan sekä sivu 38 (kaksitoista ylintä) ja hovioikeudessa: sivu 52 (kuusi ylintä ja kuusi alinta), sivu 53 (yhdeksäs ja kymmenes), sivu 54 (toinen ja kolmas sekä kolme alinta), sivu 55 kokonaan ja sivu 56 (muut paitsi viimeinen), sivu 57 (kolmas), sivu 58 (kolmannesta lähtien kuusi ja kuusi viimeistä), sivut 59-60 kokonaan ja sivu 61 (11 ylintä).

4. Valtakirja ja sen käyttötarkoitus

Poikkeuksellisissa olosuhteissa kirjoittamani valtakirja oli tarkoitettu vain edellä kerrotulla tavallani neuvottelemani sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen. Minä en ole antanut valtuutusta mihinkään muuhun. Jos asianajaja Pekka Mononen olisi katsonut sen oikeuttavan pakkohuutokauppaan osallistumiseen, niin hänen olisi pitänyt ilmoittaa siitä pakkohuutokaupan pitäjälle, jolloin osallistuminen olisi kirjattu pöytäkirjaan. Jos asianajaja Pekka Mononen olisi katsonut sen riittävän sähkösopimuksen siirtämiseen, hänen ei olisi tarvinnut soittaa minulle ja kysyä siihen lupaa. Hänen pettymyksekseen en antanut lupaa ja pankki itse 

yksipuolisesti alensi neuvottelemani sopimuksen pankille tulevaa rahasummaa. Mitään uutta sopimusta ei ole allekirjoitettu. Kaiken kaikkiaan koko huutokauppa oli huonosti hoidettu, koska ostaja pääsi kiristämään pankkia, eihän siellä olisi tarvinnut muuta kuin äitini määräalan myynnissä asettaa sopimussakko ostajille, jos he eivät huudakaan pakkohuutokaupassa. Olinhan minäkin solmimassani sopimuksessa, jonka pankki oli laatinut, sitoutunut olemaan valittamatta pakkohuutokaupasta.

Käräjäoikeudessa olen kertonut olevani sitä mieltä, että asianajaja Pekka Monosen sanelema tekstikään ei olisi valtuuttanut osallistumaan pakkohuutokauppaan ja nyt myöhemmin on käynyt ilmi, ettei häntä ole merkitty edes edustajaksenikaan pöytäkirjaan. Tämänkään mukaan minulla ei olisi maksuvelvollisuutta hänen pakkohuutokaupassa suorittamiksi väittämiinsä toimenpiteisiin puhumattakaan epäselvän puhelinvaltuutuksen nojalla tehtyihin toimenpiteisiin.

Valtakirjan merkityksestä asianajaja Pekka Mononen kuulustelee minua nauhojen purkuliitteen sivuilla 35-37.

5. Solmimani sopimus Merita Pankki Oyj:n kanssa

Lopuksi selvennän pankin kanssa tekemääni sopimusta. 31.1.2001 allekirjoitettiin sopimus, jossa sovittiin, että kun pankki saa määrätyn summan rahaa, minun velkani pankkiin akordoidaan. Sopimuksen voimassaoloaika oli kuusi kuukautta.

Sopimuksen ensimmäiseksi täytäntöönpanoyritykseksi muodostui minun yksinomaan omistamani vuokraoikeuden ja rakennuksen pakkohuutokauppa ja se että äitini sitoutui myymään yksin omistamansa määräalan, joka oli sama kuin vuokraoikeuden määräämä maa-alue. Lisäksi äitini sitoutui vetämään pois täytäntöönpanoriitakanteensa käräjäoikeudesta ja asian näin päättyessä molemmat osapuolet, siis äitini ja Merita Pankki Oyj vastaisivat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kun edellä mainitut ehdot, siis pankki saisi määrittelemänsä rahasumman ja äitini olisi lopettanut oikeudenkäyntinsä, kun nämä ehdot olisivat toteutuneet. Pankki kirjoittaisi lopullisen akordisopimuksen. Näin pankki tekikin vuoden 2000 (p.o. 2001, korjattu sähköpostitse) huhtikuussa. 31.1.2001 jälkeen ei tarvinnut muuta kuin odottaa ehtojen täyttymistä. Äitini oikeudenkäynnin lopettamisilmoituksen teki asianajaja Pekka Mononen. Minä paimensin pakkohuutokaupparahojen kulkua kahden ulosottoviraston kautta Merita Pankki Oyj:lle ja kun ehdot täyttyivät, pankki teki lupauksensa mukaisesti akordisopimuksen, allekirjoittajina oli siis kaksi pankin toimihenkilöä. Asianajaja Pekka Monosellekin pankki lähetti tämän akordisopimuksen tiedoksi. Sopimus on kirjallisena todisteena mukana tässä oikeudenkäynnissä (nro5).

6. Laskutustavan muutos

Oikeudenkäynneissä on käynyt ilmi, että tammikuussa 1994 tekemänsä ositus- ja perinnönjakokirjan jälkeen minulla on ollut yksi puhelu asianajaja Pekka Monoselle toukokuussa 1999 ja sen jälkeen hän on saanut äidiltäni vuoden 2000 alussa ulosottovalitukseen ja heinä-elokuussa 2000 täytäntöönpanoriitaan liittyvän toimeksiannon, johon jälkimmäiseen myönnettiin maksuton oikeudenkäynti ja joka päättyi sitten sovintoon maaliskuussa 2001.

Kaikki laskut, niin vuoden 1993, 1994 ja 1999 kuin vuoden 200 laskut kesään saakka tulivat sovitun mukaisesti välittömästi samalla tai seuraavalla viikolla heti maksettaviksi. Vasta tässä äidilleni myönnetyssä maksuttomassa täytäntöönpanoriidassa asianajaja Pekka Mononen jätti maaliskuussa 2001

käräjäoikeuteen maksuttoman oikeudenkäynnin laskun selvästi suorittamiensa toimenpiteiden jälkeen. Kun hän ei saanut sieltä kaikkea, hän lähetti minulle sopimansa laskutuskäytännön vastaisesti toukokuussa ja kesäkuussa 2001 laskuja vuodenkin vanhoista toimenpiteistä niitä välillä korjaillen ja muutellen. Nämä nyt tässä oikeudenkäynnissä vaaditut laskut hän lähetti myös äidilleni eikä ole niitä perunut.

Lisäksi kesällä 2000 äitini ilmoitti asianajaja Pekka Monoselle lopettavansa oikeudenkäynnin ja pyysi lähettämään kaikki paperit itselleen. Näin asianajaja Pekka Mononen tekikin ja lähetti papereiden mukana kirjeen, jonka äitini ja minä ymmärsimme kirjalliseksi vahvistukseksi siihen asti olleiden toimenpiteiden lopettamisesta. Kirje on kirjallisena todisteena mukana tässä oikeudenkäynnissä. (nro 1).

LOPUKSI

Edellä olevassa olen keskittynyt pääasiallisesti niihin asioihin, joiden perusteella olen pyytänyt valituslupaa.

Asianajaja Pekka Monosen kirjalliset kanteet niin käräjäoikeuteen kuin hovioikeuteen eivät ole tapahtumien aikajärjestyksen mukaisia. Niissä hypitään vuodesta toiseen eri asioita sekoittaen ja yhdistäen. Lisäksi niissä ja asianajaja Pekka Monosen oikeudelle esittämissä kertomuksissa sepitetään tapahtumattomia tapahtumia. Esimerkiksi en ole ollut kehenkään pankin virkailijaan yhteydessä vuoden 1993 jälkeen, jolloin viimeksi sovin maksuohjelmista, vasta kuin tammikuun loppupuolella 2001 myyntipäällikkö Lauri Karaan. Kuitenkin asianajaja Pekka Mononen on rakentanut uskottavan tuntuisen kertomuksen pankin kanssa käymistäni neuvotteluista ja kamppailuista. Näitä tarinoita rakentaessaan hän on käyttänyt aivan toiseen tarkoitukseen luovuttamiani luottamuksellisia tietojani, siis äitini ulosottovalitukseen ja äitini täytäntöönpanoriitakanteeseen, esimerkiksi riitakanteen haastehakemuksessa annoin asianajaja Pekka Monoselle luvan käyttää veroilmoitustani riidassa kiistellyn velan osoittamiseksi. Kyseinen haastehakemus on yksi tämän oikeudenkäynnin kirjallinen todiste (nro 9).

Mielestäni parhaan kuvan tapahtumien kulusta ja siten myös mahdollisista toimenpiteistä, joita ylipäätään on voitu suorittaa jonakin ajankohtana, saa hovioikeuteen lähettämästäni valituksesta, jossa tapahtumat on lueteltu aikajärjestyksessä hieman pienempää kirjasintyyppiä käyttäen.

Toistan kaiken asiassa käräjäoikeuteen ja hovioikeuteen kirjoittamani ja molemmissa lausumani.

PÄIVÄYS
... joulukuun 3. päivänä 2003

Pertti Manninen
Pertti Manninen
...
LIITTEET

Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.1.2001.
Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)

   
 
Liite. Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.1.2001.


http://www.nettisanomat.com/2004/05/06/etusivu.htm

 

Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Nauhat kuultavina netissä myöhemmin.

Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68.

Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen."


1

Nauha 1. Osa 1. alkaa.

puheenjohtaja

elikkä henkilötodistelu jutussa l 01 kautta 51954 jossa kantajana Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky ja vastaajana pertti juhani manninen ja kuullaan kantajan edustajana (epäselvä) asianajaja pekka mononen todistelutarkoituksessa ja riita-asia niin totta tietysti pitää puhua totta oliskos se niin että avustaja suorittaa pääkuulustelun (epäselvä)

elo

joo kyllä

niin arvoisa puheenjohtaja pyytäisin sinua ensin kertomaan sen että milloin olet ensimmäisiä kertoja ollut tekemisissä tämän vastaajan kanssa pertti mannisen kanssa ihan sieltä alusta ja minkälaisia ja onko sinulla toimeksiantoja hänen kanssaan

mononen

no ihan ensimmäisiä kertoja niin se on ollut sitten joskus niin voi olla että on ollut 80 luvun puolella mun tietokoneohjelma uusittiin vuonna 93 ja sen jälkeen mulla on ollut tietokoneella merkinnät mutta sitä ennen ei ole enää tallella ne merkinnät tai en ole ainakaan niitä katsonut vieläkö ne löytyis mutta niin

ennen tätä 93 vaihetta niin siellä oli ollut jo useita yhteydenottoja mannisilta minulle päin mannisethan ovat niin kuin tuttuja meidän mun vaimon suvulle ennestään että se on tullut sitä kautta että vaimon vaimon isoäiti oli hyvä ystävä laura mannisen kanssa ja sitä kautta niinku mun vaimo hoiti ensiks heidän asioitaan ja toimi neuvonantajana siellä ja sitten sitten kun ne kävi yhä työläämmiksi ne hommat ja

mulle tuli oma toimisto sitten niiku ne siirtyi sitten mulle hoidettavaksi ja tota sitten ne menikin ne laskut normaaliin laskutukseen jossain vaiheessa mutta tässä on aina sovellettu sitä semmosta tuttujen välistä vähän kohtuullisempaa laskutustapaa ett että tota en nyt ihan sukulaisalennuksesta olis voinut puhua mutta kuitenkin tuttujen välisestä kaupasta että

me ollaan hyvin hyvin pitkäaikaisia yli kymmenen vuotta on oltu tässä tuttuja ja voi olla viistoist vuotta en mä muista pertti mannisen isä kuoli jossain vaiheessa 90 lukua kai se oli ja tota silloin mä tein perukirjotuksen ja sitä ennen mä olin tehnyt testamentin jo silloin tietysti hänen elinaikanaan ja jotain muita semmosia asioita siellä on ollut ei niitä siellä kovin paljon siellä siellä ihan alkuvaiheessa ollut mutta sitten per pertillä alko tää velkaantuminen jossain vaiheessa

elo

arvoisa puheenjohtaja saanko keskeyttää tässä välissä sitten että kun sulla oli oli tälläsia juttuja koitko sä olevasi nyt nimenomaan pertti mannisen juristi tavallaan kanssa kun sitten tämmöisissä asioissa niinkuin me me asianajajat useasti joudutaan joudutaan olemaan vähän niinku perhejuristin tyyliin

mononen

no se ihan alkuvaiheessa en kokenut olevani vaan silloin olin niinku nä heidän isovanhempiensa se oli enemmän heidän asioiden käsittelyä mutta sitten sitten

kun pertillä tuli näitä velkaantumisasioita ja sitten kirkkonummen kiinteistön rakentamista hänellä oli siinä sitä omakotitalon rakentamista sinne vuokramaalle ja sitten erilaisia kysymyksiä sieltä on tullut aina sillon sun tällön hän on soitellut mulle paljo ja näin niin tota kyllä se on ollut jo monta vuotta enemmän niinku näitten pertin asioiden käsittelyä ja tää tää tota

en enää muista hänen isänsä nimeä oliks se lauri eerik manninen oli vissiin isän nimi mutta tota hänen perinnönjakonsa jälkeen minkä mä myöskin tein muistaakseni sen perinnönjaon niin sen senjälkeen on sitte ollut aika puhtaasti pertin omia asioita sitten laura on liittyny niihin kyllä tota melkein kaikkiin sitten niinku jossain määrin mukaan

elo

jos sitten mennään tähän nyt näihin tämän päivän asioihin mistä täällä nyt sitten riidellään niin niin milloin ja mitenkä sait näistä asioista toimeksiannon ja mistä asioista sait toimeksiannon

mononen

no tota koska näitä näitä soittoja tuli pertiltä aina sillon sun tällön välillä vähän pidempi väli välillä vähän lyhyempi väli niin tota sitä en pysty muistamaan milloin mikäkin toimeksianto on tarkkaan ottaen alkanut ja milloin mahdollisesti joku toimeksianto olis päättynyt niitä


2

se oli semmosta toimeksiantojen virtaa mitä mitä niinku tuli hän on niinku soitti ja kyseli multa asioita ja jos mulla oli joku konkreettinen asia hoidettavana niin kyllä hän yleensä siinä sitten kyseli samalla veroasioitaan ja jotain tämmöisiä muita asioita ja sitten hänellä oli riitoja lastensa kanssa ja ni niitä käsiteltiin ja tota kyllä siinä oli niinku monenlaista asiaa

elo

mutta jos ajatellaan sitten ihan nyt tätä koskien tätä akordikysymystä ja tätä velkaantumista millä tavalla tämä sai niinku alkunsa ku kumpiko vai kuka otti yhteyttä näissä asioissa

mononen

no mä en ainakaan yhtään muista niin että laura olis mulle soittanut ja pyytänyt että hei valvotaas tuolla pertin tota pakkohuutokaupassa näitä hänen saataviaan mulla ei ole yhtään semmost muistikuvaa mulla on mulla on semmonen muistikuva että

pertti on soittanut mulle että nyt pakkohuutokauppa uhkaa tai jotain muita vastaavaa ja sitten tota sitten tota noin niin on on keskusteltu siitä että että mitenköhän näitä äidin saatavia saatais siellä siellä tota pakkohuutokaupassa turvattua ja tota mulla olis alko oleen aika tarkka tieto pertin velkamääristä hän on niitä mulle kertonut aina silloin sun tällöin ja tota

mulla oli sellanen kuva ettei hän ollut pystynyt hoitaa pankille niitä velkoja ne oli kasvanut aika hallitsemattomiin määriin ja tilanne alkoi oleen sellanen ettei hänen omaisuutensa ei enää riittänyt niitten velkojen hoitamiseen ja jolloinka tota hän oli niinku neuvottelukumppanina pankkiin päin sellaisena nollamiehenä nollamaksukykyisenä miehenä jo jonka jonka tota joka tietysti on aika vahva neuvotteluasema pankkiin päin kun tota voidaan ilmoittaa ettei makseta tai sitten maksetaan määrätyillä ehdoilla eli tota se oli oli semmosta niinku etujen hankkimista pankkisuhteessa monessa mielessä eli tota pyrittiin niinku sitä sitä pankin luottotappiouhkaa niinku käyttämään neuvotteluaseena siinä sitten tota siinä pertin eri tilanteissa mutta tota

konkreettisekshan tää kehitty sitten vasta oliks se nyt sitten tammikuuta 2000 vai mitä se oli kun tää kirkkonummen pakkohuutokauppa sitten toteutui että että siinä tota sitä edelsi sitten tää ulosottovalitus laukaan kiinteistön osalta ja ne tota siihen liittyvät täytäntöönpanoriitakanteet jotka mä hoidin kaikki

elo

jos palataan siihen mistä tää nyt sitten konk konkretisoitui elikä siitä espoon pakkohuutokaupasta eikö niin siitä siitäkö se alkoi

mononen

siihen konkretisoitui sitten nää nää niinku milloin tähän saatiin

elo

järjestystä

mononen

joo (epäselvä) jonkinlaista muutenhan se oli semmosta suht epätoivoista taistelua että että tota että niin vaikka pertillä oli vuokratuloja sieltä kirkkonummen kiinteistöstä se oli niinku hänen suurin tulolähteensä oli vuokratulot kirkkonummen kiinteistöstä niillä hän pystyi jollain lailla hoitelemaan joitakin asioita ja myöskin varmaan niistä hän makseli mulle laskuja ja tota niitä oli varmaan jossain vaiheessa varmaan kymppitonnin arvioisin kuukaudessa mutta nehän vaihteli koska ne vuokralaiset aina välillä tota katkes ne vuokrasuhteet eikä se ollut niin varmaa tuloa mutta välillä se tuotti aika hyvinkin ja ja se olis voinut onnistua jos siellä olis ollut hyvät maksajat koko ajan pertti olis sitä kauttakin päässyt kuiville mutta se se oli hänen tavoitteensa se oli semmonen kiinteistö vuokratulo tavoite hänellä selviytyä näistä sitä me sitten klaarailtiin siin yhteen aikaan ja

sitten mä olin tehnyt kiinnitykset haltijavelkakirjat sinne mä en muista olenko mä tehnyt molempiin kiinteistöihin mutta ainakin toiseen mä olin tehnyt haltijavelkakirjat ja järjestänyt sen hänen äidilleen mun mielestä ihan laillisen ja kunnollisen kiinteistöpantin näistä saatavista koska äiti ja myös hänen isänsä olivat antaneet pertille lainaa ainoalle pojalleen näihin omakotihankkeisiin ja kun pertti joutu työttömäks niin vanhemmat tuki ne oli melko varakkaita vanhempia ne tuki mielellään perttiä mutta sitten tota noin niin

pertin omat taloudet ei menny parhaalla mahdollisella tavalla jolloinka tota menetyksiä oli aika suuria ja laman aikana niinku kellä hyvänsä ja tota sitten pertin omat lapset alkoi niinku kriittisesti suhtautua siihen että rahaa tuntu palavan aika pahasti näissä näissä menoissa me näissä tota siinä tuli tuli tämmönen tämmönen sitten draama että että tuli vähän


3

 riitaa omiin lapsiin päin ja tota äiti yritti olla siellä välissä ja puolustaa perttiä ja tota olla olla väliasemissa mä sitten pidin yhteyttä välillä lapsiin välillä äitiin välillä perttiin ja

se oli semmosta kokonaisvaltaista velkatilanteen neuvon neuvojana toimimista mitään velkajärjestelyhakemusta mä en koskaan tehnyt ja sillä tavalla se oli tota tämmöstä sivusta neuvontaa pertti pertti kyllä tajus itse kaikki juridiset kysymykset aika aika hyvin että hän osas pankin kanssa kyllä vääntää itsekin

elo

joo nyt mä palaisin sitten niihin konkreettisiin tekemisiin tässä kirkkonummen kiintei ki kirkkonummen huutokaupassa ja sitten laukaan ja sitten tuota niin niin tässä akordikysymyksessä nää kolme kysymystä ku tässä on kerro nyt ensiks mitä siellä kirkkonummella tapahtui

mononen

no kirkkonummi oli niitä viimeisimpiä juttuja mutta että sitten kun sinne tuli se pakkohuutokauppapäivä niin sehän pidettiin espoon ulosottovirastossa se kai ei ollutkaan kirkkonummella vaan espoon tai vissiin ulosottovirastossa se pidettiin ja minä menin sinne ja tota

elo

oliko siellä pertti

mononen

pertti ei ollut eikä laura (epäselvä) kumpikaan ei ollut mä olin niinku edustamassa ilmeisesti suurin piirtein molempia siellä ja tota

elo

mitä tämä tarkoitti ilmeisesti

mononen

no no kun tota siellä ensiks tehtiin tää kiinteistön kauppa niin tota se se oli niinku erilainen asetelma kun sitten taas tuli heti sen perään tuli tää pakkohuutokauppa se oli taas vähän vähän että että siis mun asema juristina oli oli kenties vähän niinku erilainen pelkässä kiinteistökaupassa kuin kiinteistön pakkohuutokaupassa mutta että ett olennaista oli se että mä niinku nivoin näitä yhteen näitä asioita että mä mä huolehdin että saadaan se semmonen ostaja lauran maapohjalle joka sitten huutaa heti pian seuraavassa huutokaupassa sen pertin vuokraoikeuden ja rakennukset jollonka maapohjan omistaja ja vuokraoikeuden omistaja tulevat samoihin käsiin ja ja se ostaja voi niinkun arvioida sen paljonko se maksaa siitä kohteesta sillä perusteella se tietää saavansa oikein maapohjan omistusoikeuden ja oikein rakennuksen omistusoikeuden ja pääsee hallitsemaan täydellisesti sitä kun pakkohuutokauppa oli koskenut vain vuokraoikeutta ja rakennusta johon ei ollut oikein innostuneita ostajia ollu havaittavissa

sitä oli kai yritetty jonkun verran myydä mä en ollut niissä kyllä mukana mut mä kuulin pertiltä että se oli huonosti mennyt ne yritykset myydä sitä mut siellä tota noin siellä mä ja ja etukäteen olin jo laatinut sen kiinteistön kauppahin kauppakirjan ja ollut älyttömän paljon puhelinyhteydessä näihin ostajaehdokkaisiin jotka oli ilmaantunut sitten että he tulee huutamaan sitä sinne niin ja että tota mä pidin yhteyttä tähän harri untamalaan ja oli niitä muitakin pari muutakin ostajaehdokasta ja niille sitten selvitin tän tilanteen että miten tässä on tarkoitus mennä ett laura luovuttaa kiinteistönsä meiän käyttöön myymällä sen sinne mutt sillä tavalla kuitenkin että saamansa kauppahinnan käyttää pertin velkojen maksuun ett aika pienellä hinnalla laura myi sen kiinteistön mutta siinä oli semmoinen ehto se purkautuu jos se ei huuda se ostaja sitä sitä vuokraoikeutta ja rakennuksia ja sitten mentiin kun kauppa oli ulosottomies vahvistanut sen vai oliks se nimismies jompikumpi sen kaupan kiinteistökaupan sen jälkeen

mentiin sit saman miehen toimittamaan ulosotto pakkohuutokauppatilanteeseen ja sitt siellä jännitettiin että huutaako nyt se untamala vai kuka se oli niin sen vuokraoikeuden ja rakennukset joka oli ostanut sen kiinteistön ja sitten siinä tuli jotain sekaannusta sen sähköliittymän osalta se ei huutanutkaan sitä silloin me kajautettiin että neuvottelutauko ja se huutokauppa pysäytettiin koska se olis muutamankin sekunnin jatkunut niin se olis kaatunut se huutokauppa ja sit mentiin neuvottelutaukoon ja sitten ostaja sanoi että ne eivät maksa tätä 8500 markkaa näistä sähkölaskuista ja että tää täytyy jonkun maksaa ja kun mannisia ei ollut paikalla niin lauri kara pankin edustajana otti sitten ihan omin nokkineen ilmotti ett pankki vastaa näistä kuluista ja sitten mä sitten

ne vaaditti että se myöskin siirrettään se sähköliittymä sitten näille ostajille mä jouduin soittaan pertille että voinko mä siirtää tässä tässä tän sähköliittymän ett siit ei oo mitään koska nykyään se täytyy erikseen sopia siit ei ollut näissä papereissa mitään niin me sovittiin pertin kanssa puhelimessa että mä valtakirjalla myyn sen ostajalle sen sähköliittymän ja niihin liitty ne paperit jotka mä tänään annoin ja


4

tämmäsen kokonaisuuden siinä sitten neuvottelin pitäen yhteyttä eri osapuoliin ja sain toteutumaan sen kaupan niin että lauran kiinteistö meni ostajalle käytetty kauppahinta maksettiin pankille ja pankki sai vielä sen huutokaupparahat ja sitten purettiin täällä se täytäntöönpanoriitakanne täällä jyväskylässä ja pertti huolehti siitä että korkeimmasta oikeudesta lopetetaan se siellä ollut valitus ja

sitten saatiin toteutumaan tää akordisopimus joka oli tehty siis aivan alimmaiseks sinne eli se akordisopimus oli vasta niinku suunnitelma tavallaan tehdä nää paperit että jos näin saadaan tehtyy niin se akordisopimus toteutuu ja ja sitten tota sittenku nää oli tehty niin mä sitt soittelin pankkiin ja kysyin no onks missä se akordi viipyy että nyt me halutaan se akordi että mä me ollaan nyt tehty nää niin pankki ilmoitti että siellä on vielä korkeimmassa oikeudessa yks oikeudenkäynti pertti ei ollut vielä purkanut sitä mikä mikä oli hänen käsissään ja sitten saatiin se poistettuu sieltä ja

sitten tuli se akordipaperi loppujen lopuksi mun toimistoon sieltä pankista ja silloin mä katoin että tota koko tää raskas vyyhti oli saatu finaaliin mä olin tosi huojentunut ja tyytyväinen että nyt on homma mennyt mutta mua väitetään laura mannisen yksinomaiseks asiamieheks mutt

mähän olisin tehnyt päämiehelleni hallaa jos mä olisin ollut laura mannisen asiamies pelkästään ett laura manninen menetti neljän muutaman sadan tuhannen arvoisen kiinteistön kauppahinnan 50 tonnia ja tota hävisi tuolla jyväskylässä tai luopui kanteesta siellä niin tota heh mihin mä olisin selittänyt tämmäsen että päämies vaan menettää menettää ja menettää

ellei mulla ois ollu tavoitteena pertin edun valvonta että mä varjelen hänen oikeuttaan ja etuaan näissä ja selitän omalle toiselle päämiehelleni laura manniselle että hei että sä menetät tässä nyt kyllä näin ja näin paljon tää on erittäin surullista mutta harkitkaa nyt jos tota tuntuu siltä että haluatte vielä auttaa poikaanne pois veloista niin tällä konstilla me saadaan se

laura ei sitä ensiks suostunut hän itki sitä pitkän aikaa sitä että näinkö tässä käy hän oikein itki mulle puhelimessa ja kun mä kävin siellä itki oli tosin sinänsä erittäin älykäs ja teräväjärkinen mummu niin tota mä en painostanut häntä millään tavalla mutta teidän täytyy miettiä tää mutta tää

niin siinä sit tuli semmonen välikohtaus että tää untamala lupas jotain kauppahintaa tälle lauralle siinä että myykää heille suoraan se maapohja ja niin tota sitten saatte niin ja niin paljon yritti sen itelleen ja siinä huutokaupassa jos sillä olis ollut jo se maapohja hallussaan se olis mummolle antanut pikkurahan sieltä ja sitten tota olis tullut siihen huutokauppaan maapohjan omistajana se olis ollu keisari siellä se yritti tämmöstä välivetoo mut mä sain sen torpedoitua että se untamala ei päässyt sitä tekemään mutta

laura manniselle jäi hinku siihen sitt rahaan jonka se untamala lupas se olis ollut varmaan sit 50 tonnia laura oli sitt oli mulle vihanen kun mä en sit saa mistään järjestettyä hänelle 50 tonnia siitä siitä siitä koko kaupasta hän sano et eikö pankki sit voi maksaa hänelle 50 tonnia niin mä jouduin sit selittämään, ett ei me voida ei pankki joka menettää tässä nyt akordissa muutenkin toista miljoonaa niin eihän se voi enää maksaa mitään että tota tota tää on vaan tämmönen tilanne että että se on nyt tän tän teidän maapohjan menoo jos haluatte että poika vapautuu näistä veloista ja

mun mielestä mä suosittelen tätä ja mun mielestä tää on fiksu juttu että että kerrankin saadaan pertti velattomaksi ja näin ja laura päätti uhrata sen kiinteistönsä ja sen oikeudenkäyntietunsa taas kerran poikansa hyväksi

elo

no tota katsoitko silloin siinä tilanteessa todellakin olevasi pertin asialla ja pertin asiamies

mononen

tottakai täydellisesti mutta en yllyttänyt lauraa millään vääryydellä siihen enkä enkä tota tota millään yllyttänyt vaan vaan laura pysty itse ajattelemaan sen että pertin äiti että että mitä se merkitsee mutta se untamala pääs väliin vähän sotkemaan sitä että ett tarjos jotain rahaa sieltä välistä siinä oli vähän sot set selvittämistä

elo

no oliko tämä myös pertin tahto että nämä asiat meni tällä tavalla kun meni

mononen

aivan varmasti oli

elo


5

elikkä että hän halus myös tätä tällästa näitä kauppoja ja sitä kautta tätä

mononen

no kyllä pertti tietenkin olis halunnut niitä kauppahintaa huomattavasti enemmän sieltä hän arvosti sen oman se sano mulle joskus että siellä on kolmesataaneliöinen omakotitalo siellä kii se oli ehkä kaks ja puolsataa neliöinen sitten kun jos niinku kaikki matalat tilat lasketaan voi olla että tulee 300 neliötä mutta että ett

ennen kuin mä näin sen kiinteistön niin niin mä luulin sitä paljon arvokkaammaksi mä luulin ett siitä saadaan parempi hinta mut mutta vuokralaisten käytössä pitkään ollu omakotitalo niin se tahtoo mennä vaan huonommaksi ja huonommaksi ja sitt sitten tota

ostajaehdokkaat pakkohuutokaupassa ei makseta niin paljon ostajat tietävät ett että toinen on on huonossa rahatilanteessa niin ne hinnat tahtoo pudota ja tota tota ei sillä niinku mahtanut mitään että ne hinnat ei ollu

ollu sen korkeampia mutta kyllähän pertti varmasti oli siihen pettynyt

mutt ei hän voinut olla siihen pettynyt että akordista tuli anteeksi velat pankille kyllä hän oli niinku koko sielullaan mukana niinku järjestelyissä

elo

no nyt sitten palataan siihen asiaan elikkä tähän laukaan kysymykseen ja siellä olevaan sitten tähän täytäntöönpanoriitaan ja siitä tulevaan kysymykseen olevaan tänne jyväskylän käräjäoikeuteen ja niihin siihen maksuttomaan oikeudenkäyntiin jos sä kerrot sen nyt kokonaisuudessaan sen episodin

mononen

joo nämä siis maksuton oikeudenkäynti tuli jossakin vaiheessa tätä tätä tota noin niin prosessivirtaa esille että tota ett laura mannisen tota eläketulot tai jotkut tulot on niin pienet että hänellä vois olla tulojen puolesta mahdollisuus mutta

tota mä olin niinku arvioinut hänet niinku huomattavan varakkaaks henkilöks niin mulle ei johtanut edes mieleenkään että tästä vois tulla maksutonta oikeudenkäynti kysymykseen mutt mutta se nyt kuitenkin sit tuli mä en muista miten se sitten tulikaan esiin mutta ne sitten itse kävivät siellä oikeusaputoimistossa hankkimassa ne selvitykset ja toimittivat mulle ja mä sitten ajattelin että okei ei siinä sitten mitään jos kerran nää on tarkistettu nää tulo- ja varallisuustiedot niin niin tota mä käytän sitä sitten ja haen sitä maksutonta laura manniselle siihen täytäntöönpanoriitakanteeseen ja tota ja sillä tavalla ja siellä oli oikeusaputoimiston espoon oikeusaputoimiston joku henkilö oli myöskin sen sitt

ne olivat yhdessä myöskin sen ulottuvuuden määritelleet siellä mihin se niinku sitten mistä haettiin ja minä tunnen sitä asiaa ja mut pannaan sit siihen asiamieheksi ja näin ja mä sitten hain sitä täältä ja tota mut että

mä olin hoitanut jo sitä ennen lauran ja pertin näitä yhteennivoutuvia asioita jo paljon laukaan ulosottovalitusten osalta ja ja en nyt muuten muista mitä kaikkia siellä on mutta kuitenkin se oli niinku keskellä tätä prosessia ku se otettiin ja tota

se otettiin semmosena niinku lisähyvänä kun maksuja oli tullut ja mullakin tietysti rupes töitä ollut tehtyä aika paljon siihen niin tota pidettiin hyvänä että tota että tota saadaan sitten jostain vähän rahoitusta tähän tähän tota osaan tätä hanketta mutt mutt se

piti tietysti noudattaa niitä maksuttoman päätöksien rajausehtoja mitkä mitkä siihen kuuluu enkä mä voinut niinku sitten laskuttaa siinä siinä sitten näitä kirkkonummen pakkohuutokauppa-asioita jotka oli myönnetty jyväskylän oikeudenkäyntiin jossa kirkkonummi ei ollut millään tavalla mukana niin niin tota

niin onhan se selvää että tota siis kun sitä maksutonta oikeudenkäyntiä ei myönnetty siihen akordisopimuksen neuvotteluun jos se ois ollu siihen niin sitten olis ehkä ollut laukaan ja kirkkonummen liitettävissä siihen vaan kun mutta kun se oli täytäntöönpanoriitakanteeseen niin niin tota

se täytäntöönpanoriitakanne liitty akordisopimukseen ja näin se akordisopimus oli semmonen kuin niiku yhteinen nimittäjä tässä mutta ei se täytäntöönpanoriitakanne oo mikään yhteinen nimittäjä että siihen liitettäis näitä

sen takia mun mielestä ihan selkeesti nää pertin tota omat asiat omat asiat tota noin laukaalla omat asiat verottajalla velkajärjestelyssä omat asiat kirkkonummella ja helsingissä ja ja ja kaikki mahdolliset asiat niin tota tota noin niin ei ne ei ne mitenkään mee sen maksuttoman piiriin ja tota ett ett kun


6

se oli mun mielestä ihan oikee päätös mikä tuli täältä se sen rajauksen suhteen täältä tota jyväskylästä että ei siinä ollut niinku liikaa liikaa ulotettu sitä pertin juttuihin mutt mutt ei ollut sitten niinku turhaan rajattukaan että se se mun mielest se osu kohdalle kyllä se se maksuttoman päätös sillä tavalla rajaukseltaan ja tota ett että tota sitt sitten niinku oli selvää että mulla oli paljon työtä mikä mistä mä en ollut saanut korvausta

.

elo

no kuitenkin suurin piirtein tiedetään mistä täällä on kysymys mutta kun asia menee nauhalle niin kerro kerro vielä mitenkä sä hait tätä maksutonta oikeudenkäyntiä miten sä selvitit sen pertti manniselle ja ja ja mahdollisesti laura manniselle mitä osuuksia tulee mahdollisesti maksuun tältä ja mitä muulta jos sitt selvitit ja niin edelleen kerrot sen kerrot sitä että että ennen sitä hakemista jossa olit neuvotteluja kenen kanssa kävit neuvotteluja siitä ja ja millä tavalla sä selvitit päämiehille

mononen

no kyllä kai (epäselvä) ennen sitä hakemista se neuvottelu oli tota pertin kanssa puhelimessa pertti kävi kyllä välillä mun toimistossa

manninen

en käynyt

mononen

kävi jossain vaiheessa oot käynyt mun toimistossa en muista oliko se nyt justiin tässä kohtaa tai jossain mutta että joskus sä oot käynyt sä oot ehkä kaks kertaa käynyt tai kolme kertaa mun toimistossa

manninen

(epäselvä)

mononen

ja tota ett en en mä siis sanon sen siis vaan sen takia että että että luultavasti me tota puhuttiin tää maksuttoman oikeudenkäynnin asia puhelimessa sun kanssa mutta yhtä hyvin se on voinut olla sun visiitin aikana koska en mä muista mihin ajottu sun visiitit mutta tota

voi olla että siinä on ollut puhelu laurallekin sitten niihin aikoihin koska kyllä mä jouduin pitämään niinku tupla yhteydet tässä asiassa koska (katko) raportoimaan lauralle ja sitten aina varmistamassa että ovat yhtä mieltä näistä asioista

mulla oli niin helvetinmoinen pu puhelinruljanssi siinä sit aina tota varmistaa joka asia ja tota ja ja näin että tota ei se helpoin mahdollinen keissi ollut hoitaa tää tota tää mannisen porukka on ollut aika haasteellista porukkaa niinku asianajajan kannalta

elo

joo o

mononen

ja tota mutta että tota kyllä sitä niinku sitä mä en muista että kenen aloitteesta se maksuton sitten haettiin mutta kyll kyllä se mun mielestä oli niin että pertti manninen sen sen oli yhdessä äitinsä kanssa funtsannut ja ne sitten koska ne menivät sitten en muista että kumpi siellä kävi siellä espoon oikeusaputoimistossa mutta mä en siellä ainakaan käynyt

mä sitt sain vaan ne pää päätökset ja paperit jälkeenpäin mutta siinä pidettiin jotain yhteyttä ja ja tota no sitten kun pertti ja se saatiin niin tota mä (epäselvä) pertti tais siinä vaiheessa

Nauha 1. Osa 1. loppuu.


7

Nauha 2. Osa 1. alkaa.

Mononen

Oli niin että pertti manninen sen oli yhdessä äitinsä kanssa funtsannut ja ne sitten koska ne menivät sitten en muista kumpi siellä kävi siellä espoon oikeusaputoimistossa mutta mä en siellä ainakaan käynyt ett mä sit sain vaan päätöksen paperin jälkeenpäin muuta siinä pidettiin jotain yhteyttä ja tota

no sitten kun pertti ja se saatiin niin tota mä kyllä mulla on semmonen muistikuva että pertti tais siinä vaiheessa vähän tuulettaa että että tota nyt nyt niinkun saatiin maksutonta oikeudenkäyntiä ja tota mä niin kuin vähän rivien välistä luin että se tota sitä pidettiin äärettömän hyvänä asiana mutta tota

jos silloin kun sitä on multa kysytty niin mä en ole varmasti antanut niinku väärää todistusta siitä ettäkö se ilman muuta kattaa nyt sitten kaikki velka petterin pertin velkajärjestelyyn ja kiinteistöasioihin liittyvät en mä ole sellaista mennyt sanomaan missään tapauksessa näissä pitää olla äärettömän varovainen ett mihin se ulottuu ja näin poispäin että että en mä pysty tän yksityiskohtaisemmin näitä muistamaan

elo

joo ei mutta mä vielä tästä edelleen sitten että no sitten teit laskun tähän asiaan ja siellä laskussa olikin sitten asioita jyväskylän käräjäoikeus antoi siitä päätöksensä ja antoi päätöksen minkälaisen antoi niin kerro se laskunteko ja sitten kerrot että minkälaisen päätöksen siitä maksuttomasta jyväskylän käräjäoikeus antoi

mononen

joo tota niin tota mä ne syötän aina kun mä teen päivittäin töitä asianajotoimistossa mä syötän tietokoneelle toimenpiteet ja laitan niihin esimarkkamäärät siinä vaiheessa kun se on just tehty semmonen joka tuntuu oikeimmalta siinä vaiheessa kone laskee alvin itse ja kulut mun täytyy kanssa syöttää ja tota puhelinneuvottelut näin

sitten kun mä syötän niitä niin niin tota mä jos mulla on asiakkaalle kaks tai kolme toimeksiantoa yhtaikaa auki mä tietenkin katon mihin se niistä kuuluu mutt sit jos asiakas puhuu kolmea asiaa saman puhelun aikana niin mä joskus jaan sen sillä tavalla että jaettu kahdelle tai kolmelle toimeksiannolle jaan sen sitten niinku niille kolmelle

mutta mut kaiken kiireen keskellä siellä useimmiten tapahtuu niin että se ne kirjataan sille päätoimeksiannolle mikä sillä asiakkaalla on siinä saattaa olla pari pientä sivutoimeksiantoa jonne sitten niitä ei laiteta vaikka niitä pikkusen olis käsiteltykin siellä sitten tota näitä sivuasioita että tota ne on usein niin merkityksettömiä että ne on vähän niinku hyvää päivää mitä kuuluu tai onks verottaja ollut yhteydessä tai tai jotain tämmöstä niin ei niitä yleensä laskutetakaan sellaisia

sitten vaan ne tota mutta se mikä on se puhelin yhteydenoton syy ja mistä pää puhutaan sille toimeksiannolle kirjataan puhelinneuvottelu ja sitte jälkeenpäin mä sitten kun tulee tota jotain laskutuksen laskutusvaihe tullaan laskutusvaiheeseen eri syistä niin tota

sitten sieltä koneelta voidaan tulostaa aikarajauksilla tai tai tota toimeksiantorajauksilla voidaan siirtää toimeksiantoja tai siis toimenpiteitä toimeksiannolta toiselle kopioida tai tai siirtää ja ja tota se on hallinto sellaista toimiston sisäistä hallintotyötä jolla sitten niinku pyritään mahdollisimman oikeudenmukaiseen lopputulokseen ja tota

tässä tapauksessa olis periaatteessa kun pertti ja laura oli mun mielestä yhteisiä saman toimeksiannon maksaja mä olisin voinut yhteisen laskun tehdä niille könttälaskun jossa olis kaikki koko roska yhdellä samalla laskulla mutta mä tota sitten jostain syystä lähin näitä tota jakamaan kahelle laskulle ja

sitten kun pertti tota rupes ottaan yhteyksiä tota riehaantumaan näitten niin tota sitten mä koitin niinku selvittää hänelle tarkemmin näitä ja sitten tota tuli tämmönen korjausvaihe tähän joka vähän sotkee tätä asiaa mutta mun mielestä kaikki on edelleen selvitettävissä mutta tota

sitten maksuttomaan oikeudenkäyntiin niin niin sinne tota noin niin lähetin oikeudelle sitten laskun mutta mutta olin yhteydessä oikeuteen että tota tässä on nyt se vuorenvarmasti nyt sellaisiakin toimenpiteitä jotka mun mielestä ei niinku kuulu siihen mutta tietysti

mullehan kuuluu edunvalvonta näissä asioissa mä en voi niinku päämieheni vahin vahingoksi disponoida sillä tavalla että että pistetään nää päämiehen maksettavaksi vaan nää maksuttomaan vaan vaan tietysti jos päämiehen etu vaatii niin mahdollisimman paljon sinne maksuttomaan ja tota näin mutta että tota


8

annoin sitten oikeuden ratkaista sen rajauksen että mitkä heidän mielestään kuuluu koska se oli mun mielestä niinku oikeudenmukaisin tapa koska pertti pertin mielestä enemmän olis pitänyt olla maksuttoman piikissä ja vähemmän hänen piikissään ja lauran piikissä ett tota

eihän se tää jako maksuttomaan ja ei maksuttomaan niin sehän ei tarkoita samaa kuin jako lauralle ja jako pertille vaan se tarkoittaa lähinnä sitä että mikä on lauran tiettyyn toimeksiantoon kuuluva maksuton osuus ja

mikä on pertin ja lauran yhteistä ja yhteisvastuussa olevaa joskin sellaista osuutta missä pääpaino on aina pertillä mutta tota laura on kuitenkin näiden liityntöjensä kanssa mun mielestä täysimääräisesti vastuussa niistäkin laskuista

mutta ei ei samassa määrin intresantti ja eikä kaikki toimeksiannot ole suinkaan olleet yhtä arvokkaita lauran kannalta kuin pertin kannalta mutta tää yhteisvastuuhan syntyy jopa jo kevyemmälläkin perusteella yhteisvastuu asianajajan laskusta

elo

no kyllä mutt sitten tämä tämä tai on siis kysymys siitä että oliko pertti sitä mieltä vielä täsmennän oliko pertti manninen sitä mieltä että että siihen laskuun pitää laittaa kaikki esittikö hän niinku tähän maksuttomaan laskuun esittikö hän oikein semmosen niinku (epäselvä)

mononen

(epäselvä) vaatimuksen

en mä muista sellaista että hän olis niinku tota jotain tiukkaa vaatimusta sen osalta esittänyt en mä muista sellaista

elo

no sitten tässä nyt pääasiallisesti käsiteltiin jo tää tää tää jyväskylä mutta että vielä siitä päätöksestä minkälaisen jyväskylä teki päätöksen jyväskylän käräjäoikeus

mononen

no tota sieltä tota noin niin siinä noin niin käräjätuomari päätti olla maksamatta maksuttoman oikeudenkäynnin mukaisesti minulle niistä toimenpiteistä jotka olivat niinku lähinnä pertti mannisen selkeästi omia asioita niin kirkkonummeen kaikki pääasiassa liittyi ja tota se tietenkin siitä olis voitu käydä tarkempaakin neuvottelua mikä nyt näin että

jonkinlaista suurpiirteisyyttä näissä on pakko noudattaa niin että ei se ehkä millimetrin tarkasti voi olla just niin että nää on nyt sitä pertin ja näin koska se puhu välillä lauran asiassa ja laura puhu välillä pertin asiassa niin mahotontahan sitä on ihan tarkkaan mutta että

joku kohtuullinen korvaus siitä valtion varoista maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella lauralle kuuluis sieltä ja se ei voinut kaikkea koskee niin mun mielestä se oli harvinaisen hyvin oikeeseen osunut se tuomarin päätös että en nyt tässä voi referoida niitä (epäselvä)

elo

ei ei siitä oli siis poistettu pertille ja sitten ja siinä olikos siinä huomioitiin kuitenkin pertin osuutta jollakin tavalla vai vai mikä siinä siis oli oliko korottavaa vai alentavaa vai oliko mitenkä oli ja miten sä itse silloin tulkitsit sitä että voitko sä sitten periä niistä jotka on siitä poistettu maksuttoman oikeudenkäynnistä niin sitten päämiehiltäs erikseen

mononen

joo siis asianajajaetiikan mukaanhan asianajaja ei saa tota laskuttaa maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen asiakkaan asiakasta silloin jos tota noin niin toimen toimenpiteet on niinku on on toimenpiteet kaikki kuuluu siihen laskuun ja oikeus vaan sit katsoo että tässä on liikalaskutusta tai ett että tää laskutus ei oo tarpeeks kohtuullinen näihin tehtyihin toimenpiteisiin niin silloinhan tota silloinhan mun pitäis tyytyy siihen maksuttomaan oikeudenkäynnin lopputulokseen ja päämies vois vois olla rauhassa hän ei saa multa mitään laskua mutta mutta ett jos on siis tämmänen tämmänen selkeä rajanveto, että nää toimenpiteet ei tähän kuulu niin ne on sit ulkopuolella ja ne voidaan laskuttaa sama se on tuolla oikeusturvavakuutuksen puolella että mä olen tästä puhunut erään asianajan kanssa paljon aikaisemminkin monessa yhteydessä ja mä oon itse oon olin aikaisemmin nou noudatin vakuutusasioissakin sellaista että jos jos vakuutusyhtiö hylkäs osan laskusta niin en mä sitä koskaan päämieheltä mutta mä kuulin että hyvin arvovaltaiset toimistot siinä tapauksessa aina lähettävät laskun päämiehelle vaikka sen mitä vakuutusyhtiö ei maksa niin se on sit loput päämieheltä ja siihen tota sain sitten selvitystä mutta mutta tässä mun mielestä oli ihan oikein että ett tota maksuttomasta laura sai apua ja ja osa se mikä oli kohtuullista ja oikeudenmukaista se sitten maksettiin sieltä mutta tohon ilman muuta voidaan


9

 laskuttaa koska ne eivät kuuluneet siihen ellei niitä ole siis arvioitu ollenkaan niiden markkamääräistä arvoakaan että se laskun pienentäminen tai maksun pienentäminen suhteessa laskuun ei tarkoittanu sitä että nää toimenpiteet pitäis mahtua tähän markkamäärään vaan ne on rajattu ulkopuolelle ja se markkamäärä mikä mulle on maksettu on se on katsottu olevan sitten kohtuullinen korvaus niistä toimenpiteistä jotka kuuluivat siihen

elo

aivan

mononen

siinä oli muistaakseni joku korottava tekijä mutta en nyt muista mikä se peruste oli mutta ett että pikemminkin korottavasti sitä arvioitiin kuin että ett ett tota se ois ollu liian että sitä olis pitänyt pienentää sitä lasku (epäselvä)

elo

selvä jos me sitt mennään tähän tähän akordipuoleen ja sopimispuoleen tässä asiassa asiassa pertti mannisen velka-asiassa minkälaisia yhteydenottoja ja millä tavalla sä olit tekemässä tekemisissä pankin kanssa ja tota tän tän maksusuunnittelijan kanssa mikä se luottoasiantuntijan kanssa ja ja näiden kanssa kerro niistä nyt sitten sä olit pankin kanssa koska sä alotit ensimmäiset yhteydenotot espoon

mononen

en mä nyt muista

elo

(epäselvä)

mononen

mutta muistaakseni mä olen jossain vaiheessa siis jo kansallisosakepankin aikana soittanut pertin asioissa pankkiin silloin kun nimi oli kansallisosakepankki mutta tota silloin ei tehty mitään sen isompaa mut siit siit oli niinku vuosi aikaa mutta sitten tota

sitten on ollu jotakin mutta nyt sitten tään Lauri Karan kanssa niin niin niin niin tota en mä nyt hänen kanssaan ole kovin kauaa toiminut että oliks se nyt 2000 tammikuussa kun se tuli se pakkohuutokauppa niin siinä niihin aikoihin tota ehkä muutama päivä tai muutama viikko ennen sitä mä oon ollu sitten yhteydessä mutta sitten sitten tää täytäntöön tää kirkkonummen pakkohuutokaupan ja akordisopimuksen osalta mutta

sitten kun oli tää lauran täytäntöönpanoriitakanne niin siinä tota contant oyn juristi varatuomari tuula pitkänen turusta hoiti muistaakseni sitä pankin puolelta ja häneen olin sitten yhteydessä ja tietenkin siinä vaiheessa aika paljon niin kuin asianajajat vastakkain olevat asianajat joutuu olemaan ja tota siinä niinku kantajina ja vastaajina tai minä siinä oltiinkin niin se oli normaalia asianajotyötä että tota tota se tuula pitkänenhän ei ollu vaikka pankkia edustikin oikeudenkäynnissä ei ollut pankin edustaja siinä mielessä tätä ei voi pitää yhteydenpitona pankkiin mutta mutta tota pankinedustajana kuitenkin ja sitten tota siinä taustalla mä

siinä se jossakin vaiheessa tuli kun mä sitä sitä hoidin niin tuli myöskin suora yhteys pankkiin ja tota sieltä sit annettiin muistaakseni annettiin ohje että tuula pitkänen neuvottelee näistä ja mä sitten puhuin tuula pitkäsen kanssa mutta sitten

se se kuitenkin ei niinku ei halunnut se tuula pitkänen ei halunnut kuitenkaan olla siinä akordisopimuksessa missään niinku tekemässä sitä akordisopimusta vaan se tökkäs sen takasin pankille ja ja olihan siellä varmasti pertti itse ja laura ja tota tää kenties tää velkajärjestelijä että että tota siellä paljon tekivät pankin kanssa yhteistä neuvonpitoa

mutta tota kyllä minäkin siellä olin mukana ja sitten kun tuli tuli tää niinku tää finaali että piti tää niinku todella toteuttaa niin kyllä mä sanon että kyllä mulla oli ihan kohtuullinen rooli siinä sinä niinku nivoo niitä asioita yhteen mutta että tota

elo

miten tota niin kerrot kerrotko sitten siitä että millä tavalla tää sopimus tehtiin ja olitko allekirjoittamassa sitä millä valtuuksilla kenen puolesta ja niin ja ja sitt sitt tänkaltaisia kysymyksiä

mononen

no se oli kai kirjeenvaihtoallekirjoitus että en mä pankissa käynyt siinä enkä pankin perintäosastolla muistaakseni allekirjoittamassa vaan luultavasti mä allekirjoitin sen toimistossani ja lähetin sen sitten pankkiin sen akordisopimuksen se


10

elo

millä valtuuksilla

mononen

no lauralta mä kävin hakemassa valtakirjan kotoonsa sen sopimuksen kopion kääntöpuolelle mä halusin niinku ett laura lauralta tulee se nimi niinku hyvin täsmällisesti ett että mitä se tarkottaa että se on niiku että tota ettei tarvi niinku miettiä mihin se laura on nyt nimensä on antamassa se on antanut sen siihen paperiin pertti sitten tota anto sitt semmosen vähän laajemman valtakirjan että mulla on niinku neuvottelu (epäselvä) ja tuota

elo

koskiko tää laajuus sitten sitä että sä olit neuvotellu niistä asioista niistä ikään kuin jo sitten tehtiin tää tai valtuutettiin ne vanhatkin asiat kaikki

mononen

en mä tiedä otettiinks siinä tota niinku konkreettisesti kantaa siihen ett mitä se nyt tarkottaa koska mä koen asemani niin tota laajasti valtuutetuksi siinä mä hoidin hoidin niin laajasti sitä kenttää että tota ei niinku mulle ei tullut mieleenikään että mulla ois jotakin valtuutusongelmia

elo

hym

mononen

kyll tää tota niinku se oli mun mielestä vaan ihan luonnollinen seuraus että semmonen valtakirja tulee sittenku niin tarvitaan

elo

no vähän tiivistetään tässä vielä lopuksi sitten (epäselvä) kysyn sulta että onko sulla ollu pertti manniselta valtuutus tehdä nämä työt ja oletko hänen toimeksiannostaan tehnyt nämä työt mitä sulle nyt las mistä täällä nyt laskuissa on kysymys

mononen

ihan varmasti olen hänen ja hänen äitinsä toimeksiannosta tehnyt kaikki ne työt mitä tossa laskussa on ja paljon muuta mitä en oo laskuttanut ja oon oon niinku tosi kohtuuden kädellä niitä mitottanut ja antanut sitä tuttavanalennusta ja maksuaikaa ja joustanut joka käänteessä ja nää on ollut erittäin haasteellinen pari

elo

ja oletko sitä mieltä että näistä mitä mitä täällä vaaditaan nyt täällä käräjäoikeudessa niistä ei kuulu mikään minkään maksuttoman oikeudenkäynnin

mononen

no ihan taatusti ihan taatusti se on just niin että että tota että tota maksuttomasta saatiin oikeudenmukainen päätös ei varmasti saatu niinku liikaa eikä liian vähän ja ja tota mutta että kaikkee mä en oo laskuttanu

elo

puheenjohtaja kiitoksia tää riittää tältä tältä erää

puheenjohtaja

vastaajan puolelta kysyttävää monoselta jotakin

lehtinen

miten te katsotte tämän näitten laskujen 1 kautt taikka eli siis 1433 ja 1444 toimeksiantojen synty missä vaiheessa

mononen

se on tota noin niin se on joskus 90-luvun alkuvuosina syntynyt nää nää toimeksiannot ei niitä mä oon hoitanu niitä monia vuosia pertin asioita

per pertin olis pitänyt niinku lähettää mulle kirje että hän ei halua enää hoidattaa mitään asioita mulle jos hän olis hal halunnut panna poikki ne


11

lehtinen

oliks teillä kun pertti (epäselvä) vuoden 2000 alkukuukausina anto tällaisia erillisiä toimeksiantoja jotka laskutettiin välittömästi niin päättyikö niitten toimeksianto

oliks teill jotakin silloin 7.7. 2000 lähetetyn kirjeen jälkeen jotakin kesken silloin te palautitte asiakirjat ja ilmoititte että olette valmis kyllä ottamaan tän täytäntöönpanokanteen (epäselvä) maksuttoman

mononen

eli ennen milloin se oli se tota kirkkonummen pakkohuutokauppa oliks se tota 2000 vai 2001 se oli 2001 kai oliko täytäntöönpanoriitakanne 2000 vai

lehtinen

hym

mononen

(epäselvä) silloin kun täytäntöönpanoriitakannetta oltiin niinku harkitsemassa ja silloinhan pertiltä velka-asiat olivat ihan levällään eihän se ollut mikään valmis vielä se oli aivan kesken kaikki

lehtinen

oliks teillä sitten laskuttamatta sitten siinä vaiheessa

mononen

oli siellä laskuttamatonta vaikka kuinka paljon mutta mä en oo niitä kaikkia laskuttanut vaan tämmöset konkreettisemmat hommat

lehtinen

tässä toisessa laskussa joka koskee (epäselvä) kanteen laskuihin liittyy niin siinä ikään kuin ensimmäinen laskutettava toimenpide olis 3.5. 2000 tämä on tämmönen otsikko tässä viimeisimmässä pertti mannisen erikseen kirjatut kirkkonummen pakkohuutokauppaan ja laura mannisen avustavaan

mononen

mikä lasku

lehtinen

tämä 1443 niin se ensimmäinen laskutettava toimenpide on tämmönen joku puhelinneuvottelu 3.5. se on selvästi ennen tätä täytäntöönpanokannetta ja pertti manninen sanoi että hän on siinä puhelinsoitossa ilmoittanut kuinka paljon hän missä aikataulussa hän ne oli vähän myöhässä ne erillistoimenpiteiden laskut

niin onks se toimeksiantosopimuksen syntyminen semmoinen että selvittää että edellisen laskun edellisten toimenpiteitten laskutus on myöhässä ja ne maksetaan tietyn aikataulun mukaisesti

mononen

ei o

lehtinen

johtaaks se johonkin toimeksiantoon

mononen

en mä tota semmosta mä en oo asettanut pertille ehdoksi että vanhat pitää olla nyt maksettu ett muuten ei jatketa

lehtinen

eii (epäselvä) että pitääks tämä paikkansa että tuo keskustelu on silloin tarkoittanut tämmösen tämmösen toi

mononen

jotain aikarajaa siinä suhteessa en mä muista sellasta tota ollenkaan jos sä katot tota laskua 1443 niin tää tässähän on vaan niinku tään on

tässä näkyy tätä toimenpidevirtaa jo paljon sitä edeltä tää on vain niinku mä vain katoin että noi on niitä maksuttoman toimenpiteitä tai poistanut ne jollakin muulla perusteella sit on


12

sitten nää mitä mä katon että tulee siitä eteenpäin niin ei tää ei tää mihinkään semmoseen niiku että nyt syntyy joku toimeksianto tai ei se se on vaan niinku maksuperusteen muutospäivä mutta ei toimeksiannon syntypäivä

lehtinen

eiks nämä oo tässä ylhäällä jotka on poistettu niin eiks ne oo just niitä niitä toimenpiteitä jotka on maksettu juuri näillä erillistoimenpiteillä silloin tammikuun alussa tammikuun taikka ei tammikuun vaan kevään

manninen

keväällä

lehtinen

kevään 2000 aikana

mononen

milloin se oli se tuota se maksuton oikeudenkäyntipäätös

elo

27.3. kun se oli tossa 21.3

mononen

2001

lehtinen

2001

mononen

joo mitä sä nyt tarkotat mä en muista

lehtinen

lähinnä tää toimeksianto kun on tietty toimeksianto niin kyllä se jollakin tavalla syntyy kans sitten siinä on laskutettu ne alkuvuoden 2000 ja ne on maksettukin mutta että sitten kun on

tämä antaa nyt sen vaikutelman että joku puhelinkeskustelu jossa sanotaan että kuinka missä aikataulussa ne maksetaan on perustanut uuden toimeksiannon ja siihen ruvetaan sitten sy syksyllä keräämään lisää

mononen

en mä tota ei meillä semmosta ole ei meillä semmosta keskustelua ole ei mä en muista ainakaan tommosta mutt että joku tota

tää on nyt jälkiviisautta tää katkasu tässä näin että silloin kun sitä ajatusvirtaa on menty ei ole ollut edes tämmöstä maksuperustelua vaan se on siis tota se on

sitten kun mä olen tätä rakentanut niin tota niin siinä sit koittanut pertin edut ottaa mahdollisimman pitkälle huomioon että että tota että hän niin kuin riehaantuu yks kaks maksajana monen vuoden jälkeen niin tota sitt sitten täytyy yrittää etsiä yhteistä säveltä

manninen

(epäselvä)

lehtinen

mites tuota sitten tämä toisen laskun 1444 kun tämä kirje 7.7. joka päätti vastaajan käsityksen mukaan sen ulosottoerillistoimenpiteet silloin palautettiin laura manniselle asiakirjoja ja vaasan hovioikeuden tuomio

niin sen jälkeen vasta tämä täytäntöönpanokanne on voinut syntyä ja täällä on kuitenkin täällä on jo laskutettu toukokuussa sitten samoin tähän täytäntöönpanokanteeseen miten se voidaan selittää

mononen

no se täytäntöönpanoriitakanne mun mielestä niinkun asiana niinkun jatkui myöskin se oli sitä ulosottovalitusasiaa se alkoi silloin kun valitettiin ulosotosta ja näin niin mutt sitt


13

siinä on tämmöisiä yhteydenottovaiheita hei nyt tuli hovioikeuden tuomio mitäs nyt tehdään jatketaanko tätä vai tehdäänkö sitä ja tota sitten

sitten jossakin siinä vaiheessa on on myöskin syntynyt se ajatus siitä että tää on erilli erillinen asia tää täytäntöönpanoriitakanne ja se on iso asia joka tapauksessa nostaa täytäntöönpanoriitakanne ei se tota ulosottovalitus on paljo helpompi tehdä kuin täytäntöönpanoriitakanne jolloinka siinä vaiheessa neuvotellaan tiiviisti ja sitten tehdään päätös siitä mutta sitä mietittiin laura mannisen puolella aika pitkään ja pertin avustuksella

lehtinen

näin todella

mononen

että se tota tota että minä lykkäsin pallon niille mietittäväksi siinä vaiheessa mutta se se juttuhan oli mulla jo tavallaan niinku sisällä siinä vaiheessa mutt sitt jos se ois päättynyt että ei nosteta niin sittenhän se olis kat loppunut sitt siihen mutta sittenhän ne pääty niin

kyllähän se mulla heti hovin tuomion jälkeen tulee se maksuosoitus niin on sisällä niinku täytäntöönpanoriitakanteena mahdollisena täytäntöönpanoriitakanteena koska se mitä järkeä keskeyttää jotain juttua että

totta kai päämies sitt sanoo että nyt lopetetaan tai nyt lopetan mutta ei siinä mitään alottamista tapahdu en mä kokenut että siinä alotetaan jonkun asian hoitamista sen täytäntöönpanoriitakanteen mä (epäselvä) sen vanhan ulosottoasian jatkamista

lehtinen

mutta täytäntöönpanoriitakanteessa oli kuitenkin maksuton oikeudenkäynti

mononen

kyllä siihen saatiin semmonen se oli oli

lehtinen

eikö se silloin ollut jollakin tavalla eri asia

mononen

maksuperusteena eri asia mutta ei ei tota noin niin pää kokonaisasian kannalta ei ollut eri asia ulosottovalituksella siinä lähettiin liikkeelle

lehtinen

sitten ja sen vuoksi sitten olette laittanut myöskin tähän täytäntöönpano kanteeseen sitte 24.5 on toimitettu meritan vastaus ei vaan puhelinneuvottelu manninen ja sitten 16.6. vastaanotettu ja tarkastettu vaasan hovioikeuden tuomio

ne on kuitenkin sitten selvästi ennen tapahtuneita toimenpiteitä kun 7.7. lähetitte paperit ja tiedustelette kuka mahtas hoitaa tähän laskuun on kuitenkin pistetty sitten

mononen

joo mä en tota näin yksityiskohtaisesti nyt pysty vastaamaan mikä toimenpide just kuuluu mihinkin mutta mun täytys lukea noi kirjeet läpi nyt täss kohtaa että mä voisin antaa niinku palauttaa kaiken viimeinen päälle mieleen

lehtinen

no sitten semmonen kysymys että oliks teillä joka kerta kun te soititte manniselle tai pertti manniselle taikka hän soitti teille niin puhetta sitten siitä mihin toimeksiantoon tämä kuuluu minkä toimeksiannon piiriin onko tämä laura mannisen itsensä maksettava vai onko nämä pertti mannisen itsensä maksettava vai tuleeko tämä valtionvaroista siihen täytäntöönpano-oikeudenkäyntikuluihin

mononen

no ei yleensä ollut mutta että että tota

siinä jossakin niillä korvilla kun sitä tota tota haett ne toimittivat mulle nää maksuttoman taloudelliset selvitykset mitkä tarvitaan maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi niin niin tota niin


14

siinä mä oon varmasti selvittänyt niinku normaalisti selvitän maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle asiakkaalle että tota mitä se tarkottaa mistä se mistä maksusta se vapauttaa mitä valtio mulle maksaa ja näin tällaisen normaalin selvityksen oon antanut uskoakseni

Nauha 2. Osa 1. alkaa.


15

Nauha 1. Osa 2. alkaa.

(epäselvä)

mononen

kyllä mä olen varmasti selvittänyt normaalisti selvitän maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle asiakkaalle tota mitä se tarkottaa mistä maksuista se vapauttaa mitä valtio mulle maksaa (epäselvä) tällaisen selvityksen olen antanut uskoakseni

lehtinen

eiks asiakkaan oikeussuoja edellyttäis sitä että silloin kun on maksuton oikeudenkäynti johon joku (epäselvä) että se selvästi erotettaisiin (epäselvä) että jotkut (epäselvä) eivät tule maksuttomaan

mononen

no kyllä tietysti joo mutta tota pertti jatkuvasti ottaa yhteyttä ja niin tota puhuu milloin äitinsä maksuttoman asiassa milloin näistä yhteisistä asioista samanaikaisesti niin tota se on aika hallitsematon tilanne sitä ei pysty kaiken aikaa pitämään niin ehdottoman tarkkaa rajaa että nyt täytyy tuohon nyt täytyy tuohon

samassa puhelussa käsitellään niin monenlaisia asioita, että tota mää oon vain yrittänyt noudattaa kohtuutta ja oikeutta ja oikein suuruusluokka että menee oikein ettei niin kuin vääristymiä pääse tapahtumaan

lehtinen

sitten (epäselvä) minkä vuoksi näitten toimeksiantojen numerot ja maksajat ja sitten toimeksiantojen nimikkeet ovat jatkuvasti vaihtuneet laskuissa

mononen

joo mun tota noin niin inhimillisen ajatusvirran tulosta että en mää ole ton parempaan pystynyt mää olen yrittänyt niinku antaa niillä mahdollisimman hyvää selvitystä sen minkä se tila antaa mahdollisuuden antaa

manninen

siinä on vaihtunut maksajat

mononen

se on taas siitä kun te te aggressiivisesti hyökkäsitte muun laskutusta vastaan niin mä koitan antaa teille niinku vielä parempaa selvitystä

lehtinen

minkä vuoksi sitten tämä lasku 444 teidän (epäselvä) kanteen 2 kohdan 12000 markan lasku niin minkä vuoksi sitä sitt on 18.5 niinku laskutettu yhtenä neljäsosana siitä äidin laskusta siitä mikä annettiin oikeudenkäyntinä tämän maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella annettiin ja maksettiin siit laskutetaan pertistä yks neljäsosa siitä

mononen

no kun mä katoin, että pertille olisi kuulunut puolet siitä niin mä ajattelin jos mä nyt neljänneksen laskutan niin sen täytyy se hyväksyä yleensä jos on vakuutusyhtiö kaks päämiestä menee aina puoliks 50 prosenttia toiselle 50 prosenttia toiselle pertille (epäselvä) kuulunut 50 prosenttia ja vain lauran osuus jos olis ollut maksutonta

jos olis ollut sama keissi laura ja pertti maks toisella maksuperusteena maksuton ja toisella ei-maksuton niin 50 prosenttia kuuluu maksuttomalle ja 50 prosenttia ei kuulu maksuttomalle ja sitten jos mä annan siitä puolet alennusta pertille niin eiks se o hyvä kädenojennus

lehtinen

(epäselvä) maksuttoman oikeudenkäynnin täytäntöönpano ikään kuin yhteinen toimeksianto

mononen

anteeksi mikä

lehtinen

(epäselvä) oikeudenkäynnin (epäselvä) täytäntöönpanokanne

mononen

pidin sitä yhteisenä kyllä sitäkin periaatteessa koska tota se tota mutta tota noin niin


16

siinä rajoitetussa jutussa lauran intressi oli perttiä pertin intressiä suurempi pääasiassa pertin intressi on ollut niinku aina hallitseva ja laura on ollut vaan niinku myötäilijä mutta

siinä tota muodollisesta asemasta johtuen lauran asema oli niinku selvästi vahvempi jolloinka tota sitä niinku hoidettiin lauran juttuna ikään kuin pertti oli mun mielest siinäkin ois ollu niinku kyllä yhteisvastuussa maksuvelvollinen koska pertin alkuintressistä siinäkin oli kyse

manninen

mä saanks mä puhua

lehtinen

ei vielä, ei vielä

kun tässä täytäntöönpanokanteessa kantajana oli muodollisesti laura manninen ja vastaajana paitsi nuo pankit niin myöskin pertti manninen niin eiks se jollakin tavalla vaarallista antaa ikään kuin vastapuolelle sitten toimeksiantoja taikka neuvoja (epäselvä)

mononen

ei tässä tilanteessa ei mun mielestä mitään vaaraa nää oli samaa porukkaa koko aika ja vaikka pertti on muodollisesti se oli pakko haastaa vastaajaksi sen muodollisen silloin kun ulosottovalitus tehdään niin sii silloin jo määräytyi se että jos täytäntöönpanokannetta ruvetaan nostamaan niin pertti asettuu siellä vastaajan asemaan

perttihän tietysti heti osaa käyttää tämmöstä hyväkseen ahaa (epäselvä) tässä hätää hän ei pysty laskuttaan tästä kyllä tää on ihan selvä että perttiä tässä on autettu koko ajan

lehtinen

sitten minkä vuoksi tässä oli sitten vuoden tauko ennen kuin ruvettiin pertiltä lähettämään pertille näistä toimeksiannoista laskuja kun aikaisempi käytäntö oli se, että (epäselvä) niin kuin pertti sano he (epäselvä) kun toimeksianto oli tehty laskut kolahti postiluukusta tässä on tommonen selvä

mononen

ei se pidä paikkaansa niin kuin mä aina heti laskutin perttiä se oli ihan sama kuin muillekin asiakkaille ett tota välill saatto mennä puol vuottakin ettei laskutettu (epäselvä)

lehtinen

oli siinä kuitenkin siinä selvä laskutuskäytännön muutos alkuvuoden 2000 laskutuksessa ja sitten sitten noissa jatketuissa (epäselvä)

mononen

laskutuskäytäntö frekvenssi on mun mielestä aina riippuvainen niistä fyysisistä tapahtumista ja käänteistä siinä jutussa se määrää sen laskutuksen jonkun verran voi laskuttaa mun lomat ja mun mun tota kapasiteetti tehdä niitä laskuja mutta mutta tota

pääasiallisesti näihin näihin tapahtumiin rytmittyy ei niillä ole mitään säännöllistä frekvenssiä sen mukaan että tota kun juttu tulee tiettyyn pisteeseen mä lähetetään lasku jos ei asiakas sitä välttämättä pyydä etukäteen yleensä kukaan ei pyydä etukäteen

lehtinen

mahtoikohan olla lisävaikutus sillä että laura manninen oli saanut siis maksuttoman oikeudenkäynnin tähän täytäntöönpanokanteeseen

mononen

hyvinkin on voinut olla olla vaikutusta koska tota se niinku sitä ajattelee aina kokonaisuuksia ahaa nyt tuota pitää tonne on tehty jo nyt niin paljon työtä sisään että tonne pitäs kohta pistää lasku ja tuohon noin paljon jokohan toi menee konkurssiin pitäisiköhän tonne laittaa laskuja ja näin että tää on tämmöstä (epäselvä) toimintaa että koko ajan pohditaan että että

laskutus on asianajotoiminnon yks vaikeimpia osa-alueita ja sitä pitää olla koko ajan miettimässä mutta ett kapasiteetti on rajallinen ja tota jos mä tiedän että ahaa nyt mä tiedän ett nyt toi toimii vähän aikaa niin totta kai se saattaa mut kiireen keskellä miettiä antaa mulle tilaa laskuttaa muita sitten siinä kohtaa mutta


17

kyllä sillä voi olla tämmönen mutta se se ei johdu siitä että niinku sillä olis joku tällänen maksu maksuvelvollisuutta tai tai toimeksiannon syntymiseen tai tämmöseen liittyvää merkitystä vaan vaan se on tämmänen niinku mun työtapoihin liittyvä asia

lehtinen

sitten kenen katsoitte olevan toimeksiantaja silloin kun laaditte sen ki kirkkonummen kiinteistön laura mannisen omistaman kiinteistön kauppaa koskevan kauppakirjan

mononen

pääasiassa pertti mannisen mutta mutta katsoin että myöskin laura on siinä yhteisvastuullinen

lehtinen

(epäselvä) kuitenkin siinä yksinomaan lauran omistama kiinteistö sinänsä

mononen

se on yksin lauran omistama kiinteistö mutta laura oli aikamoisessa välikädessä kun hänen kiinteistöllään oli pertin talo jota oltiin pakkohuutokauppaamassa ja ja siitä haluttiin mahdollisimman hyvä hinta siitä kii vuokraoikeudesta ja rakennuksesta tuli niin hirveen huonoja tarjouksia tullut että tota että kun myytiin samalle ostajalle maapohja niin hinta nousi tuntuvasti ja

laurahan tietenkin oli uhraava osapuoli siinä laura oli pelkästään uhraamassa ja jos se olis ollut minun päämieheni yksin mä olisin tehnyt suunnatonta vahinkoa päämiehelleni vain se intressi että pertti sais siitä hyötyä teki tästä asianajollisesti fiksun toimenpiteen

lehtinen

oliks tällä kiinteistökaupalla sitt mitään taikka minkälainen yhteys tähän täytäntöönpanokanteen lopettamiseen mielestänne

mononen

siis oliko kiinteistökaupalla

lehtinen

jonkun näköistä yhteyttä ja jos niin minkälainen yhteys tähän täytäntöönpanokanteen lopettamiseen lähinnä sellainen yhteys että se olis maksuttomasta oikeudenkäynnistä maksettava koska se

mononen

ei ollut sellaist sellaista yhteyttä mutta yhteys on mutta se tulee tän akordisopimuksen kautta eli

akordisopimus on se primus motor tässä siihen liittyy tämä kirkkonummen kiinteistökauppa siihen liittyy laukaan pakkohuutokauppa ulosottovalitus täytäntöönpanoriitakanne mutta

ei niin että että tähän maksuttoman oikeudenkäynnin alaiseen täytäntöönpanoriitakanteeseen liittyis nää kaikki akordisopimukseen kyllä liittyi mutta akordisopimukseen ei kukaan ollu myöntänyt maksutonta oikeudenkäyntiä

lehtinen

oliks teillä jotakin ja jos niin mitä ansioita tähän akordisopimuksen tekemiseen

mononen

en oo kirjoittanu sitä se tuli pankista mulle päin ja tota noin niin mä siis siis mä olisin kirjoittanut paljo pitemmän sopimuksen ihan eri näkösen jos mä olisin sen kirjoittanut se on pankin laatima mä ajattelin no hyvä on jos jos se on näin yksinkertaista niin mikäs siinä mä en pitänyt sitä erityisen hyvänä sanamuodoltaan mutta

mä en halunnut lähtee läikyttään sitä oivaa otollista tilannetta että tämmönen saattaa syntyä enkä lähtenyt arvosteleen sitä sopimusta millään lailla mä mä olin valmis sen allekirjoittamaan musta se oli niinku pertin kannalta niin hyvä tilanne että jos vaan tommonenkin saadaan allekirjoitettua niin siitä vaan

lehtinen

kävitteks te tästä neuvotteluja pankin kanssa sitt että tämmänen sopimus saatiin aikaan (epäselvä) pankin puolesta


18

mononen

oli sitä ennen oli siis näistä kytköksistä että miten tää kirkkonummen kiinteistökauppa sitten siihen saadaan niinkuin saadaan tehtyä ja näin mutta että ett mä en ollut niinku sanelemassa tota sopimusjuttua että tota en tiedä miten tämä sanamuoto on saanut alkunsa

lehtinen

uskoitteko että pankki solmis tämmäsen sopimuksen

mononen

no en ensi alkuun kyllä kertakaikkiaan mutta sitten kun mä olin jutellut niitten pankkimiesten kanssa niin niin aloin vähitellen uskoo että tota totta vieköön että kyll tää on mahollista toteuttaa

lehtinen

vielä sitten tuohon puhutaan nyt sitten näistä kanteista täytäntöönpanokanteista ja sitten ulosottovalituksesta niin mikä oli se niinkun yhteydenotto tuossa tuossa kanneperusteessa (epäselvä) että se oli tässä vastaajat otti pertti ja laura manninen ottivat yhteyttä tässä kirkkonummen kiinteistön asiassa

miten se nyt oikein oli kumpi kumpi oli kumpi mä tarkoitan lähinnä tämän laukaan kiinteistön vai vai tämän kirkkonummen kiinteistön kumpi teidän mielestänne oli ajallisesti ensin

mononen

no varmaan tää kirkkonummen tuli kaikkein ensimmäiseksi koska se oli silloin kansallisosakepankin aikoihin (epäselvä) sitten tää pertti on varmaan vasta sen jälkeen vasta hankkinutkin tän laukaan kiinteistön mutta

sitten mä en enää muista kummasta niinku pankki eteni niinku nopeemmin näihin pakkohuutokauppoihin sitä mä en niin tarkkaan seurannut ett tota se vaan jossakin vaiheessa putkahti että molemmissa rupee ryskymään

en mä muista että kumpi oli sitte se ensimmäinen mutta tota mutta että ohan ohan selvää että täytäntöönpanoriitakanne siellä jyväskylässä siellä täällä jyväskylässä oli varmaan ennen sitä kirkkonummen (epäselvä)

lehtinen

entäs täytäntöönpanoriitakanne ja tämä ulosottovalitus

mononen

tämän laukaan kiinteistön ulosottovalitus mun mielestä aina edeltää tämmästä täytäntöönpanoriitakannetta ensiks valitetaan ja sitten saadaan se täytäntöönpanoriita osoitus kanteen (katko)

lehtinen

tähän maksuttomaan oikeudenkäyntiin

mononen

joo sen muistan selvästi että (katko) muistaakseni kävin hänen luonaan niin tota mä yleensä jouduin oleen siellä aina vähintään puol tuntia mutta mutta tota me oltiin vanhoja tuttuja ja ei siellä vain noin niin piipahdettu vaan siellä saatettiin sitten juoda kahvia ja jotain muuta (epäselvä) juteltiin siinä sitten käytiin aika laajastikin näitä

lehtinen

hym

mononen

hän oli erittäin hyvässä henkisessä kunnossa mä en nyt ole nähnyt vähään aikaan mutta tota tosiaan siis niinku huippuälykäs ihminen

lehtinen

toimiks ja miten paljon pertti manninen sitten laura mannisen asiamiehenä taikka täss yhteydenpidossa teihin päin oliks se huomattava vai oliko hänen omat asiansa teidän mielestänne sitten enemmän etualalla vai

mononen

omat asiat ja omat intressit olivat etualalla mutta mutta ne kietoutuivat näihin laura mannisen muodollisiin asemiin sitten aina kulloinkin että


19

kun joskus pan pankin puolelta jotain alkoi tapahtumaan niin sitten pertti manninen (rätinää) niinku osas niinku näitä asioita suunnitella mutta kun hänen äitinsä ei ollut mikään tyhmä niin hän joutui kyllä kamppailemaan äitinsä kanssa siinä että tuota e ei ne niinku ei pertti voinut sanella näitä asioita kyllä hän tarvitsi aidosti äitinsä suostumuksen näihin juttuihin ja

äiti itki aina joka käänteessä kun rahaa meni (epäselvä) pakkohuutokaupassa mutta sitten hän aina suostui kuitenkin tehdään nyt sitten niin

puheenjohtaja

onko vielä monoselle kysyttävää elo

elo

arvoisa puheenjohtaja mä vielä kertaalleen kysyn ettei jäänyt epäselväksi tossa toi sellasen kysymyksen että oliko pertti manninen tietoinen että kaikkia kaikki toimenpiteet eivät kuulu maksuttoman oikeudenkäynnin (epäselvä)

mononen

kyllä se minun mielestä piti olla ilman muuta

puheenjohtaja

onko vielä monoselle kysyttävää

manninen

voinks mä kysyä

puheenjohtaja

jos se on joku pienempi aiheeseen liittyen

manninen

no aiheeseen kyllä

puheenjohtaja

ei samoja mitä alku (epäselvä)

manninen

joo ei tota siis mutt mites me sitten intäks mä omassa puheenvuorossani ne väitteet jotka on erilaisia

puheenjohtaja

se on sitten (epäselvä) nyt ihan kysymyksiä monoselle

manninen

joo tota miten on kun kun missä tilanteessa saitte sen käsityksen että äiti ei ole tämän akordin takana se oli hänen tahtonsa

sen oli neuvotellut minä, äiti ja tämä kara niin ni miten teille tuli semmonen käsitys että että tota se ei olisi ollut hänen tahto ja

sitten toinen kysymys on että ett miten minä miten minun toimeksiannosta voidaan myydä äidin omistama kirkkonummen kiinteistö siis se niin joo

mononen

tietenkään sulla ei ole ollu oikeutta myydä äitis kiinteistöä sehän on nyt selvä juttu mutta koska sun äitis ei saanut siitä kertyvää kauppahintaa itselleen vaan se maksettiin pankille sun velkojen maksuksi niin onhan se selvää että ei laura semmoiseen yksin ryhdy semmoiseen uhraukseen ellet sinä et ole ensin valmistanut häntä siihen että tota myydään nyt tämä näin se

sen takia se liitty sun velkojen järjestelyihin ja mä katoin että se oli enemmän sun toimeksianto kuin lauran mutta niitä ei voi erottaa ne nivoutuu toisiinsa juuri tällä tavalla että että laura uhraa sinun hyväksesi minä hoidan

manninen


20

miks mutta se hän liitty myös siihen äidin perimmäiseen tahtoon jota hän ei ole täällä kertomassa että hän halus että nämä oikeudenkäynnit lopetetaan hänhän olis (epäselvä)

puheenjohtaja

kysymyksiä voitte kertoa ne myöhemmin mitä hän on tarkottanut ihan ihan nyt pysytään kysymyksissä

manninen

anteeks no semmosia kysymyksiä kun että siellä on hirveä määrä yleisiä lauseita siitä että olen ollut vuosikausia ja joku asia mikä perusasianajaja tai joku muu niin minkälaisia asioita tässä on ollut ja ja minä vuosina

mononen

joo no mulla on 93 een asti niin kuin sanoin tietokoneella ja tota noin niin siellä aikaisemmin oli siis hänen isänsä ja äitinsä testamentti ja sitten ainakin se isän jälkeinen perunkirjoitus perinnönjako siitä perinnönjaosta muistaakseni ne alkaa olla täällä mun koneella

mulla oli äsken sellainen luettelo luettelo 93 alko oli oli sun isän jälkeinen perunkirjoitus ja sitä sitt jossakin vaiheessa mä olin tehnyt ne kiinteistön haltijavelkakirjat se on pantu pankkiin (?)

manninen

mutta mutta siinähän on monta vuotta tämmösiä jos te yhet haltijavelkakirjat olette tehnyt niin minkälainen asiakassuhde se on sitten ja sitten jos kysymys pitää esittää niin tota meillä oli sopimus siitä että minua laskutetaan joka kerta kun soitan miksette noudattanut tätä sopimusta

mononen

joo mä muistan että että tota sun kanssa piti aika paljon puljata näissä laskujen maksuasioissa että kun tota sulla oli maksuvaikeuksia velkojes vuoksi ja työttömyyden vuoksi niin niin niissä joustettiin koko aika yritettiin etsiä sellaisia ratkaisuja

nyt kun sanot että että jossain vaiheessa laskutettiin niinku mahdollisimman lyhyellä aikavälillä niin eihän se olis tapahtunut sun pyynnöstäkin jossain määrin tuntuu tutulta mutta en mä nyt muista että semmoinen olisi ollut meillä niinku ehdoton sopimus

manninen

2000 josta nyt on voi ajatella jotenkin järkevästi sanoit että on ollu teihin yhteydessä siis tää ulosottovalitus niin siinä kaikki toimenpiteet laskutettu alkuvuodessa juuri tällä mun (epäselvä) tavalla

mononen

mutta mutta tota tota tämmänen iso asiakokonaisuus niin kyllähän sä tiedät että asianajan kanssa touhuat ja koko aika neuvottelet ja käytät teetät töitä sillä ja pyydät sitä sun tätä niin niin vaikka tota sun omissa pikkuasioissa tuleekin lasku (epäselvä) sä tiedät että sieltä tulee muutakin maksettavaa ei en minä voi tehdä sulle ilmaks näitä hommia

manninen

missä vaiheessa minä olen tehnyt toimeksiantosopimuksen teidän kanssanne

mononen

kirjallista sopimusta toimeksiantosopimusta mehän ei olla allekirjoitettu

manninen

ei

mononen

mutta suullisesti olet antanut mulle näitä tehtäviä

manninen

missä millon

mononen

ja sallinut ja hyväksynyt mun toimenpiteet

manninen


21

millon

mononen

eri vaiheissa sä et

manninen

sano yksi päivämäärä

mononen

sä et oo missään vaiheessa ett kun mä olen hoitanut näitä asioita tehnyt ulosottovalitusta tein täytäntöönpanoriitakannetta ollut tota noin niin kiinteistön pakkohuutokaupassa ollut yhteydess pankkiin niin sä et oo sä et oo kertaakaan sanonut että hei mononen ei saa neuvotella mun asioista nyt loppu monosen hommat sä oot aina aina hyväksynyt olet antanut mun toimia

manninen

joo tää on yleistä mutt vuosia

milloin olette ollut yhteydessä pankkiin

mononen

monta kertaa en muista

manninen

(epäselvä) sanokaa nyt joku päivä esimerkiksi vuoden 2000 jälkeen

mononen

siinä tota vaiheessa kun tota tuula pitkäsen kanssa

manninen

se ei ollut pankki se oli täytäntöönpanoriitakanne

mononen

oli oli ohitin hänet

manninen

kenen kanssa olitte pankkiin yhteydessä

mononen

perintäosasto lauri kara tai tai taii

manninen

ja millon tää tapahtui

mononen

(epäselvä) jompikumpi en muista

manninen

ja millon tää tapahtu

mononen

silloin kun sitä tuula pitkänen tuula pitkäsen kanssa hoidettiin

manninen

mutta milloin se oli

mononen

en minä muista sitä en minä muista

manninen

oliko se vuonna 2000, 2001


22

mononen

en minä sitäkään muista en mä muista sitä

manninen

ja joko lauri kara tai joku muu

mononen

kara kertoo varmaan sitten

elo

mun mielestä toi on nyt älytöntä että

mononen

sinne aikoihin se se sijoittuu että kyllä mä olen ollut sinne pankkiin yhteydessä sun asiassa

manninen

no minä en tiedä semmoisista asioista mutta tehän tiedätte

mononen

mä olen rehellisesti laittanut ne noi

manninen

mutta ei täällä löydy laskuissa mitään että olen ollut yhteydessä pankkiin missään

mononen

no ihan jokaista puhelinkeskustelua mikä on lyhyitä mä en ole edes laittanut niin kuin mä sanoin mä en ole edes laskuttanut edes kaikista

manninen

joo no mutt ei joo mutt siitä ei oo sit mitään näyttöä semmosesta

mononen

ei siitä tarvi olla jos siitä ei ole laskutettu hym

manninen

no kyllähän jos täällä ruvetaan oikeutta puhumaan niin täytyy kertoa milloin te olette ollut yhteydessä pankkiin

ilman laskua

elo

(epäselvä) kertoo siitä sitten

mononen

täällä esimerkiksi 29.1.2001 olen ollut puhelinkeskustelussa Lauri Karan kanssa

manninen

29.1.

mononen

2001

manninen

eli samana päivänä kun minä olen allekirjoittanut teille tämän

mononen

valtakirjan

manninen

valtakirjan

mononen


23

se on varmaan liittynyt juuri näihin toimenpiteisiin se on aika tärkeä

manninen

mutta te sanoitte aikaisemmin että te olette ollut koko ajan pankkiin yhteydessä

mononen

koko ajan

manninen

mutta täältä löytyy semmonen lause

puheenjohtaja

(epäselvä) vielä kysyttävää jos ei niin monosen kuuleminen päättyy tähän

seuraavaksi kuullaan todistajaksi pyydetty vastaaja pertti juhani manninen ja (epäselvä)

lehtinen

voitko kertoa minkälaisia toimeksiantoja teillä on pekka monosen toimiston kanssa ollut jos jätetään ne 90 luvun pois koska niillä ei ole kovin paljon merkitystä vuoden 2000 alussa ja 2001n aikana

manninen

vuonna 2000 äitini pakkohuutokaupan jälkeen tai tai siis pakkohuutokauppaan johon hänen valvontaansa ei hyväksytty laukaan kiinteistön tammikuussa 2000 niin tota hylättiin tämä mut minun kun minä olin vienyt sen sinne henkilökohtaisesti tälle ulosottomiehelle haltijavelkakirjat jotka tosin mononen oli joskus vuosia vuosia aikaisemmin tehnyt niin tota ja äitini ei hyväksynyt sitä huom äitini ei hyväksynyt sitä no en tietenkään minäkään hyväksynyt mutta tota ja tota sitten me mä se vuosikausia ollut tapa jolla pekka monoselta kysyttiin neuvoja oli se että soitettiin mononen lähetti laskun niin tällä perusteella jotka siinä ilmenee

vuoden 2000 alkupuolella tähän asiaan ja aino vain tähän asiaan kysyin neuvoja monoselta sinne sinne tota tota siihen tähän ulosottovalitukseen ihan konkreettisesti miten se tehdään eli tein sen itse hänen neuvojensa perusteella ja tota ja lähetin sitten mutta me teimme sillä tavalla äidin kanssa yhdessä että siellä oli äidin allekirjoitus koska siis se oli sitten niinku yhdessä tehty vaikka minä sen mulla on tekstinkäsittely että fyysisesti kirjoitin ja mutta ja kaikki asiatkin käytiin yhdessä läpi mitä siellä sisällä oli ja sitten tota siit tuli kielteinen päätös

Nauha 1. Osa 2. loppuu.


24

Nauha 2. Osa 2. alkaa.

manninen

tota tota sinne sinne tota siihen

tähän ulosottovalitukseen ihan konkreettisesti miten se tein eli tein sen itse hänen neuvojensa perusteella ja ja tota lähetin sitten mutta me teimme sillä tavalla äidin kanssa että yhdessä että siellä oli aina äidin allekirjoitus koska se siis oli sitten niinku yhdessä tehty vaikka minä sen niinku mulla on tekstinkäsittely fyysisesti kirjoitin ja ja mutta ainakin kaikki asiasisältö käytiin yhdessä läpi mitä siellä sisällä oli ja ja sitten tota sitt tuli kielteinen päätös

se että minä olin siinä maksajana ja sitten tota ja sitten siinä oli vielä jostain syystä tuli toinenkin toimeksianto en mä siinä niin kiinnittänyt huomiota sitä yhtä ja samaa asiaa vaan käsiteltiin mutta sitt sitä ulosottovalitusta siellä no

sit siitä tuli kielteinen päätös ja ja tota mä tein sitten hovioikeuteen kirjelmän ja tota lähetin sen tota monoselle luettavaksi eli taas sitten hän lukee ja laskuttaa ja niinku laskuttikin siitä lukemisesta katsoi onks siinä mitään järkeä siinä kirjelmässä mutta tällä tavalla kuviteltiin että päästään ehkä niinku vähän halvemmalla jos näin voi sanoo ja sitten tota mononen luki ja ilmotti että hänen mielestään se

hän haluis tehä sen viidentuhannen markan kertakaikkisella hinnalla ja sitten hän halus siihen sillon niinku niinku kaks maksajaa minut oli merkitty aikaisemmissa maksajaks ja olin myös maksanut olin maksanut omilta tililtäni ja myös äitini tililtä ja niinku sanottu en kiinnittänyt sitten huomiota koska se oli nyt niinku jos ajatellaan sitä mannisen kannalta sama homma kun se tuli jostain kuitenkin maksettua mutta

ne tuli aina tapauskohtasesti siis soittokohtasesti jos näin koska ne oli soittoja niin sitten tähän haluan väliin sanoa että missään vaiheessa en ole käynyt monosen toimistossa et semmosta ei ole

puheenjohtaja

sopisko että kerrotte ilman sitä paperia

manninen

joo ilman eihän ollut tarkotuskaan mutta tota tota sen verran voin varmaan kattoo

tuomari

muistiinpanojen tarvetta kattoo

manninen

no joo mä katon sen

tuomari

päivämääriä (epäselvä)

manninen

no just joo anteeksi mä en tiennyt joo no sitten tota todella mähän muistan nää hyvin ei sinänsä niin tota sitten tota mentiin sinne

mononen lähetti sinne vaasan hovioikeuteen sen kirjeen ja se oli niinku sovittu viiden tonnin meillä on nyt sähköposti tai minun ja monosen välillä eihän äidillä ollut sähköpostia vaan minulla oli sähköposti ja ja tota niin niin lähetettiin sitten tota jossa ykskäsitteisesti mononen halus että äiti maksaa kaks ja puol tonnia ja minä maksan siitä kaks ja puol tonnia ja sitten niin että äiti maksaa sen kertasuorituksena määrättyyn päivään mennessä ja mulle tuli muistaakseni 500 markan jo siinä vaiheessa siis tämmösiä kertamaksuja viissataa kuukaudessa eli mononen tiesi mun kyllä rahatilanteeni mutta silti haluttiin että se käydään läpi no sit sielt

tuli päätös sieltä hovioikeudesta ja sielt tuli nyt sitten se päätös että että tota tää tää tää äidille annettiin mahdollisuus nostaa täytäntöönpanoriitakanne ja sitten sen huutokaupan kuulutuksen osalta johon mononen oli sinänsä ansiokkaasti kiinnittänyt huomiota niin sieltä tuli vaasan hovioikeudesta tota ilmotus että äidille olis pitänyt lähettää huutokauppakuulutus mutta sitten kuitenkin se vesitettiin plus sitten se että ett tää valvonta joka oli niin tota siellä on ihan lainvoimainen päätös että toimitusmies on johkin kummalliseen epämääräiseen puhelinsoittoon vedoten hylännyt sen äitini valvonnan vaikka sitä hän oli myös sitä kaks kertaa kirjallisesti sitä hoitanut mutta näitä asioita ei hoitanut mononen siis näitä valvontatoimenpiteitä siinäkään asiassa ja sitten tota tää


25

kun se tuli se kielteinen päätös sen on mononen soittanut mulle ja minä oon siinä niillä tiedoilla sitten ilmeisesti sitten ja äitini kanssa juteltuani sanonut että ett nyt tää on näyttää meidän kohdalta mahdottomalta jatkaa tätä juttua ett meillä ei oo kerta kaikkiaan ei ollu äidillä rahaa eikä ollu mull rahaa että se nyt lop lopetetaan ja

pyysin monosta lähettämään minulle sen sen hovioikeuden päätöksen alkuperäisenä ja täällä ne kirjeet löytyy joku todistuskappale että se että hän on lähettänyt ja ja siinä yhteydessä minä muistan niin että mononen sano että oo äidillä että kannattas käydä oikeusaputoimistossa ja selvittää onko äidillä mahdollisuus ja tota ja mä minä jopa muistan että sain häneltä helsingin oikeusaputoimiston numeron mutta voi olla väärin

soitin joka tapauksessa helsingin oikeusaputoimiston numeroon ja siellä sen kanteen tai täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen oli niin vähän aikaa että se aika päivä joka sieltä helsingistä olis löytynyt niin ei enää sopinut tähän ja sitten mä soitin espooseen ja sain sieltä nopeemman ajan ja

siellä käsiteltiin asianmukaisesti siis kaikki ne tiedot mitkä oikeusaputoimisto vaatii siis veroilmoitukset ja kaikki tulot ja menot mitkä siinä esitettiin ja tota hänelle myönnettiin täysin maksuton oikeudenkäynti ja tota ja ja

sitten siinä vaiheessa varmaan sen kesän kuluessa kun monoselle ja sit mä soitin on täytynyt soittaa monoselle soitin monoselle että tota äiti hyväksyy tämän tämän tota hänet siihen asiamieheksi tähän täytäntöönpanoriitakanteeseen

ulosottovalitus oli meidän mielestä jo loppunut koska se oli niinku tavallaan minun hoteissa tehdä valitus korkeimpaan oikeuteen jonka mä sit teinkin mutta monosella ei ollut enää siinä vaiheessa ulosottokanteeseen mitään asiaa ja

sitten tota sanoin että äiti antaa tän tällä ehdolla että tota hänelle ei tule mitään kuluja tässä asiassa ja mononen vakuutti että maksuton oikeudenkäynti sisältää kaikki tai äidin kulut tulee sieltä maksetuiksi ja sitten sen vielä että mutta jos juttu hävitään niin on se riski että tota vastapuolen oikeudenkäyntikulut vois tulla maksettavaksi ja

hän halusi ett itse soittaa äidilleni joka on oli erittäin eettisesti tasan tarkkaan oikein että hän neuvotteli sen äidin kanssa se ja siinä yhteydessä äitini joka ei ole täällä tietenkään todistajana niin on ilmottanut että

ykskäsitteisesti hän on saanut ja mononen on hänelle sanonut että mitään muita kuluja ei tässä jutussa tule hänelle kuin sitten se ett mahdollisesti jos juttu hävitään niin vastapuolen oikeudenkäyntikulut ja tämä oli se ensimmäinen paikka jossa se on äidille vakuutettu sitt kaiken kaikkiaan oli se ett

äiti oli silloin jo 85-vuotias ehkä 84 ainakin niin tota niin oli täysin luonnollista että enhän minä voinut vanhaa sairasta ihmistä kiusata näillä asioilla niin meille oli täysin luonnollista että minä oon hyvin paljon yhteydessä pekka monoseen ja

se mikä täällä sanotaan tässä että se päivi penttisen tämä kohtuullistaminen siinä laskussa se on sillä tavalla väärin esitetty tänne käräjäoikeuteen siihen maksuttomaan oikeudenkäyntiin kun siinä ei ole selostettu tätä asiaa ja jostain syystä mononen ei ole pitänyt päämiehensä puolta siinä koska tota hän ei ole selostanut sitä asiaa tottakai 84-vuotiaan tai viis vuotiaan vanhuksen asioita voi hänen ainoa poikansa hoitaa niin

eli sieltä on pyyhitty kaikki totaalisesti puhelut pois siis huom kaikki pois mononenhan on ilmoittanut että on ollut välillä minun asioita ja välillä äidin asioita mutta siitä laskusta tai siitä maksusummasta on pyyhitty kaikki puhelinneuvottelut ja tässä on

sit vielä omituinen tilanne näissä että kun täällä lukee puhelinneuvottelu pm pertti manninen tai pertti manninen kautta pm niin täällä on hirveen monta kohtaa joissa ei kerrota ei sitt sanallakaan mitä se puhelinneuvottelu on käsitellyt ja

mä oon sitt yrittänyt sill tavall tehdä että mä keräsin ainakin kaks viikkoo ellen enempikin tällaisen mapillisen kaikkia tähän asiaan liittyviä aikajärjestyksessä ja rupesin sitt pikkasen tajuumaan sitt mulla on kaikki sähköpostit oli onneks tallessa molemmin puolin niin sitt rupes jonkunlainen kuva tulemaan mistä me ollaan puhuttu niissä ja nyt tähän väliin sitt täytyy sanoa että minkään valtakunnan

äsken kävi ilmi että mononen on ollut ensimmäisen kerran yhteydessä tai ainakin 29.1.2001 pankkiin ja ei löytynyt aikaisempaa päivämäärää

vuonna 2000 kun tuo pakkohuutokauppa tehtiin niin pankin monosella ei ollut mitään asiaa olla pankkiin yhteydessä eikä ole ollut missään pankkiin yhteydessä enkä minäkään varsinaisesti ollut pankkiin yhteydessä muuta kuin sen että pakko pankki suoritti tai pankki vaati suoritettiin pakkohuutokauppa


26

mitään yhteydenottoja minkään kokonaisjärjestelyn tai tämmösen suhteen ei oo käynyt mononen enkä minä vuonna 2000 vasta kuin aivan loppupuolella ja siinä vaiheessa kun rupes tuleen kirkkonummen kirkkonummen kiinteistö vuotta myöhemmin pakkohuutokauppa ajankohtaseks niin siinä vaiheessa

mutta vois sanoa että vuonna 2000 ei kukaan ollut pankkiin kun mä nyt rupeen miettiin koska anttosen kirje lähetettiin 12.12 meritalle ja ja siihen anttosen kirjeessä oli näin ilmoitettu se oli se oli sovintoehdotus tälle mun niin sanotulle kokonaistilanteelle tai mille tahansa ja minä olin

siinä vaiheessa äiti oli niin kyllästynyt tähän oikeudenkäyntiin että tota että kun tuli avautui tavallaan niinku mahollisuus kes lopettaa se niin hän hänen minä en oo ketään painostanut mä sanoin että tässä on tämmöisiä että sä nyt menetät siellä jotain menetät tän oikeudenkäynnin mahdollisuuden voittoon ja sitten tota

mutta hän katsoi silloin että hän on niin kyllästynyt tähän asiaan ja minä hänen poikanaan katsoin että 85 vuotista ihmistä ei voida enää kiduttaa ja sit mä selitin onhan se helkkarin hieno asia tai siis hieno asia että että tota semmonen akordi voidaan tehdä josta mulla velat otetaan pois siinä

mutta siihen nimenomaan liitty yhtenä tää täytäntöönpanoriitakanteen lopettaminen jonka hän halus lopetettavaks ett ett siihen liitty vielä lisäksi se että kun se rupes näyttään että se mutkistuu siellä pankki anto semmosta vastausta että peräytetään jotain vanhoja asioita ei meillä ollut mitään tietoa vaikka se olis yks kaks tota käynyt niin että hänelle hän olis tullut siinä maksumieheks siinä ja silloin katottiin että päästään ensinnäkin vähän niinku sukua tälle että olis pitänyt päästä koko asiasta eroon ja sitten siitä saatiin jonkunlaisia hyötyjä kuka mitäkin sai sitten

mutta äiti piti erittäin suurena sitä hyötyä että nyt se kerta kaikkiaan loppuu ja hän ei niinku sitten tietenkään voi tätä käsittää että se tavallaan vielä jatkuu että hänelle lähetetään laskuja ja kaikkia muita se on sit taas jo ihan absurdia hänen ymmärryksensä päälle mutta mutt se silloin kun mä sain sen kun taas annettiin tämä siis taas puhun mutta nyt

mulla on sitten semmonen että löytyi semmonen valtakirjakin jossa minäkin saan hoitaa äitini asioita siis ihan kirjallenikin niin niin niin mä tarkoitan sitä että

sitten kun tää heinäkuussa muistaakseni heinäkuussa 2000 tämä annettiin tää tehtävä monoselle niin niin siinä ei ollut siinä vaiheessa en minä eikä mononen eikä kukaan muukaan tiennyt mitään kirkkonummen pakkohuutokaupasta plus sitten siitä ettei mitään neuvotteluja ollut pankinkaan kanssa kaikki oli auki tietenkin oli tiedossa se että jossain vaiheessa tää tulee vastaan elämässä tää että että se kirkkonummen talokin katsotaan mitä se tulee mutta se tuli vasta syksyllä sitten vastaan ja tota ja ja ja eli toisin sanoen no

sitten myös siinä vaiheessa oli ett ku äiti epäili että tää ei oo niin yksinkertaista hän vanha terve epäilys niin niin hän niinku vannotti ja sitten tavallaan sovittiin että me ei kerta kaikkiaan laiteta semmosia asioita tähän maksuttoman piikkiin se on siis aivan päin väär ihan eri tavalla miten on mononen kokenut sen että minä olisin hurrannut jotain vaan olennaistahan oli se että tota sinne ei laiteta mitään ja

sen takiahan minä tein kaikkia tota tämmösiä toimenpiteitä jotka vähänkin epäilin että ne on ei kuulu siihen äidin toimeksiantoon äidin osasta esimerkiksi sen valvonnan siis kirkkonummen talon siis marraskuussa tapahtuvan valvonnan hakemisen kun olin viisastunut niin että minä en koske niihin haltijavelkakirjoihin en sitten tippaakaan vaan että tyttäreni lähetti ja hoiti sen asian ja ja ja tota ja siinä vaiheessa ei ollut ei ollut mitään pankkiin yhteyttä ei minulla eikä ett ett no sitten ehkä se tuli siinä mutta sitten tota se sitt

mä olin vuonna 2000 jo keväällä käynyt ritva anttosen luona ja mä olin tota sitten todennut että jossain vaiheessa nää asiat pitää saada selväks ja tota me laadimme velkajärjestelyhakemuksen niin valmiiks että sieltä puuttu vaan velkojen summat ja tarkat määrät jotka jäi minun tehtäväksi sitten etsiä tai siis hankkia siihen velkajärjestelyyn ja se jäi kesäks 2000 sitten auki ja sitten sen syksyllä kun kun se oli se kirkkonummen pakkohuutokauppa niin siinäkään vaiheessa ei pankki ottanut mitään yhteyttä minuun vaan tietenkin siis voutiin että nyt mannisen talo joutuu pakkohuutokauppaan ja

sitt 12.12 mun mielestä saatiin sitt aikaseks sovintoesitys tänne kun se velkajärjestely semmosen vaatii lähetettäväksi tänne tänne nordea pankkiin ja tota sen olennainen sisältö oli sama kuin sen akordin sisällön siinä siis ainoo muutos mikä siinä oli oli se että siinä tota haluttiin tota se tappio tai siis äidin kärsimä siis siinä täytäntöönpanoriitakanteessa oleva yhdeksänkymmentä noin yhdeksänkymmentä tonnia niin laitettas puoliks mutta pankki ei semmost sitt tietenkään voi tietenkään sanoa hyväksynyt vaan se halus sen kokonaan sen 90 tonnia mutta se oli äidille tärkee että tota että saadaan se oikeudenkäynti loppumaan ja se tilaisuus avautui tässä niin sanotusti yllättäen no anttonen on hoitanut sen asian sitten ja sitt siinä yhteydessä ja sitten jossain vaiheessa ja


27

sitten tää oli semmonen että mononen halus näitä mun tietoja jatkuvasti sinne itellensä niin ne veroilmotukset kuin tämä mun tämän esityksen tälle ja minä hyväuskosena sitt lähetin sähköpostia että tota että että tämmästä nyt ajetaan ja ideahan on ollu se että tota että että tätä asiaa se asia mitä sinä hoidat siis sitä täytäntöönpanoriitakannetta siinä voi tulla sovintoratkaisu vastaan mutta

nimenomaisesti missään vaiheessa mononen ei ollut kun taas pelkäsimme laskutusta niin ei ollut äidin eikä mun taholta mukana siinä ja ja sitten anttonen sitten anttonen lähetti mulle paperit jossa se ilmotti että joissa sitten tota nää on ehkä päivämäärää joulukuussa kuitenkin niin tota niin sitt lähetettiin se nordea pankkiin ja siihen oli se velkajärjestely mukana ja tota sellaset hän anto toisen kappaleen mulle ja siinä oli toivomus sitt että jos ei vastattas vuoden 2000 aikana kun pakkohuutokauppa on 31.1.2001 niin tota siihen mennessä sais nordeasta jonkun vastauksen tai sitten silloisesta meritasta ja tota kun sieltä ei sitt tullu vuoden 2000 aikana mitään vastausta niin niin tota niin mä lähetin sen anttosen ohjeen mukaan mä lähetin velkajärjestelyhakemuksen jyväskylän käräjäoikeuteen siis postissa ja sanoin että nyt tää prosessi käyntiin kun ei tullut sieltä sillä tavalla vastausta ja

sitten tammikuussa selvästi senjälkeen kun mononen on kysynyt äidiltä mitä mun velka tai tälle kokonai tai mikä akordisopimukselle tai mitä nimeä hän on käyttänytkin kuuluu niin tuli yllättäen kiinteistönvälittäjän soitto minulle hän oli markus hietasalo ja kysyi että voitaskos neuvotella semmosesta asiasta että että tää äidin maapohja kun mulla oli vuokraoikeus että ett sille etsittäs ostaja sitten tai löytys ostaja sille sille mä sanoin että mä olen lähettänyt tämmästä tämmösen sopimuksen tänne merita pankkiin tai siis sopimusehdotuksen merita pankkiin ja tota sitten tota no

sitten tää markus hietasalo anto tän nimen kuka siellä meritassa sitä hoitaa ja hän oli lauri kara ja joka on nyt kutsuttu todistajakskin joo ja tota minä soitin hänelle tietenkin samaan siltä istuimelta ja ja hän sano selosti tän asian ja sanoi että joo että että hänellä ei sitä ole tätä teidän sopimusehdotusta mutta tota jos se tänne taloon on tullu niin se kyllä löytyy ja muistaakseni se löyty jopa samana päivänä sieltä ja

sitt ruvettiin rustaamaan siinähän oli sitten se väärä tota tai se ei ollut se ihan lopullinen sopimus jossa siis pankki sitt halus tota sen koko summan sieltä tästä täytäntöönpanoriitakanteesta ja sitten tota tää tää tää halus sen täytäntöönpanoriitakanteesta koko summan nyt mulla meni katkes ajatus mutta mä jatkan ohi siitä sitten ja tota ja sitten ruvett siinä sitt selvitettiin no niin niin yritin sanoa sitä että että sitt mä sanoin

kara kysy tietenkin varmaankin onko tässä nyt äitini hyväksyntä takana mä sanoin että on että me olemme sen keskenämme keskustelleet mononen ei ole osallistunut näihin keskusteluihin yhtään ja tota koska kun haluttiin pitää mononen sivussa ja tota ja sitten tota

sitten kun sitä hiottiin äiti äidin vaatimus oli että hänelle ei nyt tule enää mitään lisää kuluja ja aluksi siinä oli semmonen ajatus että siitä ehkä viis tonnia napattais verokuluihin ja tämmäsiin mutta kara pyysi selvittämään verovirastosta että paljonko siitä tulis äidille kuluja ja vaikka tää tapahtu silloin ku mä juoksin päivittäin tuolla sädesairaalassa niin mulla oli sitt puhelimessa aina erilaista soittopyyntöä verovirastostakin on vastausviesti jossa todetaan että näin laskettuna tulee kuluja mutta on toinen tapa jolla ei tule kuluja jos se on se viiskyt tonnia se hinnaks määritelty ja sitten mie soitin karalle ei meillä sitt ollut että me halutaan mitään muutamia tonneja siinä lähettiin sitt suurpiirteisesti siitä ett menköön sitten sitten siis äidin kanssa sovittiin että kun nyt on vakuuttanut minä olin vakuuttunut kara halusi että minä vahvistan etsin sen tiedon verovirastosta että näin on asianlaita että ei tule äidille kuluja ja

sitt se hioutui siinä ja sitten ne muutamat kerrat kun me tätä tehtiin niin kara soitti aina äiti on niin kertonut soitti aina hänelle ja kysyi että onko tämä teidän poikanne tämmänen ja tämmänen esitys nyt niinku että hyväksyykö hän sen ja lopulta kävi näin ja

sitten se se monoselle annettu niin sanottu valtuutus niin sen olosuhde oli sitt se että se tapahtui 29. päivä ensimmäistä sädesairaalassa niin ku mä kerroin haluun kertoa että se se ystäväni kuolinvuoteen äärellä vaikka hän ties siitä asiasta hän tuli todistajaksi ja hänen tyttärensä ja tota kävin viemässä sen säde sinne keskussairaalan postiin ja tota käsitin että se ehtii ajoissa ja

niinku nyt sitten varmaan on pikkuhiljaa käy ilmi että mononen ei ole neuvotellut akordisopimusta ei sitten yhtään ja tota ja mutt sen akordisopimuksen kolme kohtaa oli oli siis sitten se että tää tää

täytäntöönpanoriitakanne jota mononen hoiti kes siis lopetetaan sitten sitten oli tota tää tää tota tää siis että

äiti myy sen maapohjan ja sitten tota tää tää tää tää että


28

jos siitä pakkohuutokaupasta saadaan joku määrätty summa joka tyydyttää pankkia se oli nyt sitä niin sitt tota tämmänen ja

tämmänen sopimus voidaan tehdä se oli jonkunlainen esisopimus sitten mutta jos sen ehdot täyttyvät

siinä oli annettu vielä puol vuotta aikaa että jos vaikka ei siinä pakkohuutokaupassa täyttyskä olis ollu puoli vuotta aikaa hoitaa sitä jollain muulla tavalla mutta

se minkä takia se meni sitt pakkohuutokauppaan en tiedä kuuluuko se tähän asiaan mutta kerron nopeesti oli se että kara väitti että joku ostaja väitti että siellä on jotain ongelmia kosteudessa ja kaikissa muissa että että niin mä sanoin että jos tämmänen väite on mä en tiennyt niistä mä en ollut siellä niin tota niin ei oo sitt mitään epäselvyyttäkään etteikö antaa mennä pakkohuutokauppaan ett mä en enää halua sen asian kanssa sitt riesaa toisaalta

oli tietenkin sekin että ei mulla ollut mitään saavutettavaa pankillahan siinä oli lainausmerkeissä olihan mulla saavutettavaa jos akordi syntyy mutta summissa se oli ihan yks lysti millä se meni kun se vaan pankkia tyydytti ja tota sitt se on ollut

jos mä käsitin oikein maanantaina mä oon lähettäny sen valtakirjan kello viistoista tai jotain vastaavaa siis vähän ennen sen sulkemista siellä siellä sitt mononen on itse kertonut että he ei itseasiassa se onkin tapahtunut jotenkin postitusmenettelyllä se valtakirjan käyttö mutt se niin se unohtu ett

kun mä siellä käytävässä totesin että mä en nyt sitte taida lähtee helsinkiin kirjoittamaan allekirjoittamaan sitä sopimusta niin niin mononen saneli mulle tekstin ja mä kirjoitin sen uskollisesti

en minä käsittänyt sitten että koko tää oikeudenkäynti sillä valtakirjalla joka on siinä tilanteessa kirjoitettu että sillä se perustetaan sitten kaikki nää toimeksiannot joita ei ole ollut edes olemassa ja sitten tota no sen sitt mä haluun sanoo ett kyll mää

mull oli 96 valtakirja pakkohuutokauppa siellä joka siis raukes siellä kirkkonummella ja sitten 2000 täällä laukaassa niin olin mä siinä tila tila omasta mielestäni (epäselvä) ettei pakkohuutokaupan kohteella o kovin paljon mitään vaikutusvaltaa että mitä täss tapahtuu että mä vaan katon mitä siin tapahtuu että ja ja se että mun mielipide on se että monoselta ei ollut multa ollut mitään valtuutusta

hän on hoitanut äitini asiaa koko ajan ja se jos mä käsitän oikein mä voin tarkistaa hän on saanut maksuttomasta jopa siis nää tota nää kirkkonummen kauppakirjat ja kaikki muut hän on hoitanut siinä sitä äitini osuutta sen sopimuksen täyttämisessä joka oli äidin tahdon mukainen ja

meidän on mahdotonta arvioida sitä että kuinka epäedullinen se oli hänelle eihän se varsinaisesti ollut hänelle hän siinä siis hän hävis tietenkin sen oikeudenkäynnin tai siis keskeytyi lopetettiin se se mahdollinen 90 tuhannen voitto mutta hän saavutti sillä sen että hänelle ei tule sitten ainakaan mitään joka oli vanhalle ihmiselle jolla ei oo rahaa oli hirveen tärkee että ei tule ainakaan mitään kuluja ja sitten tää jos hän halus auttaa mä selitin että mun kannaltahan se on hieno tietenkin että jos multa nyt velat nyt multa pistetään mutt ei hän hän ei ollut ikinä saanut sitä maanvuokraa mikä siinä oli hän ei varsinaisesti menettänyt no ehkä hän hän sitt sitt menetti sen maapohjan arvon siinä mutta hän sen halus tehdä omasta vapaasta tahdostaan ja sen on tietenkin karakin tarkastanut no

sen jälkeen tota se mononen on varmaan touhunut en mä sitä sano sen ostajan etsimiseksi ja varmaan tämmönen untamala koska untamala soitti minullekin on sählännyt siinä mutta kyll minä kaikille soittajille sanoin että tätä asia hoitaa mononen mutt mä kyllä tarkotin tällä sitä ett kun kerran äiti tekee kauppaa niin niin tota mononen on se jonka puoleen kannattaa kääntyä jos siinä sitä kauppaa haluu tehdä ja muutenhan oli pakkohuutokauppa ja sitä hoiti sitten se espoon vouti eli eli ett ja

sitten tässä tulee sitten toinen kerta ennen tätä sopimuksen kirjoittamista minä kysyin monoselta että mitä kustannuksia voi tästä syntyy niin mononen on mulle vastannut että sopiminenkin on oikeudenkäyntiä ja se on mulla täällä tossa semmosena otsikkonakin kun se jäi mulle semmonen mieleen nimenomaan että asiasta sopiminenkin on oikeudenkäyntiä eli toisin sanoen tänäänkin jos me oltas sovittu sekin olis ollut oikeudenkäyntiä sitten niin niin niin me sitten tota ja sitten

siinä yhteydessä mononen sanoi minulle että ei tule mitään kuluja että nämä tulee sieltä sieltä sieltä maks sieltä äidin maksuttomasta ja sitten kun äiti hän oli käynyt sitä valtakirjaa hakemassa niin siinä on se toinen kohta jossa äiti muisti


29

 että hän nimenomaisesti kysyi sitä että tuleeko tästä mitään kuluja ja mononen oli sanonut että ne menee maksuttomasta oikeudenkäynnistä ja sitten

tähän samaan sanon sen kolmannen kerran oli se kun hän sitä juhannusaaton aatonaattona kävi siellä äidin kotona ja vakuutti taas kerran että ei että että okei silloinhan hän vaati jo multa rahoja mutta silloin hän ei edes vielä vaatinut äidiltä silloin oli vaan maksajaks merkitty minä muistaakseni en mä oo ihan varma enää ja tota mutt mutta joka tapauksessa hän sanoi äidille että teiltä hän ei tule mitään vaatimaan siis äidiltä että ett ja sitt se sitten sen verran pitää sanoa

siihen tilanteeseen minä muistan sen niin että mononen soitti minulle siitä pakkohuutokauppa mä olin kotona silloin ja tota pakkohuutokauppatilanteessa ja tota kysyi tästä sähköliittymästä ja minä muistan että hän kysyi sitä sen velan suuruutta ja minä vastasin sen määrätyn summan ja hän kysyi voidaanko se siirtää ja minä sanoin että ei voida siirtää koska minä olin varannut sen rahan jo tolle sille espoon sähkön mä olen sen anttosellekin kirjeessäni lähettänyt että sieltä löytyy se osa

Nauha 2. Osa 2. loppuu.


30

Nauha 3. Osa 1. alkaa.

manninen

ja siitä pakkohuutokauppa mä olin kotona sillon ja tota pakkohuutokauppatilanteessa ja tota kysy tästä sähköliittymästä ja minä muistan että hän kysyi sitä sen velan suuruutta ja minä vastasin sen määrätyn summan ja

hän kysyi voidaanko se siirtää ja minä sanoin että ei voida siirtää koska minä olin varannut sen rahan jo tolle sille espoon sähkön mä oon sen anttosellekin kirjeessäni lähettänyt että sieltä löytyy se osa sieltä siitä sähköliittymän siirrosta tai purkamisesta vai mistä se löytyykään sille espoon sähkölle ja tota mo ja sitten se on semmosta että siellä on jotain laskussa löytyy että mononen on antanut valtakirjan tai tai miten se on nyt mennytkään ja sitä on peruutettu ja kaikkea muuta sen asian suhteen sitten ja ja tota ja en mä sitten no sitten tässä oli mulla äsken mä kirjoitin erilaisia mitä mononen käytti äsken puheenvuoroja mutta olennaista

puheenjohtaja

anteeks anteeks saanko ihan selventää

manninen

niin

puheenjohtaja

ymmärsinkö minä oikein että te kielsitte monosta tätä että ei saa siirtää tätä sähköliittymää

manninen

sanoin

joo siis kyllä en antanut lupaa sanotaan niin mieluummin

puheenjohtaja

joo

manninen

minä ker kuvailin sen sen että se oli muistaakseni näin että minä kuvailin sen niin että tota että sillä on tarkotus maksaa espoon sähkön velka ja sen hän anto sitten tota tää tää pankki anteeksi tälle tai ei anteeks mutta siis hyvitti tätä ostajaa siinä sitten

ja jos minä nopeesti katon mitä tässä on sitte siihen no tässä tää mä en tiedä näistä tämmäsistä jostain prosessi prosessijutuista siis tämmäsestä pitkäaikasesta että onks niillä mitään merkitystä mä oon puhunut nyt tästä vuodesta 2000 kirkkonummen että ehkä siinä ehkei mulla sitten oo mun mielestä pitää kysyä

puheenjohtaja

joo avustaja

lehtinen

osaatko vielä sanoa koska tämä täytäntöönpanokanne toimeksianto alkoi

manninen

no mun mielestä se on alkanut joko 12.7 silloin kun mä oon käynyt siellä

lehtinen

minä vuonna

manninen

siis 2 no hyvänen aika siis 2000 se on ollut

lehtinen

oliks sitt tässä vaiheessa sitten teidän mielestänne jotakin toimeksiantoa kesken monosella teidän taikka äidin kanssa

manninen

no minun mielestä ei ollut koska minä käsitin silloin sen viimisen toimeksiannon mikä oli annettu niin silloin oli sovittu 5000 markkaa hinnaks eli eli siis se mutta mutt eli siis se koski siis niinku sitä ulosottovalitusta mutta tässähän nyt näyttäs mononen on lukenut minulle sen päätöksen


31

lehtinen

mutta teidän mielestänne oliko

manninen

ei ollut mitään kesken

lehtinen

sitten mites paljon te sitten toimitte sitte nimenomaan äitinne avustajana tai apulaisena tässä yhteydenpidossa monoseen päin

manninen

no

lehtinen

vai oliko se kaikki sitä

manninen

no ku se oli kaikki siis joka ainut puhelu koski vain sitä ei siellä en minä hoi jos mä saan nyt sanoa taaskin ei ollut mitään pankkiselvitystä ennen joulukuuta 2000 ei ollut minulla ei monosella siis muulla tavalla kuin että jonkunlaista

vaikka minkälaista todistusaineistoa tähän riitakanteeseen vanhoja veroilmoituksia erilaista velkaantumishistoriaa tämmäsiä mononen pyysi minulta pakkohuutokauppapöytäkirjaa josta kävi ilmi se että tota että tota tää tä tää tää että yks se velka joka oli laukaassa hylätty ja josta riideltiin niin olikin sitten kirkkonummella hyväksytty tän tapasia ne

mutt mitään kun ei o pankki ei o ollut yhteydessä minuun ja minä en ole ollut yhteydessä vuonna 2000 yh kertaakaan paitsi sillä tavalla että siinä ensimmäisessä laukaan pakkohuutokaupassa pankki vaati taloa huutokaupattaseks ja sitten toisen kerran tavallaan mutkan kautta siitä että vaadittiin kirkkonummen pakkohuutokauppaa mutt mitään mihinkään pankin virkailijaan en ole ollut yhteydessä missään vaiheessa vuonna 2000 eli kaikki puhelut on ollut tätä äidin asiaa

lehtinen

informoiko pekka mononen missään vaiheessa että osa näistä laskuista osa toimeksiannoista ei kuulukaan tämän täytäntöönpanoriitakanteen lasku maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella laskutuksen piiriin

manninen

hän ei informoinut kertaakaan sitä ja minulle sitten vielä kun mä itse tietoisesti yritin että mä en missään nimessä tee semmostakaan kysymystä jonka vois katsoa että se kuuluis johonkin muuhun asiaan niin en tehny ja sitten toinen oli se että vaikka tässä puhutaan laskutuksesta niin niin ne tuli minulle ainakin siihen saakka aina varmasti seuraavalla viikolla kaikki laskut joista hän oli jotain oli se sitten puhelinsoitto tai mahollisesti sitt joku kirjelmän laatiminen

lehtinen

missäs vaiheessa sitten teille vasta selvis että olikin jotakin maksamatonta toimeksiantoa

manninen

se selvis kun tämä nyt vaadittu lasku ensimmäisen kerran tuli siis toisin sanoen toukokuussa 2001 kaheksastoista päiväkö se oli se oli täysin käsittämätön minä soitin heti kirjoitin vastineen ja myös soitin sitten ja sanoin että ei kuulu minun maksettavakseni ne kirjeet on jossain ja ne on ne samat asiat kuin että ne on kaikki niin

lehtinen

mites mononen tähän reklamointiin

manninen

hän tota vois sanoa että oli vihanen tai mitä nyt käyttäsin sanontaa ja tota hän sitte lupas ehkä hän sitten asiallisestikin lupas selvittää tota niitä laskujen perusteita tuolta täältä jyväskylän käräjäoikeudesta ja sitten lähettikin toiset laskut ja nehän oli sitten sillä tavalla hassut että ne oli vielä isommat kuin ne ensimmäiset kun hän oli selvittänyt tota niitä tänne kertomansa mukaan

lehtinen

osallistuiko mononen jollakin tavalla tähän velkajärjestely teidän velkajärjestelyn asian hoitamiseen


32

manninen

ei millään tavalla hän häneltä ei ole kysytty mitään neuvoa siitä se oli just niitä asioita joista ehdottomasti halusin pitää poissa ja sen hoiti ritva anttonen ja minä ja loppuvaiheessa kun se muuttu akordiks ni pankki

lehtinen

kukas laati sen esityksen sen velkajärjestelyhakemuksen (epäselvä) sen hakemuksen

manninen

sen on tehnyt tota siis mun mielestä se on ritva anttonen laatinut me ollaan yhdessä se tehty

lehtinen

entäs se merita pankille tehty sovintoesitys jossa nää olennaiset kohdat äidin kiinteistön myynti hänen täytäntöönpanoriitakanteen lopettaminen ja sitte sen kiinteistön vuokraoikeuden tulevan maksun (epäselvä)

manninen

sen teki myös ritva anttonen

lehtinen

olitteks te siinä mukana sitten

manninen

olin joo me oli kirjeenvaihtoa jopa niinkin kirjeenvaihtoa että mä oon tainnut monosellekin lähettää että tämmänen kirje on lähdössä siellä jossain lukee ritva anttoselle mutta se se sitt mä oon täällä kirjoittanu mutta se idea oli se että mononen tietää että mahdollisesti hänen asiassaan tulossa siis se sopimus siis että hänen ajamansa riitakanne keskeyttää

mutt hän oli pyytänyt tämmöst minä käsitin että että että niillä voi olla hänelle siis siihen riita-asiaan jotain mielenkiintoa en minä siinä vaiheessa olis mitään lähettäny jos mä olisin käsittänyt että niistä tulee minulle lasku

lehtinen

miten pekka monen suhtautui tähän esi esitykseen tästä sovinnosta meritan kanssa

manninen

no aluks hän oli sekä minulle ja äitini kertoi myös hänelle suunnilleen en nyt käytä sanaa nauranut kun en tiedä nauroiko mutt aivan hyvin epäuskoinen että ei pankki tu ikinä hyväksymään semmosta esitystä ja tässä kävi viel

niin että äitini ilmeisesti oli sen koska minä en olis sitä hänelle selittänyt hän on ehkä nähnyt sen äitini jonka kanssa me oltiin käyty tää läpi niin tää 85 vuotias äiti selitti sen monoselle että se on pankin kannalta edullinen koska pertti pääsis muuten velkajärjestelyyn mitä ilmeisimmin ja silloin pankki saa edes jotain tässä nyt

lehtinen

entäs sitten edustiko pekka mononen teitä sitten siinä pakkohuutokaupassa siinä kirkkonummen kiinteistön vuokraoikeuden ja sillä olevien rakennusten pakkohuutokaupassa

manninen

no minun mielestä pekka mononen ei oo edustanut minua missään muuta kuin siinä sen valmiin sopimusasiakirjan tai sen akordipaperin allekirjoittamisessa mutt sen vielä kerran sanon että se valtuutus koski vain sitä allekirjoitusta

sitten toisaalta mä en edes olis ymmärtänytkään minua esi edustas joku pakkohuutokaupassa siis se valtuutus nyt on siitä voidaan keskustella se taustahan on tämä te voitte olla muut mieltä niin on kuitenkin se että

minä sitä suunnilleen kirjoitin kuin mononen sano ja ja en minä ajatellut mitä minä sillä hetkellä kirjoitan mutta jos nyt ajatellaan näin siinä sanatarkasti sitä valtuutustakin siinä puhutaan meritan veloista eli toisin sanoen tähän kysymykseen niin niin ei se valtuutus ainakaan antanu ainakaan ainakaan sill tavalla oikeutta siihen siihen tota edustaa minua siellä pakkohuutokaupassa mä kuvittelin että minua ei edusta kukaan siellä pakkohuutokaupassa

lehtinen

oliks tuo valtakirja jonka te 29.1.2001 annoitte niin sen tarkoitus oli allekirjoittaa se pankin kanssa tehty akordisopimus

manninen


33

sen yksinomasena tarkotuksena oli se ja se ja mun mielestä todistaakin vielä sekin että kun se on kirjoitettu just niinku päivää ennen kuin oli tarkotus se oli niinku viiminen hetki jotta se akordisopimus korostan akordisopimus oli neuvoteltu siinä vaiheessa että se oli kerta kaikkiaan siihen tilaisuuteen tarkotettu eikä mihinkään muuhun mutta tottakai se sanamuoto on huono koska se oli yli sen

lehtinen

ei mulla oikein oo muuta tässä

puheenjohtaja

kantajan puolesta kysyttävää

elo

arvoisa puheenjohtaja ihan tossa jotakin pientä pientä kuitenkin tarkentaisin nytten manninen kieltää laskut mitkä täällä ovat molemmat laskut ja ne on nyt sitten kiistetty niin mä kysyn niistä että kuka niistä toimenpiteistä mitä niissä laskuissa on on vastuussa

manninen

toimenpiteistä vastuussa

elo

toimenpiteistä ja laskutuksesta vastuussa

manninen

toimenpiteitä ja lasku

elo

hym kuka vastaa

manninen

toimenpiteiden laskutuksesta on vastuussa mononen

elo

ei vaan mä tarkotan niitten laskujen määristä mitä ne toimenpiteet ne on jostakin tulleet ja kuka niistä vastaa

manninen

ni no okei ne on äitini täytäntöönpanoriitakannetta siihen juttuun liittyvää joka ainut

elo

selvä selvä eli maksuttomaan oikeudenkäyntiin liittyvää

manninen

minä en ota semmoseen kantaa

elo

joo mutta siihen riitajuttuun

manninen

siihen riitajuttuun ne on

elo

elikä ne on siihen maksuttomaan oikeudenkäyntiin liittyvää sillon

manninen

no mutkan kautta voi näin sanoa mutta en minä siihen vastaa kun en osaa ajatella sitä niin

elo

kuka ne kuka ne on sitten antanut toimeksi nämä toimenpiteet monoselle

manninen


34

äitini laura manninen sillä elämänkokemuksella mitä 84 vuotiaan ainut poika hoitaa hänen riita-asiaansa plus sillä valtakirjalla joka on tässä esitetty oikeudelle

elo

nyt sanoitte täällä että olette antanut monoselle erilaisia puhelimessa erilaisia tietoja itsestänne ja sellaisia käskyjä tai toimenpidekäskyjä jotka kuuluvat jotka olisivat kuuluneet tähän oikeudenkäynnin piiriin ja nyt

manninen

ei ole toimenpidekäskyjä en sanonut niin

elo

miten te pystyitte rajaamaan nämä asiat sillä tavalla että teillä oli oma velkajärjestely omat kaikenlaiset pakkohuutokaupat ja muut vastaavat että te rajasitte aina ne mielessänne että tämä kuuluu äitini täytäntöönpanoriitakanteeseen

manninen

nimenomaan juuri niin kuin itse kuvailit pidin tarkan luvun siitä että ei paremman luvun kuin mononen näissä laskuissaan jos saan sanoa että en kysy semmosia asioita jotka voi vähänkin ku kuvitella että ne ei kuulu siihen asiaan siis tein joka kerta tietoisesti sen valinnan

elo

mä näkisin että jos mä taas väitän teille että toi ei ole uskottavaa koska te ette ole juristi niin mitä te siihen sanotte

manninen

ei mun tartte todellisuudessa sanoa tuommoseen yhtään mitään

elo

sitten mä kysyn semmosta asiaa sanoitte että äitinne ei hyötynyt tästä asiasta mitään koska hän ei ollut koskaan saanut esimerkiksi sitä maanvuokraosuutta oli

manninen

oli sanoin oli joo se on totta

elo

te ettekö koskaan maksanut koskaan

manninen

en maksanut se löytyy pakkohuutokauppapöytäkirjoista sitä ei tosin tota tämä heh vouti hyväksynyt koska sitä ei ollut laitettu hakuun mutt äi siellä hyväksyttiin vaan se haltijavelkakirjan asia

elo

joo

manninen

mutta sehän jo osoittaa sen että ei hän silloin hävinnyt mitään siinä elettiin vaan näin

elo

no mites teillä sitten oli tää niiden vuokrien kanssa mitä se saitte siitä asunnosta taikka siitä kirkkonummen asunnosta vuokria

manninen

tota mä oon lähetin monoselle ja mahollisesti jopa täältä jostain sähköpostista löytys mutta sitä on ehkä turha kaivaa niin ne on vuosittain verottaja hyväksyny ja ne oli noin kahtakyt tonnia jota sieltä tuli verottajan hyväksymä mitään muuta ei ole olemassa kuin se siis verottajan hyväksymä siis tulot miinus kulut

elo

oletteks te esittänyt ne aikanaan pankille vuokratulonne

manninen

mää olen esittänyt kaikki asiakirjat pankille jotka pankki on halunnut minulta


35

elo

ja merkinnyt verotukseen vuokratulot

manninen

kaikki on mennyt verotuksessa

mutta jos mä en tiedä voiko vastata tähän kun tässä kysyttiin ne on monosen kanssa tästä juteltu jos saan tähän nopsaan sanoo ja me on todettu se että se kakskytonnia mitä siitä vuodessa tuli se oli semmosta isännöitsijän ja talon vahtimispalkkiota josta ei kukaan oo kateellinen missään ei pankissa eikä missään muuallakaan

elo

mononen jatkaa

mononen

joo tota noin niin olinko minä siellä kirkkonummen pakkohuutokauppatilanteessa mukana

manninen

no se käsitys mikä minulle on puhelimessa tullut olette sieltä soittanut

mononen

niin ja oliko missään asiakirjoissa tai muiden ihmisten kanssa jutellessa tuliko esille sellaista että mä olisin ollut siellä paikalla

manninen

siis no mä en oo nähnyt semmosia asiakirjoja en mä nyt voi hyvänen aika ottaa tuommoseen kantaa melko varmasti te olitte siellä paikalla itsehän te tiedätte missä te olitte

mononen

joo miksköhän mä olisin ollut siellä siellä huutokauppatilanteessa se

manninen

te no sitä mä en tiedä miks te olitte huutokauppatilanteessa mutta te olitte siinä kun kara oli sopinut sen äidin tän mikä tämä on tän kiinteistönmyynnin sitä ennen niin ehkä te haluutte jäädä sinne mielenkiinnosta kuuntelemaan sitä pakkohuutokauppaa

mononen

joo joo oliko niin että tää valtakirja minkä sanoitte että mä olin sanellut puhelimessa ja te sairaalassa allekirjoititte

manninen

mi

mononen

no oliks niin että se se valtakirja oli toimitettu ennen kirkkonummen pakkohuutokauppaa

manninen

se oli toimitettu 29. päivä se on lähetetty postissa täältä se on ollut teillä todennäköisesti 30.päivä ja pakkohuutokauppa on ollut 31. päivä

mononen

niin

manninen

eli siis tän mukaan se on ennen jos te olette sen saanut ennen sitä

mononen

eli mulla on ollut tieto tästä valtakirjasta ja pankilla on ollut tieto tästä valtakirjasta silloin kun mä olen ollut tuolla kiinteistön pakkohuutokauppatilanteesssa

manninen


36

sitä mä en tiedä

mononen

niin mutta että nää päivät on kuitenkin sillä tavalla että se olis mahdollista

manninen

no siis jos tota te ootte saanut sen 30. päivä käsiinne ja pakkohuutokauppa sen mä tiedän on ollut 31. päivä niin niin niin silloinhan teillä on ollut se valtakirja päivää aikasemmin

mononen

no no mitä mieltä ootte siittä valtakirjasta jos aatellaan että esimerkiksi kaks päivää ennen pakkohuutokauppa te allekirjoitatte tämmösen valtakirjan jossa annetaan mulle laajat valtuudet kaikissa teidän velka-asioissanne ja sitten mä menen pakkohuutokauppaan jossa käsitellään teidän velka-asioitanne niin eikö ole aika todennäköistä että mä esiinnyn siellä sillä valtakirjalla teidän asiamiehenänne

manninen

no mun mielestä se ei oo todennäköistä jos te ootte esiintynyt koska siihen te tiesitte että ei ole lupaa siis te ootte sen sanellut alle kirjan mutta siinä puhelinkeskustelussa on myös käynyt ilmi ett se on tarkotettu vaan siihen allekirjoitustilantee tilaisuuteen johon minä en pääse

mononen

mulla oli lupa toimia siellä niin kun mä toimin joka kohdassa te ette rajoittanut mua missään vaiheessa ja kysynkin että tota teinkö mä ne toimenpiteet mitä siellä laskussa mainitaan niille päiville onko mä tehnyt ne

manninen

no sitä minä en voi tietää se mun täytyy sanoa että mä en (epäselvä)

mononen

onko joku toimenpide joka olis epäonnistunu onko joku toimenpide (epäselvä)

manninen

sillä ei oo mitään tekemistä tän asian kanssa mutta se ainoot toimenpiteet jotka mä voin tietää niin on puhelinkeskustelut minun kanssa niin ja mä voin ja ja voin sanoa niinkin tietenkin sekin on semmonen josta ei välttämättä voi sanoa onko semmonen ollut e teillähän on mä oon luottanut että teillä on se se tota se semmonen diaari eikä minulla

mononen

kiistätkö sen valtakirjan että se antais mulle oikeutuksen esiintyä siellä kiinteistön pakkohuutokaupassa

manninen

no sanon näin että se se ei ole ainakaan sinne missään nimessä tarkotettu

mononen

mutta ootteko antanu mulle jotain rajoituksia sen jälkeen kun se valtakirja on mulle ja pankille

manninen

en vaan kun se kirjotettiin se valtakirja siinä oli koko ajan käsitys että se tulee vaan tähän akordisopimuksen allekirjoitustilanteeseen käytettäväksi

mononen

jaa vaikka heti sen jälkeen mentiin kuitenkin eiks se akordisopimuksessakin ollut ajatus että sitt mennään pakkohuutokauppaan ja tehdään se sillä tavalla kun mä olin ajatellu sen

manninen

en minä tiennyt mitä te ootte ajatellu

mononen

kiinteistökauppa te olitte niinku pihalla siitä koko kiinteistön pakko siitä että kaupasta on pakkohuutokauppa

manninen


37

en vaan minä olin neuvonut neuvotellut sen akordin mutta minun mielestä te että semmosta toimeksiantoa jota te ootte suorittanut mutta ootteko suorittanut minun laskuun vai äidin laskuun te ootte hoitanut sitä äidin osuutta siinä

mononen

tieksä miksä sanotaan sitä kun tilataan taksi ja jätetään maksamatta

manninen

no niin se on teiän käsitys siitä asiasta

mononen

joo

puheenjohtaja

no niin nyt aletaan mennä vähän liian vauhdikkaaksi

mulla olis vielä yks kysymys manniselle että kun onks teillä mitään käsitystä siitä että kun käräjäoikeus ei sitten maksuttoman laskusta kaikkea hyväksynny niin siinähän ei sitten ilmeisesti ollut sitten valitettu hovioikeuteen

manninen

joo jo mulla on se käsitys

tuomari

maksuttomaan laskutukseen

manninen

joo anteeks mä mulla on nimenomaisesti se käsitys että minä oon jopa mahollisesti niissä kirjeissä kirjottanut että ainakin niissä kun hän tota vaati niitä maksuun minä sanon että miksette te valittanut siitä hovioikeuteen ja teillä olis ollu mahollisuuus siis monoselle koska tilanne on se että tota sitten

mä oon soittanu päivi penttiselle ja ei sieltä sitä hän ei niinku miten mä voin sanoa hän ei sitä siit oli varmaan vuos tai mitä lienee aikaa niin ei hän enää sitt niin kovin hyvin ehkä muistanu mutta hän käytti semmost sanaa se löytyy täältä jostain että siinä oli teillä eli siis pertti mannisella velkajärjestelyä pakkohuutokauppaa ja sellasta

mutta tämä on nyt se pointsi ett mononen ei o selittänyt sinne että ne liitty kaikki siihen äidin asiaan

manninen

mulla täällä ne kirjeet olis missä äsken se teidän kysymänne on että mä oon ihmetellyt että mononen ei huolehtinut mutt ku ei minulla ollut sitä käsitystä monosellahan oli se käsitys että joku muu maksaa siinähän tää ju juju onkin

mononen

onks nää mun tekemät toimenpiteet onnistunu vai epäonnistunu

manninen

no ne toimenpiteet mitkä te ootte tehny on onnistunu

mononen

joo o muuta ne mitkä mä oon jättäny tekemättä niin mitä

manninen

niistä ei voi sanoa mitään

mononen

joo

manninen

mutta eihän tällä oo mitään tekemistä sen kanssa onks toimenpiteet onnistunu vai eikö onnistunu nythän te kysyitte sitä mitä te ootte tehny ja mitä te ootte tehny minun toimeksiannostani

mononen

ja kelle hyväksi


38

manninen

no se sitt taas on vähän eri asia

puheenjohtaja

no onko vielä manniselle kysymyksiä

elo

ei ole

puheenjohtaja

jos ei niin mannisen kuuleminen päättyy ja vielä kuullaan pekka monosta todistelutarkoituksessa ihan oikeastaan kysyisin tota samaa asiaa miten jyväskylän käräjäoikeus päätös tuli sitten maksuttoman laskusta ei sitten koko laskua korvattu niin ei siihen sitten ollut muutoksenhausta puhetta tai mitään

mononen

no tota mä en ainakaan nähnyt siinä niinku tarvetta kun mä pidin sitä oikeana ja hyvänä päätöksenä mutta että kyllä toi pikkasen tutulta tuntuu että pertti ois yllyttänyt siitä tai kysynyt että miksei siitä valitettu mutta mun mielestä se on osotus siitä että hän halusi lisätä sinne mokkiin niitä toimenpiteitä

manninen

puheenjohtaja

puheenjohtaja

jos tästä asiasta samasta on kysyttävää monoselta niin sitten

manninen

on samasta koitteko että ajoitte päämiehenne laura mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin laskutuksen niin selvästi tänne kuin haitte sitä maksutonta oikeudenkäyntiä että selostitte että ne puhelut jotka minä oon teidän kanssa käyny on koskenut tätä riita-asiaa ja että sillä pakkohuutokauppa liittyi oleellisesti siihen tähän riitakanteen sopuratkasuun

mononen

me käytiin aika pitkä puhelinneuvottelu tän päivi penttinen vai mikä hänen nimensä oli kanssa ja tota keskusteltiin näistä toimenpiteistä ja mä selostin sitä aika tunnollisesti ja tota yritin olla rehellinen oikeudenmukainen ja päämiehen edun valvoja myöskin pertin edunvalvoja ja tota niin niin

kyllä siinä keskustelussa muistini mukaan on ollut puhetta siitä että että tota kyllä nää puhelut pertin kanssa voidaan joiltain osin katsoa niinkun ehkä kuul tai niissä on käsitelty näitä asioita koska joka puhelussa puhutaan useampaa asiaa niin niin sieltä varmasti ei voida niinku kategorisesti väittää että kaikki puhelut eivät kuulu siihen mutta mutt että että

niinkun tämä käräjätuomari ei ollu halukas lähteen ollenkaan niinku semmoseen millimetripilkkomiseen siinä vaan että tota että ett tota hän tekee tässä semmosen niinkun kirveslinjan päätöksen että tää menee niinki näin suuruusluokka ja nää ratkasee tässä näin ja että tota ei niinku sillä tavalla pyydetä kaikkea kaikkea selvittään kyllä kyllä

mä muistan että tätäkin etua siellä koittanut tuoda esiin siltä osin kuin se pitää paikkansa mutt että ett niinku ei siinä ton parempaan lopputulokseen ollu mun mielestä mahdollisuuksia

puheenjohtaja

onko vielä tästä aiheesta jotain kysyttävää jos ei niin monosen kuuleminen päättyy tähän

kuulolla

seuraavana kuullaan vastaaja mannisen nimeämä todistaja myyntipäällikkö lauri johannes kara joka vannoo säädetyn valan ja kertoo seuraavaa ja muistutetaan vielä valan merkityksestä (epäselvä) ehdottomasti totta puhuttava avustaja lehtinen

lehtinen

sikäli kuin olen oikein ymmärtänyt te olette ilmeisesti hoitanut pertti mannisen yhteydenottoja ja toisaalta nordea pankin välistä akordisopimusta pankin puolelta

kara


39

kyllä oon osallistunut neuvotteluihin tästä ja tuota tätä varsinaista niin ensinnäkin seuraavaks haluaisin vielä vielä semmoisen täsmennyksen että pyydän että molemmat osapuolet suostuu siihen että ilman pankkisalaisuutta rikkoen voin kertoa kaiken mitä

lehtinen

kyllä

elo

(epäselvä)

kara

elikä tuota raija polttila on varsinaisesti hoitanut tätä itse tätä perintä perintätapausta mutta tuota tähän vakuuden myyntiin joka siellä kirkkonummessa kirkkonummella sijaitsi siihen sen myynnin suunnitteluun ja toteutukseen olen osallistunut minä ja siinä yhteydessä kävin sitten keskusteluja

lehtinen

onks tämmönen ritva anttosen lähettämä tarjous teille tuttu pertti mannisen puolesta tekemä tarjous

kara

kyllä

lehtinen

missäs vaiheessa te saitte tiedon sopimuksesta tarjouksesta (epäselvä) onko muistikuvaa tai mielikuvaa

kara

mulla on sellainen mielikuva että että tää sovintoehdotus joka tuli mun eteeni joskus silloin tammikuussa vuonna 2001 ja ja tuota noin siinä siinä vaiheessa näitä papereita siitä sen osalta sitten alettiin käydä keskusteluja

lehtinen

kuka teihin sitt otti yhteyttä pertti manninenko vai joku muu

kara

nyt en muista tarkasti sitä että kuka oli se ensimmäinen taho joka joka minuun päin otti yhteyttä vai otinko minä yhteyttä pertti manniseen nyt en muista tarkalleen

Nauha 3. Osa 1. loppuu.


40

Nauha 4. Osa 1. alkaa.

lehtinen

(epäselvä) muistikuva tai

kara

mulla oli sellainen mielikuva että tää sovintoehdotus joka tuli mun eteen joskus silloin tammikuussa silloin 2001 ja ja tuota noin siinä siinä vaiheessa näitä papereita alettiin käydä keskusteluita

lehtinen

kuka teihin otti yhteyttä pertti manninenko vai joku muu

kara

nyt en muista tarkasti sitä kuka oli se ensimmäinen taho joka minuun päin otti yhteyttä vai otinko minä yhteyttä pertti manniseen nyt en muista tarkalleen sitä tapahtumakulkua että että mistä se varsinaisesti lähti liikkeelle tää oli ensimmäinen paperi tää ehdotus jonka kuitenkin näin

lehtinen

osallistuiko pekka mononen myöskin näihin neuvotteluihin tämän akordisopimuksen aikaansaamiseksi

kara

pekka mononen osallistui sillä tavalla että tässä oikeastaan voi sanoa että tässä nivoutui kaks eri erilaista asiaa yhteen mikä tässä oli myöskin tämä laura mannisen mannisen tuota noin täytäntöönpanoriita joka joka oli myöskin tän sovintoehdotuksen yhtenä yhtenä kohtana niistä käynnistettiin keskusteluja neuvotteluja ja ja siinä yhteydessä mononen oli yhteydessä ja ja jotta tämä akordisopimus olis syntynyt niin se vaati kyllä niinku nämä kaikki palaset yhteen se oli hyvin olennainen osa tämä täytäntöönpanoriidan tuota noin sopiminen tässä kokonaisuudessa

lehtinen

kuka sitten laati tämän itse sovinto akordisopimuksen

kara

muistaakseni se laadittiin pankin puolesta

lehtinen

laaditteks te itse vai

kara

en laatinut itse

lehtinen

pankin puolesta

kara

pankin puolesta näin muistan en ole sataprosenttisen varma muistaisin että näin se olis tapahtunut

lehtinen

jäiks teille mitään mielikuvaa siitä että kun olitte yhteydessä joko tai olitte yhteydessä pekka monoseen niin esittelikö hän tai esitti kenen asialla hän on kenen valtuuttamana hän tässä asiassa

kara

sanotaanko kun tässä äskön kerroin niin nää nää asiat nivoutu nivoutu yhteen että että että tuota noin mannisen kanssa kun muistelen että mannisen kanssa keskustelimme myös myös tuota puhelimitse mutta mutta tuota noin mononen oli sitten se taho jonka kanssa varsinaisesti sitten käytiin näitä keskusteluja ja ja myöskin siellä pakkohuutokauppatilaisuudessa kaikki nää toimenpiteet toteutettiin hänen kanssaan

lehtinen

hyym jos sitten arvioitte tätä sovintotarjousta ja sitten tehtyä sopimusta niin onks ne olennaisilta kohdiltaan tuon tarjouksen mukaisia

kara


41

sanotaanko että että siellä olen pääkohdat on on tietysti sen mukaisia mitä tuossa ehdotuksessakin oli mutta (epäselvä) pankin kannalta se ei ole samanlainen kuin mitä tämä ehdotus oli missään nimessä että että siinä käytiin käytiin neuvottelu muun muassa tästä täytäntöönpanoriidasta ja sen ehdoista ja sitten sitten taas tää itse pakkohuutokaupan toteuttaminen oli erittäin hankala prosessi koska siinä oli tää tää vuokra vuokraoikeuden tuota noin kuvio elikä elikä laura manninen omisti tän maapohjan ja ja se oli pertti mannisella sitten vuokrattu ja tää vuokrasopimus oli aika hankala käytännössä esti tän kohteen kohteen myyntiä sillä tavalla että että tuota noin huutokaupassa olis kohteen hinta jäänyt hyvin alhaiseksi ja olennainen osa että sopimukseen päästiin oli nimenomaan se se että maapohja pystyttiin myöskin tän huutokaupan yhteydessä sillä tavalla myymään että että itse talon hinta nousi nousi tuota riittävän ylös ja tällä tavalla me saatiin sellainen kokonais kokonaiskertymä siitä ett ett tuota näihin ehtoihin sitten päästiin

lehtinen

hoitiko pertti manninen omalta puoleltaan vai onks tätä asiaa vai hoitiko pekka mononen hänenkin puolestansa onko mitään

kara

no kyllä mä voin todeta siinä että tää oli sen verran hankala hankala kokonaisuus silloin kun näiden ostajaehdokkaiden kanssa käytiin neuvotteluja kyllä kyllä tuota noin siinä vaiheessa niin pertti manninen ei ollut niinkun keskustelemassa näistä ostajista vaan kyllä kyllä mononen kanssa siinä silloin näistä ehdoista keskusteltiin ja niinku totesin tuossa aikaisemmin niin huutokaupan yhteydessä hänhän laati tän kauppakirjan joka jolla tää laura mannisen määräala myytiin ja ja ja tuota noin sitten vielä huutokauppatilaisuudessa tän sähkösopimuksen siirtymisestä tuli tuli sellainen sellainen lisäelementti että että että silloin silloin tuota noin mononen manniselle soitti tästä näin että että tän sopimuksen siirtämisestä koko huutokauppamenettely kaatuu jolloin pankki ilmoitti sitten että me maksetaan se sähkölasku joka siellä siellä rästissä on jotta koko kuvio ei kaatuisi tässä vaiheessa

lehtinen

antoiko tuliko teille mielikuvaa siitä että antoiko pertti manninen luvan vai lupasko hän maksaa sen sähkölaskun tai antoiko hän luvan siihen sähköliittymän myymiseen

kara

siirtoon

lehtinen

niin

kara

sain sen käsityksen että että että sen puhelunkeskustelun pohjalta että että hän antoi suostumuksen sähköliittymän siirtoon ja ja ja tuota noin sillä edellytyksellä että pankki maksaa sen kulut jotka siinä liittymää liittymää tuota noin mikä se sillä hetkellä on

lehtinen

niin mä palaan vielä tähän yhteen olennaiseen kysymykseen te ette pysty sanomaan että edustiko pekka mononen sekä laura mannista että pertti mannista

kara

voin sanoa sen verran että että missään vaiheessa pertti manninen ei ainakaan kieltänyt näin etteikö etteikö hän eikö mononen toimisi hänen asiamiehenään ja ja ja tuota noin ja myös siitä valtakirja joka sitten toimitettiin jonka mukaan tuota noin nää tää akordisopimus allekirjoitettiin niin niin ymmärrän että henki oli tämä

puheenjohtaja

onko kantajan puolesta jotain kysyttävää

elo

niin arvoisa puheenjohtaja joo sähkösopimus muuten mikä siinä oli siit ei taidettu saada sitten kopioo kuitenkaan kun mä pyysin sitä (epäselvä)

puheenjohtaja

se siirto


42

elo

joo se siirto

puheenjohtaja

kyllä se piti kopioida

elo

joo otinko mä

puheenjohtaja

ainakin tänne tuli kopio ne alkuperäiset varmaan palautettiin teille

elo

kyllä se sitten täältä täytyy löytyä

mononen

tossa tossa ainakin on yksi

puheenjohtaja

täältä.

elo

no hyvä hyvä joo arvoisa puheenjohtaja mä esittäsin kuitenkin tää on vastaajan (epäselvä) liite neljä siellä on ne valtakirjat valtakirjat ja tää sopimus ja jos todistaja on vielä kysyn että onko onko nämä asiakirjat tuttuja se sopimus plus sitten ne valtakirjat

kara

kyllä ovat tuttuja asiakirjoja

elo

arvoisa puheenjohtaja mä vielä kysyn tähän sähköliittymää liittyvän asiakirjan onko tämä myös ollu siellä nähtävissä silloin siellä

kara

kyllä tää tämä tuli siellä huutokauppatilanteessa siellä oli muun muassa näitä ostajia

mononen

todistamassa

elo

todistajia

kiitos

nyt kysyn todella vielä kerran mikä teidän käsitys oli että edustiko asianajaja pekka mononen pertti mannista näissä myöskin näissä velkajärjestelyyn liittyvissä asiassa esimerkiksi tämä pakkohuutokauppa ja niissä ehtoneuvotteluissa mitkä koski koski tuota niin tätä täytäntöönpanoriitaa ja että minkälainen rooli tässä täytäntöönpanoriidan suhteessa pekka monosella oli sitten kun kun koskien laura mannista ja pertti mannista mutta ensin että edustiko hän se pertti mannista tässä akordikysymyksessä siis velkajärjestelyasiassa pankkiin päin ja ja neuvotteli teidän kanssanne myöskin niistä ehdoista ja täällä pakkohuutokaupassa (epäselvä)

kara

tuota näistä akordi akordineuvotteluista nyt en muista tarkalleen että että oliko suoranaiset neuvottelut hänen kanssaan mutta niinku aikaisemmin totesin nää nivoutu niin yhteen tämä laura mannisen rooli tässä kokonaispaketissa että ett tuota noin ilman oikeastaan sen olemassaoloa niin todennäköisesti sopimusta ei olis syntynyt

elo

elikä oliko niin että oli oikeastaan pakkokin neuvotella myös pertti mannisen asioista jos käsitteli sitä laura mannisen asiaa

kara

sanotaanko näin että että tuota noin jotta jotta tuota noin ensinnäkin se maapohjan myynti toteutettiin ennen tätä huutokauppaa niin niin jotta jotta tota noin niin se huutokauppa olis näillä ehdoilla mennyt eteenpäin niin käytännössä se olis tarkoittanut sitä että ilman ilman tätä sopimista jossa jossa tuota noin monosella oli tärkee elementti että että että


43

 se kauppa tän laura mannisen määräalasta syntyy niin niin se ei olis johtanu näihin akordipäätöksiin ilman tuota noin tätä kauppaa

elo

nyt kysyn sitten vielä että kun teillä te olette saanut tän valtakirjan jossa siis on valtuutettu pekka mononen sopimaan näistä asioista ja muuta vastaavaa koitteko te tän sopimuksen mu tai valtakirjan mukasena että te olette pekka monosen kanssa keskusteluissa että pekka mononen on mannisen asiamies

kara

kyllä

joku

kenen mannisen

elo

anteeks tota pertti mannisen (epäselvä)

elo

sitten mä kysyn vielä että minkälainen rooli tähän kokonaisratkaisuun oli asianajaja pekka monosen rooli puhuttaessa tätä akordisopimusta

kara

sanotaanko näin että ett koska tää laura mannisen rooli oli hyvin vahva tilanne oli nimittäin se että siitä siitä tuota omakotitalosta oli ensimmäisessä huutokaupassa tarjottu 30 000 ja ja jotta ja ostajakandidaattien osalta suurimpana riskinä koettiin se kallis vuokrasopimus joka siin oli sisälle tuota noin leivottu ja jos jotta se saatiin näillä järjestelyillä purettua niin sitä kautta saatiin tälle vakuudelle kunnon arvo ja nyt on sitt toinen kysymys se että millä tavalla he keskenään ovat näin näin näin tota sopineet mutta ainakin pankkiin päin niin katsotaan jotta tää sopimus syntyy oli erittäin tärkeä että laura manninen oli tässä tuota noin tässä järjestelyssä mukana ja ja ja niinku nää valtakirjat tässä kertoo niin sopimus joka on allekirjoitettu aika mittavasta akordista on ollut kysymys

joku

hym

kara

hyvin poikkeuksellisesta akordista mitä pankissa ylipäätään tehdään tee rakentuu hyvin pitkälle siitä että me saatiin sellanen ratkasu tässä että tällä tällä tuota kuviolla päästiin niinku järjestelemään tää vakuus semmoseks että siitä saatiin järkevä hinta

elo

tota edelleen kysyn ehkä vähän suorempaa vastausta mikä oliko pek pekka monosen rooli siinä asiassa tärkeä ja merkittävä

kara

kyllä se oli tärkeä ja merkittävä

manninen

saanks mä kysyä

elo

haluuks sä kysyä

puheenjohtaja

mononen vielä

mononen

ett tota niin sanoitte että laura mannisen rooli oli myöskin vahva ja merkittävä niin tässä niin tota jos ajattelette minun roolia asianajajana ja ja päämiehen edunvalvojana ja tota jos mä olisi ollut laura mannisen asianajaja tämmäsessä keississä ja tota (epäselvä) mit mitä toimenpiteitä mä tein laura mannisen eduksi siellä niin jos olis sellainen tilanne että mä olisin vain laura mannisen asiamies miltä se mun toiminta näyttäisi siin valossa että mä tekisin mitä mikä hyöty


44

 siinä oli mitä se voitti jokaisen osapuolenhan pitää voittaa aina jossakin sopimuksessa mitä laura voitti tässä kokonaisuudessa

kara

tota tässä kokonaisuudessa jos me katsotaan sitä että että mitä siinä tapahtui niin laura manninen ei voittanut tässä asiassa voitti sen että poika hänen poikansa pääsi veloistaan vapaaksi

mononen

aivan

kara

se oli lähinnä tämä tämä kuvio mikä siinä oli

mononen

joo ja tota eli eli tota tätä kuviota ei tehty laura mannisen intressissä

kara

vois todeta tietysti sen että että sitten teidän toimintatapa olis ollut vähintäänkin kyseenalainen jos

mononen

niin

kara

sehän olis päämiehelle niinku haitaksi tehty

mononen

joo

mononen

onnistuks nää sitten sitten nää mun toimenpiteet ja tää kokonaisuus niin onnistuks se teidän mielestä tai meniks siinä joku pahasti mönkään

kara

kyllä se meni aika pitkälti tän tän tuota noin akordisopimuksen mukaisesti että että voi sanoa että ehkä siinä olis ilman tätä sähkölaskun maksua niin niin se olis onnistunut niinku täydellisesti siinä pankki tuli sitten vastaan

mononen

joo tota onks jälkeenpäin sitten osapuolet esittäny jotain valituksia tai kritiikkiä jostakin että että joku olis huonosti toimittu siinä asiassa

kara

mitään tällaista ei ole ei ole (epäselvä)

mononen

joo eiköhän nää riitä

elo

kyllä musta kans

puheenjohtaja

onko vielä

manninen

no (epäselvä) mä kysyä tota sitä että kun teillä oli äsken edessänne se sanotaan nyt se ensimmäinen akordisopimus siis se missä niinku tavallaan sovitaan näistä asioista niin osallistuko pekka mononen sen laatimiseen

kara

ei se tuli meille suoraan suoraan sieltä jyväskylän oikeusaputoimistosta

manninen


45

mutta sitten se siis se pa kun jos sanoisin näin että siinähän oli kolme osapuolta pankki minä ja äitini niin tota ja sitten siitä tuli joku määrätty lopulta teksti valmiiksi niin ketkä osallistuivat sen tekstin laatimiseen

kara

siis tämän akordisopimuksen

manninen

sen sen kyllä sen varmaan voi sanoa akordisopimus sen ensimmäisen siis tammikuussa tehdyn sopimuksen tuon laatimiseen

kara

tämän laatimiseen tää tää tämän laatiminen jos muistan oikein tää oli nimenomaan monosen kanssa tuota noin yhdessä läpikäyty

joku

joo

kara

(epäselvä)

manninen

no anteeksi missä vaiheessa teki kävitte tätä yhdessä hänen kanssaan läpi siis saanko mä kertoa mitä minä

puheenjohtaja

ei

manninen

ei ei ai jaa no niin osallistuiko äitini sen laatimiseen

kara

hän ei suoranaisesti mutt mutta tuota noin pekka mononenhan oli hänen asiamiehenään

manninen

mutta kun osallistuinko minä sen laatimiseen

kara

henki oli ainakin tän mukainen näitten keskustelujen pohjalta

manninen

mutta kenen kanssa te kävitte keskusteluja kun tuo paperi tehtiin siis puhun nyt tän tän sen paperin sisäll

kara

sisällöstä

manninen

sen eli siis sen anttosen mä en tiedä siis anttonenhan lähetti teille sopimusehdotuksen pankkiin

kara

kyllä

manninen

niin niin ketkä muovas sen paperin sisällön tähän muotoon mitkä tässä nyt on

kara

nyt mulla ei ole sata prosenttista varmuutta siitä kun on aikaa kulunut että että mikä ketkä kaikki siihen osallistu mutta me muun muassa käytiin keskenämme keskusteluja aiheen tiimoilta

manninen

minä saan kysyä vaan


46

puheenjohtaja

kyllä

kara

ja tuota noin sitten sitten pekka mononen oli tässä kokko ajan mukana koska tää laura mannisen roolihan oli niinku hyvin tärkeä että tää toteutuu

manninen

mutta tekikö hän sinne jotain siis tässähän on jos epäselvä täytäntöönpanoriitakannehan on tietenkin jossa pekka mononen oli mukana mutta tekikö hän tähän paperin sisältöön joitain muutoksia tai

kara

en muista tekikö hän muutoksia mutta sanotaanko näin että tää paperi oli hyvin pitkälle laadittu niillä ehdoilla minkä me sitt katsottiin sitten minkä pankki vois suostua

manninen

onko sinulla

lehtinen

nehän on hyvin paljolti sen samoja ehdotuksia tuo tuo sopimus eikö ole teidänkin mielestänne hyvin paljon samanlainen kuin se anttosen esitys mitä lisäarvoa siinä on tullut sitten

kara

se lisäarvo on tää koko pakkohuutokauppakuvio jota siinä pyöritettiin se ei ollut mikään kovin helppo prosessi

lehtinen

mutta sehän oli jo siinä anttosen esityksessäkin

kara

siinä oli vaan muistaakseni esitetty niin että se siirtyis siirtyis tuota pankille

l

ehtinen

niin aivan

kara

mutta se ei olis niinku auttanut pankkia siinä yhteydessä koska tää maapohjan osalta oli tuota merkityksellistä että se se siirtyy samassa yhteydessä

manninen

mutta sopimusehdotuksessa oli maapohjasta

kara

siit oli maininta maininta maapohjasta mutta tuota ne se oli monelta osin kuitenkin vielä sillä tavalla avoinna että että tuota koska tää toteuttamistapahan oli oli pakkohuutokauppa jolla se tehtiin sitähän ei tehty vapaaehtoisella kaupalla

manninen

mä en tiedä pitääkö mun vaan kysyä vai

puheenjohtaja

joo kyllä todistajaa kuullaan nyt (epäselvä)

manninen

ai joo no tota pakkohuutokaupan oliko meillä puhetta semmosesta asiasta että joku ostaja olis sanonut näin että tota että tota tota siellä on jotain ongelmia jossain siellä siellä mahollisesti kosteus tai jotain muita ongelmia ja ja oliko oliko kys myös mahdollisuus oliko puhetta myös vapaaehtoisesta huutokaupasta

kara

siis vapaaehtoisesta huutokaupasta

manninen


47

eiii siis vapaaehtoisesta kaupasta

kara

ee tuota nyt en muista muista tarkalleen tiedossahan oli se että kohteessa oli monenlaisia ongelmia se oli yleisesti tiedossa ja ja tuota noin tää tää itse itse huutokaupan toteuttaminen koettiin että se on ainut järkevä tapa myydä tämä kohde

manninen

voitteko täsmentää siinä tähän vielä kerran siihen tähän tähän anttosen paperin ja tämän paperin että missä vaiheessa mononen muovaili tätä tekstiä tähän lopulliseen muotoon

kara

on vaikea sanoa että sehän oli ihan täällä täällä sitten tuota noin siinä siinä vaiheessa kun kun näistä järjestelyistä oli sovittu sovittu elikä elikä elikä tuota noin laura manniselta oli ilmeisesti tullut suostumus tähän tähän tuota noin akordisopimuksen omiin ehtoihin mitä siellä oli että ett nyt mä en muista tarkalleen missä vaiheessa tämä sopimus muovailtiin tähän pisteeseen mutta joka tapauksessa henkihän oli koko ajan kun kun keskusteluja teidänkin kanssa kävin niin niin oli se että että tota noin tästä sopimus sopimusta haetaan kunhan tietyt ehdot täyttyvät

manninen

tota olitteko laura mannisen kanssa usein kes tässä sopimuksen sisällöstä keskustelussa ja mitähän ne mahto koskea siihen tähän sopimukseen oliko ne jotain yksityiskohtia tai minkälaisia asioita olitteko laura mannisen kanssa

kara

laura mannisen kanssa en ollut yhteydessä tässä tässä tuota

manninen

te ette soittanut kertaakaan laura manniselle

kara

eee saattoi olla että kerran hänen en nyt en ole varma tästä on niin pitkä aika aika ja monta asiaa jota tuota noin hoidetaan saattoi olla että kerran keskustelin hänen kanssaan mutta en oo ihan varma varma siitä siitä että miten se

manninen

tota voinko kysyä näin että kun me olimme sopineet jotain niin varmistittiko sen asian laura manniselta siis tähän sopimukseen liittyvän jonkun sisällön niin kysyittekö sitä asiaa laura manniselta

kara

kysyinkö laura manniselta sitä

manninen

sitä että mitä on

kara

tää oli kokonaisuus (epäselvä) ja tätä täytäntöönpanoriitaahan hoiti pekka mononen ja ja tän tän täytäntöönpanoriidan osaltahan siinä siinä käytiin keskusteluja ja sen yhteydessä sitten sitten tuota noin käsiteltiin myöskin tän maapohjan osuutta

puheenjohtaja

mutta (epäselvä) oletteko henkilökohtaisesti laura manniselta varmistellut näitä asioita

kara

en ole henkilökohtaisesti laura manniselta var varmistanut näitä asioita

manninen

ilmeisesti en voi tehä tämmästä kysymystä että äitini on sanonut että te olette soittaneet hänelle onko hän nyt sitten väärässä siinä

kara

saattaa olla ett niinku tossa totesin että voi olla että olen kerran hänen kanssaan keskustellut asiasta mutta siinä vaiheessa todennäköisesti ei o vielä oltu niin pitkällä että että tuota noin nyt niinku totesin tuossa tässä on mennyt niin


48

 monta vuotta aikaa ja niin paljon asioita mitä pitää mitä on käsitelty että sataprosenttisesti en muista sitä mutta tota noin niinku totesin tässä jos hänen kanssaan olen keskustellut niin silloin tota noin siinä yhteydessä on käyty läpi se mitä sillä hetkellä on ollut tiedossa mutta sataprosenttista varmuutta en asiaan pysty sanomaan

puheenjohtaja

lehtinen

lehtinen

olisko tätä pakkohuutokauppaa toteutunut jos pankki ei olis suostunut maksamaan tätä sähkölaskua

kara

tuota tilanne oli se että ostaja ostaja kertoi että että he ei osta tätä kohdetta jos tähän ei tu ratkasua tähän sähkölaskuun se se oli niin pienestä asiasta kiinni siellä huutokauppatilanteessa siinä siinä pidettiin tauko kesken huutokaupan ja käytiin tuota niin neuvottelu

lehtinen

oliks pertti manninen sitten sanonu ett hän ei maksa sitä

kara

jos muistan oikein joka tapauksessa tuota noin pekka mononen soitti ja siinä käytiin aika kiivas keskustelu keskustelu tästä sähkö sähköliittymästä ja sen siirtämisestä ja niitten laskujen maksamisesta ja ja siinä yhteydessä sitten näytti siltä että tähän ei tuu ratkasua jolloin jolloin pankki otti sitten sen kannan että että tähän me ei tätä sopimusta nyt kokonaisuudessaan kaadeta

lehtinen

hm

kara

ja sitten sitouduttiin siihen tiettyyn markkamäärään asti maksamaan se sähkölasku joka myöskin maksettiin

puheenjohtaja

mononen kysyy

mononen

tämmönen nyanssi tässä ei mulla täss näihin paljon täydennettävää mutta tämmänen oletteks te tavannut tuula pitkänen

kara

contantista

mononen

niin kyllä varatuomari

kara

kyllä

mononen

olitteks te sillon tässä pertti mannisen tai laura mannisen kuvioissa mukana kun tuula pitkänen hoiti tätä ilmeisesti teidän pankin asiamiehenä tätä täytäntöönpanoriitaa mun vastapuolena tai päämiesten vastapuolena

kara

se oli siirretty sillä tavalla että contant hoiti tuula pitkänen hoiti sitä se ei ollut pankin puolella sillä hetkellä hoidossa

mononen

mä oliks se niin että pankin puolella kun sitten tuula pitkänen kun jos ohitettiin ja haluttiin soittaa pankkiin niin olitteks te siellä justiin sillon vastuuhenkilönä kun tota olis mä siihen aikaan teihin yhteydesssä pankissa kun tää tuula pitkänen hoiti tätä

kara

silloin kun oli pelkkä tää täytäntöönpanoriita

mononen


49

niin sillon kun vasta

kara

ei koska tää tuli minä tulin näihin kuvioihin mukaan siinä vaiheessa kun tätä huutokauppa

mononen

aha

kara

kuvio

mononen

joo joo

kara

kuvio

mononen

(epäselvä) en mä sitä kyllä muista kuka siellä olis ollut edes selvä ei sitten muuta

puheenjohtaja

onko vielä lehtinen

lehtinen

(epäselvä) vielä tähän sitä yhtä ja samaa mutta tiedättekö varmuudella pystyttekö sanomaan että mononen oli edusti myöskin näissä neuvotteluissa pertti mannista

kara

sataprosenttisen varma tietysti en pysty siinä alkuvaiheessa alkuvaiheessa olemaan koska tota nää kaikki niinku totesin tossa nivoutu yhteen ja ja ja tuota jotta tää pystytään järjestely toteutumaan siinä vaiheessa tota noin nää kaikki eri osapuolet jotka oli yhteydessä ymmärsin ainakin näin että että pertti mannisen puheista ja meidän välisistä keskusteluista että että että tuota noin että tän sopimuksen hengen mukaisesti mennään eteenpäin ja jotta jotta tota noin

Nauha 4. Osa 1. loppuu.


50

Nauha 3. Osa 2. alkaa.

kara

ja tuota jotta tää pystytään järjestely toteutumaan niin siinä vaiheessa tuota noin nää kaikki eri osapuolet jotka oli yhteydessä ymmärsin ainakin näin että että pertti mannisen puheista ja meidän välisistä keskusteluista että että tuota noin että tän sopimuksen hengen mukaisesti mennään eteenpäin ja jotta jotta tota noin pystytään tää toteuttamaan niin niin laura manninen pitää olla siin kuvioissa mukana ja myöskin valtakirjalla siinä vaiheessa sitten kun sopimus allekirjoitettiin niin pekka monosen kautta ne tulivat molemmat valtakirjat

mononen

mitä ne valtakirjat näytti niinku mun to mun (epäselvä) valossa tota mikä niiden valtakirjojen valossa minun oikeus toimia näytti pankin kannalta

kara

se oli hyvin tyhjentävää mun mielestä nämä valtakirjat että että siinähän siinähän tuota noin niin valtuutettiin käymään nää neuvottelut ja allekirjoittamaan tään sopimuksen

tässä vaiheessa tietysti pitää todeta näin että että että että tota kun oli kysymys näin mittavasta kokonaisuudesta isosta rahasummasta niin niin tuota noin näin pankin edustajana en voinut osannut edes kuvitella että tässä saattais tällaisia tällaisia ristiriitoja tulla tulla eteen että ett tota noin pekka eihän mono tota monosen toiminta olis millään tavalla ollut kyllä laura mannisen etujen mukaan mukainen että kyllä lähtökohtatilanne oli se että siinä sillon kun tätä kokonaisuutta katsottiin hän myöskin katsoi pertti mannisen etua (epäselvä)

puheenjohtaja

onko vielä karalle kysyttävää jos ei ole niin kuuleminen päättyy

puheenjohtaja

ehdottomasti totta puhuttava

seuraavana kuullaan vastaaja mannisen nimeämä todistaja johtava velkaneuvoja ritva terttu kyllikki anttonen (epäselvä) käytetty vala ja (epäselvä)

lehtinen

joo ihan ensiks haluan kertoa että pertti manninen on kutsunut ja antanut suostumuksen siihen että voitte kaikkien salassapitosäännösten estämättä kertoa hänen velkajärjestelyasiastaan ilmeisesti olette hoitanut pertti mannisen velkajärjestelyhakemusta ja asiaa miten se tuli esille miten päättyi ja mitä siihen liittyi

anttonen

no tuota sillä tavalla voin kertoa että meillä mitä nyt on täällä näitä papereita arkistossa näitä on siivottu ja täällä ei kaikkia muistiinpanoja ole mutta tuota hänelle olen tuota vuonna 2000 on tätä meillä käsitelty ja ja sovintoesitystä on tehty velkojille tuossa joulukuussa sähköpostiviestiä on mulla täällä täällä muutama tallennettu ja esimerkiksi 15,12. olen lähettänyt tuota sovintoesityksen pertti manniselle lähetettäväksi merita pankille ja tässä on maininta että että jollei sopimusta voi allekirjoittaa (epäselvä) käräjäoikeuteen eli siinä oli kaks kappaletta varalta käräjäoikeuteen velkajärjestelyyn hakuun toinen kappale ja sitt mulla on täällä merkintä että käräjäoikeus ei (epäselvä) tullut suoraan asiakkaalta 4.1.2001 ja sitten minä olen lähettänyt liitteen hakemukseen sen perään ja kaikki tämä meidän meidän tota työ on niinku päättynyt sitä ennen on hän käynyt mun kanssa muutamia kertoja minun toimistossa ja mietitty näitä vaihtoehtoja ja keskusteltu asiasta ja tuota tosiaan sovintoesitystä on tehty pankin (epäselvä) ja sitt tää asia on päätynyt velkajärjestelyyn

lehtinen

tämän päätyttyä tarkottaa 2000 niin sovintoesitys tuttu

anttonen

joo tässä on minun allekirjoitukseni tämä me tehtiin silloin

lehtinen

mites se sopimus synty kuka siinä oli mukana

anttonen

no tässä on tuota merita pankki ollut ja tämä on lähetetty ja tämä synty sillä tavalla tämä esitys että ett tuota me kävimme kirjeenvaihtoa sähköpostitse mannisen kanssa ja hän toi siellä niitä asioita esille mitä on etukäteen neuvotellut ja mä kirjasin ne ylös ja ja tuota muotoiltiin yhessä tämä sovintoesitys ja sitten lähetettiin lähetettiin että tässä käsittelyssä oltiin kahdestaan


51

lehtinen

onks tätä tässä velkajärjestelyasiassa niin hoitanut pertti mannisen puolesta joku muu

anttonen

minulla ei ole tässä ollut ketään muita joka olis tämän suhteen ollut

lehtinen

ei esimerkiksi asianajaja pekka monoseen ette ole ottanut yhteyttä

anttonen

en muista ei ainakaan merkintöjä ole täällä että joku muu olis soittanut

lehtinen

hän hoiti sen itse vai

anttonen

hän on hoitanut tätä asiaa minun kanssani

lehtinen

eipä muuta

puheenjohtaja

onko kantajan puolesta .

elo

arvoisa puheenjohtaja ei kysyttävää

puheenjohtaja

onko mannisen puolesta jotain

manninen

ei siihen tähän enää että se tiedonanto ei sitten tullut siitä tuli akordisopimus mä en tiedä edes onks siitä ilmoitettu sinne

anttonen

ei ole ilmotettu

manninen

no niin sorry

joku

hyvä

anttonen

voin poistua

puheenjohtaja

joo jos ei enempää kysyttävää niin anttosen osalta

Nauha 3. Osa 2. loppuu.


52

Nauha Hovi 1. Osa 2. alkaa.

puheenjohtaja

pekka mononen teitä kuullaan nyt sit kuultavana tässä täss todistelutarkotuksessa kohtuuden mukaisesti mutt tuommonen (epäselvä) laskun laskuja joita tässä ajetaan hyvin hyvin tiivis mutta selvä selvä kertomus mistä mistä näissä on kysymys

mononen

laskuista

puheenjohtaja

niin tästä koko kanteesta se on (epäselvä)

mononen

joo no tota olen

puheenjohtaja

miten ne sitten nivoutuvat nyt sitten tähän nää asiat toisiinsa

mononen

olen joutunut velkomaan näitä näitä niin kuin jossain määrin voi sanoa jäännöseriä näistä toimeksiannoista joita tota manniselta lauralta ja pertiltä jäi maksamatta mulle kun kun tota hoidin heidän asioitaan ja niitä on ollut mulla

mä olen tuntenut heidät nyt jo varmaan kohta viistoista vuotta mutta en nyt muista milloin niitä alko ensimmäisiä juttuja olla testamentti muistaakseni tehtiin mannisten puolisoille ensimmäisen kerran ja sitten pikkuhiljaa niitä on tullu näitä pertin pankkiasioita ja velka-asioita alko olla siinä jo monta vuotta sitten jossain määrin ja tota

ei niitä ihan aina ollut mutta sitten välillä tuli aktiivisempia vaiheita mä en jaksa enää muistaa että miten tää täytäntöönpanoriitaruljanssi sitten kaiken kaikkiaan alkoi ja missä vaiheessa mutta ulosottovalitushan siinä tietenkin oli alla ja ja tota mä en muista edes teinkö mä sitä ulosottovalitusta mutta kyllä kyllä mä sain siitä tiedon että siellä oli valitettu ulosotosta voi olla että teinkin sitä niin

aina kuitenkin tämmösiä ulosottoasioita mannisen asioissa tuli aikanaan paljonkin esille mutta sitt joka tapauksessa sitten kun nää hovioikeus tais olla tämä vaasan hovioikeus määräs sen täytäntöönpanoriitakanteen osoituksen niin niin sen jälkeen sitten oli oikein kantajan asemaan ryhtyminen tässä laura mannisella edessä ja se oli tietysti niinku tämmöseen toimistokonsultaatioon verrattuna vähän isompi juttu ja tota

sitä he tuntuivat miettivän aloittavatko he sitä vai eivätkö jonkun aikaa vaikka siinä oli siis jo mä olin jo tehny hommia siinä ulosottovalitusvaiheessa jonkun verran

no sitten laura manninen oli hakenut maksuttoman oikeudenkäynnin ja päättänyt hakee sitä täytäntöönpanoriitakannetta ja sitten mä alotin sitä hoitamaan ja maksut maksuthan siinä oli mutta sitten tota noin niin pertti mannisella joka oli tässä yhteyshenkilönä pääasiassa kaiken aikaa kyllä mä kävin välillä tapaamassa laura mannista hänen kotonaan ja ja puhelinyhteydessä oltiin sillon sun tällön hän ei ollut ollenkaan niin aktiivinen soittelemaan että

pertti näitä hoiteli hänen äitinsä juttuja ja omia juttujaan ja mutta tota pertillähän oli nyt sitten niitten omien velka-asioiden kuntoon saaminen kuitenkin se tarkotus ja hänen äidillään oli se tarkotus että ett hän vois auttaa poikaa

pertti on mun ymmärtääkseni laura mannisen ainoo lapsi ja sitten pertillä on kolme vai neljä lasta jotka on on myöskin tullut tutuksi siellä mummulassa hö per pertillä on taloudellisest menny elämänsä aikana vähän huonosti ja hän on paljon joutunut ottaan tukeaan äidiltään ja

kun mä ajoin tätä täytäntöönpano täytäntöönpanoriitakannetta niin niin tota kun siinä esimerkiksi pankki kiisti sen että että oliko lauralla edes saatavaa pertti manniselta niin mä tiesin sen sen verran vahvasti ett mä uskalsin lähtee ajamaan sitä että kyllä se velka ihan todellinen siellä oli että lauralla oli varmasti saatavaa pertti manniselta se

se oli jo perunkirjotustilanteessa pertti manniselle oli epäedullisessa tilanteessa pakko ilmoittaa se saatava kun mä tein perunkirjaa niin hän joutu ilmottaan sen velkansa äidille jolloin isän perintö perinnön arvo tietysti kasvoi näiden saatavien määrällä siellä oli pertti mannisella joka sai sen perintönä (epäselvä) joutui maksamaan omista saatavistaan perintöveroa että se on tullut alun alkaen nää saatava saatavat vanhemmilta tai velat vanhemmille ovat niinkun tulleet epäedullisessa tilanteessa esille mä tiesin että niillä on todellisuuspohjaa


53

sitten mä olen ollut tekemässä niitä kiinnityksiä tänne eli haltijavelkakirjojen ja hakemus ehkä mä en muista onko mä hakenut ainakin mä tein muistaakseni kiinnitysvelkakirjat jossain vaiheessa jompaankumpaan kiinteistöön todennäköisesti mä tein kirkkonummelle koska tää laukaa tuli vast myöhemmin esiin

pertti asu siellä helsingin suunnalla niihin aikoihin myöhemmin sitten vasta uuden parisuhteen myötä tuli tänne laukaalle niin niin tota eli mä mulla oli sitä taustatietoa jonkun verran mä uskalsin lähtee niinku tukemaan sitä täytäntöönpanoriitakannetta vaikka siinä pankki oli aika ärhäkkä perintätoimiston kautta vastapuolena

mutt se asetelma oli kuitenkin semmonen että mä jouduin haastamaan pertin oman asiakkaani siinä vastaamaan ja siit tuli semmonen semmonen harvinainen tilanne että oma päämies oli vastaajana vastapuolella toinen päämies oli

mutta että kun se oli pertti mannisen pyynnöstä tehty koko juttu niin niin tota se oli mahdollista toteuttaa emmä vois lähtee ajamaan kannetta omaa asiakasta vastaan normaalitapauksessa ja tota noin niin

no laura manninen tietysti ajatteli ett hänkin saa siinä tota pakkohuutokaupassa sitten niiden haltijavelkakirjojen jotka jotka mun mielestä oli niinku todellisia siellä niin ett ett sais jako-osuutta sieltä niin se se oli mä uskoin siihen kun se lähettiin viemään mun mielestä siinä oli jonkunlaiset menestymisen mahdollisuudetkin mutta sitten sitten tota

samaan aikaan pertti viritteli näitä velkajärjestelykuvioitaan joihin mä en alunalkaan osallistunut ollenkaan mutt ett hän joutu kertomaan mulle (epäselvä) asian liityntöjen kautta ja ja mä kuulin tämmösestä velkaneuvoja anttosestakin jossakin vaiheessa ja ja he sitten tekivät näitä velkaehdotuksia sinne pankille mä mä en niinkun

mä en hoida velkajärjestelyasioita enkä enkä hirveesti tee näitä velkajärjestelysovintoja pankkien kanssa koska mulla on toimiston yhteydessä toinen juristi joka hoitaa kaikki velka mä annan aina velkajärjestelyt toiselle juristille pääsääntöisesti sen takia mulla on ihan tietyt syyt miks mä en hoida niitä mutta mutta sitten näitä velkaantumiseen liittyviä muita asioita mä oon paljonkin hoitanu ja

tässäkin niin tota musta se oli ihan hyvä työnjako ett että pertti ja yleensäkin jos asiakas haluaa itsenäisesti toimia niin niin tottakai niin paljon kuin mahdollista

mutta mua haluttiin kuitenkin käyttää sitten pankkiin päin tämän asian tota loppuunsaattamisessa joka sitten muodostu kuitenkin aika isoksi että että tota ei se nyt mun näkövinkkelistä mikään niin niin ihmeellinen juttu ole mä

mä jouduin tekemään siinä kiinteistön kauppakirjan ja minä tein sen sen mä muistan että mä olen sen itse tehnyt kiinteistön kauppakirjan jossa laura manninen myy kirkkonummen kiinteistön jolla sijaitsee pertti mannisen talo ja joka oli vakuu pantattu kansallisosakepankille alun perin niin tota laura manninen omisti sen maapohjan pertti oli vuokralla ja ja pertillä oli talossa vuokralaisia pertti keräs vuokrat niiltä vuokralaisilta ja tota

tässä tilanteessa sitten niin monen vuoden vänkäyksen jälkeen kun velkojen maksu ei oikein sujunu niin tota sitten haettiin semmost ratkasua että että pertti manninen niinkun siis siis rupes pankki näyttään vihreetä sellaselle että manninen pertti saattais vapautua sinne pankkiin olevista kaikista veloistaan jotka oli siis yli puoltoist miljoonaa sitä kautta että myytäis tää yhteistoimin tää kirkkonummen kiinteistö maapohjineen rakennuksineen päivineen ja

siellä oli eri myyjät tietysti pertti olis rakennuksen myyjä laura manninen olis maapohjan myyjä että niitä ei voinut ajatellakaan myytävän niinkun vain yhden päämiehen avustuksella ei ei eikä laura mannisella olis ollut mitään järkee lähtee myymään sitä kiinteistöä itsenäisesti jota pertti manninen väittää mun mun ainooks päämieheks siin tilanteessa niin niin

enhän mä olis lähteny laura manniselle jos hän olis ollut mun ainoo asiakkaani niin suosittelemaan että joo myy se kiinteistö pois ja anna kauppahinta pankille mitäs se kukas se semmosesta on kiinnostunut että myy oman kiinteistönsä ja ja maksaa toisen velkaa ett että

laura manninen kun oli pertin äiti niin halus tukee poikaansa tässä aika kiinnostavassa akordisopimushankkeessa ja ja oli jopa tämmäseen oliks se nyt se oli kuitenkin satoja tuhansia sen maapohjankin arvo

niin se kauppa tehtiin siitä talosta ilman maapohjaa vuokraoikeuksineen oli vaikka vaikka se oli peräti ehkä kaksjapuolsataa neliöö se talo melko iso niin se oli erittäin huonoja tarjouksia ja ja oliks se peräti jossakin koepakkohuutokaupassa saatu 30 000 markan tarjous aivan mä en ymmärrä missä mä en oo ollu siinä mukana mä en tiedä miten se niin alhaiseks on jäänyt mutta sen koe


54

kokeen jälkeen pankki oli ollut hal niinkun paljon halukkaampi tähän akordihankkeeseen koska tässä oli nyt mahdollista yhteis yhteisesti talosta ja maapohjasta yli puoli miljoonaa vanhaa rahaa että ett se oli nyt jonkunlainen suoritus sitt näihin plus sitten että että että pankki liitti siihen että tää täytäntöönpanoriita täytyy vetää pois jolloinka merita saa jako-osuutta paremmin siellä laukaan kiinteistökaupassa että tietysti pankki sai sitäkin kautta sitt paremmat asetelmat

sitä ei taas tiedä kuin siinä olis käyny sitten loppujen lopuks mutta mutta niin pankki (epäselvä) silti se nähtiin järkevänä ett laura manninen ei ollut pakotettu mun mielest vetämään täytäntöönpanoriitakannetta pois mutta se näki sen kokonaisuuden niin hyvänä että että tota ei nyt minään niin kauheen ihanteellisena mutt kuitenkin ett että kyllähän siihen niinku tavallaan ei nyt pitkin hampain on ehkä väärin sanoo että mutt ett sillä tavalla että selkeesti myönty siihen että että tota pertti saa velkansa pois se tuntu sille äitinä kauheen tärkeenä tärkeeltä asialta ja tota

minä sitten tämän Lauri Karan kanssa siitä juttelin ja tottakai siellä oli alla sitten nää velkaneuvojan ehdotukset ja muut että en minä niitä ollut laatinut mutta mutta sitten mä olin siellä pakkohuutokaupassa en uteliaisuuttani niinku pertti manninen väittää vaan ihan sovitusti ja tapasin laura karan lauri karan siellä ja ulosottomiehen ja näitä ostajia

siinä oli jo yks ostaja tää harri untamala oli jo ennen tätä kauppaa niin ollu minuun yhteydessä ku hän niinkun oli semmonen välistävetotarkotus tällä untamalalla ostajaehdokkaalla että ne sais ostettua sen kiinteistön sieltä lauri laura manniselta niin ilman pakkohuutokauppaa ja ja ett ne kävi puhumassa ne otti laura manniseen yhteyttä että yritt ajattelivat että hän on sen verran iäkäs ihminen että sitä pystyy tekeen suorat kaupat sen kanssa mutt ei laura manninenhan oli niin välkky ettei sen kanssa ei ei se lähtenyt semmosiin hommiin mutta mutt kuitenkin niin ne yritti siellä ensiks ja siinä yhteydessä neuvottteleen jonkun verran tän untamalan porukan kanssa siitä siitä (epäselvä) että siellä on pakkohuutokauppa tulkaa sinne että siellä se kauppa tapahtuu ja sitten ne so

sitten se tuli se pakkohuutokauppatilanne ja mä olin siellä ja mä tein sen kiinteistön kauppakirjan ja se oli pakko laatii sillä lailla että ett siinä oli pankin etu siinä oli laura mannisen etu siinä oli pertti mannisen etu ja sitten vielä ostajakin oli oli siihen toivonut erilaisia että ett mun piti varmistaa että se toteutuu koska

huutokauppatilanne on semmonen aika paha ett se voi mennä omia se on täysin hallitsematon tilanne sillä tavalla että kun se on kuulutettu ja siellä huudetaan niin se sitte menee omien sääntöjensä mukaan ja tota kyllä siellä meinas ongelmia tullakin kun tota pertti manninen ei ollut paikalla ja hän ilmoitt siellä ilmeni tää sähköliittymäongelma siellä huutokauppatilanteessa että niinku nykyään nykyään se pitää aina erikseen luovuttaa se sähköliittymä se meni ennen vanhaan aina kiinteistön mukana mutta nykyään siitä pitää erikseen kai ne kohta pitää sitten nää muutkin liittymät samanlailla hoitaa mutta mutta niin siellä se ilmeisesti jopa (epäselvä)

mä jouduin soitteleen sielt kauppa huutokauppatilaisuudesta sitt pertti manniselle ja hän oli selvästi tietoinen siitä että hänellä oli rästejä siellä ja hän oli ajatellu vielä niinku siitä nypätä sitten lisähintaa siit sähköliittymästä itselleen ohi sen pakkohuutokaupan mutta mä sitten vähän niinku painostin häntä sitt siin puhelimessa että että tehdään nyt tää tää kaatuu muuten tää koko akordi tähän että että tota noin niin ei nyt viitsi tämmäst pikkujuttua lauri kara rupes selvästi hermostuun siellä siellä tota mutt

lauri kara ilmotti sitt ett no pankki tulee ottaan niskoilleen sen kaheksantuhannenviidensadan markan sähköliittymän että ja kun lauri kara anto pankin sitoumuksen ostajille että se sähköliittymä ei tuu aiheuttaa ongelmii ja mä sain puhelinvaltuutuksen pertiltä samassa tilaisuudessa niin me uskallettiin tehdä se vaikkei pertti ollutkaan paikalla ja

ostaja sai sen kaheksantuhattaviisataa hyötyy siin kohtaa sitt se tehtiin se kauppa ja tota pankki sai rahat ja sitten pertin piti vetää tai laura mannisen piti vetää se täytäntöönpanoriitakanne pois ja vielä joku valituksen korkeimmasta oikeudestakin jonka hän oli itse sinne valituslupahakemuksen tehnyt mä en ollut tehnyt sitä ni

ne kaikki kun toteutui niin niin sitten me tehtiin se akordisopimus

hän sai velkansa anteeks pankissa ja minä olin siellä ka siis siis tota tottakai mä hoidin sitä täällä jyväskylän käräjäoikeudessa tätä täytäntöönpanoriitakannetta sen minkä hoidin siihen liitty näitä contantin perintätoimiston tuula pitkäsen kanssa neuvotteluja ja sun muuta kannetta vastinetta niin poispäin neuvotteluja päämiesten kanssa mutta mutt ett se meni sitt siinä että ett si si sitä ei sitt tarvinnut jatkaa se vedettiin pois ja

siitä mä laitoin sitt sen maksuttoman oikeudenkäynnin mukaan sen laskun käräjäoikeudelle ja ilmotin käräjätuomarille mä soitin ennen kuin mä lähetinkään sitä laskua että mulla on tämmönen tilanne että tässä on nyt näitä mä oon kirjannut tänne mun järjestelmään eli tietokoneelle


55

niinku näitä pertti mannisen puhelinsoittoja ja tätä niinkun ne on menny mun toimeksiannoissa niinkun samaan toimeksiantoon mun täytys niinku pyrkii niit erittelemään sieltä jotenkin mutt että et et et jos käräjäoikeus niinkun ottais sen huomioon ja tuomitsis mikä sen minkä käräjäoikeuden mukaan kuuluu laura mannisen täytäntöönpanoriitakanteeseen maksais sen

niin mä sitt sen mukaan sitte osaisin sitte laittaa pois muut asiat ja ja tota kattoo sitten että jääkö laskutettavaa

pertti manninen toivoo että mä oisin niinku laittanut kaikki hänen asiansa siihen maksuttomaan (epäselvä) en siihen suostunut mutta etukäteen ilmoitin käräjätuomarille ja sitten sain semmosen päätöksen se oli yllätys että

ne oli korottanut sitä palkkiota en mä ollut semmost muistaakseni edes pyytäny pyytäny mutta tota se ei mulle ihan tarkkaan niinku sitt valjennut ett mikä miten ne näki sen nyt sitten niin korote korotus se oli ainoo kerta kun mulla on korotettu palkkiota näin siinä kävi ja tota maksuttomasta tuli

mutta nää munkin käsityksen mukaan ulkopuoliset asiat niinku tää akordisopimus kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppa niin ei niitä hyvällä tahdollakaan saa mun mielestä tähän mahtumaan tähän laura mannisen täytäntöönpanoriitakanteeseen ja

kyllä pertti manninen sen verran välkky on ettei se ei hän o voinut sitä koskaan niin käsittääkään eikä laura manninen hän on yhtä välkky ett tota ett

mä niinkun yllätyin kun pertti manninen rupes sitt tai tai en mä nyt sitä että että hän rupes vänkäämäään niin siitä koska mä tunnen hänet tämmösenä tietyn tyyppisenä persoonana mutta mutta kuitenkin niin ajattelee että meillä on niinku monivuotinen hyvä yhteistyö ett että että hän nytt sitten

siin ois päästy niinku järkevään lopputulokseen me oltas voitu niin siitä varmasti jollakin tavalla neuvotella siitä ja muistaakseni neuvoteltiinkin mu mulla ei oo kaikkia ees kirjeitä mitä mä siit lähettäny (epäselvä) pertillä tuntuu olevan ja ne ei mulla o niihin mitään sanomista ne mitä mä oon kirjottanu lähettäny ne on ihan ookoo niissäkin mä oon selittänyt sitä laskutusta

mulla tietysti toi atk-järjestelmä ei ollut tässä niinku paras mahdollinen tai mä en osannut sitä parhaalla mahdollisella tavalla käyttää jollonka tästä ei täst tuli valitettavasti ei kaikkein selkein homma kun nää nää näitä asioita tuli ja ne niitä

nyt nyt mä oon yrittäny ene tarkempi olla siitä ett samalle asiakkaalle on niinku hirveesti monta erilaista toimeksiantoo jotta ne sitten sitten tota noin niin ku ne loppuu joskus niin tota tulee oikein käsiteltyä mutt siin on kyll sit se että että niinkun jos asiakkaalla on viis toimeksiantoa niin niistä yks tai kaks johtaa todelliseen työhön että ne muut on sitt semmosia selvittely juttuja jotka jää laskuttamatta että ett ett

yleensä kolleegat tekee niin että ne mielellään yhteen asiaan pistää kaiken kaiken ja sitten koittaa erotella niitä ett ett tätä tapoja on kahenlaisia mutta näitä nää atk-järjestelmät näissä asianajotoimistojen laskuhommissa niin nää on vasta ollut 90 luvun alusta lähtien ja ne on koko aika muuttunut että ett tota noin niin

mä olen aika hyvin niitä opetellut mutta mutt kyll siinä aika tarkka saa olla ett ett että saa ne niinku sitte toimimaan ja sitten kun pitää jotain muuttaa niihin niin kyllä siinä siinä pitää olla hirmu tarkka ett kuinka sen tekee että mä tää tää mä oon selostanu noissa pertti manniselle noita miten mä oon sen tehny ja mä oon

nää laskut kyll mun mielestä kun mä oon jälkeenkinpäin kattonu niin kyll mun mielestä ne ihan oikein on mennyt että että tota vaikkei niin kauheen selkee ihan ihan ulkopuoliselle ookkaan mutta tietysti pertti manniselle joka rupes reklamoimaan niin niin tota tarjos lisäpontta sitten puuttua tälläseen ei tavanomaiseen laskuun

ett tällä tavalla suurin piirtein

puheenjohtaja

joo onks pertti mannisella teillä nyt puhtaita kysymyksiä hänelle ennen kuin lähdemme teitä kuuntelemaan

manninen

no tota vähän mä sitä kirjoitin ylös mitä hän sanoi tota pitäs osaa kysyä siis

puheenjohtaja

nimenomaan muuten muuten mennään että te saatte ruveta itse selostamaan sitten


56

manninen

no tota joo mä kysyisin tota

puheenjohtaja

no joo ehkä me tehdään niin päin että kertokaa kertokaa te nyt ensin näkemyksenne ja katsotaan sitten herääkö puolin ja toisin (epäselvä)

jäsen

(epäselvä) siitä näkökulmasta että mitä hän kertoi näitten asioitten yhteydestä josta (epäselvä)

manninen

jos mä voinko mä kertoa nyt siitä näkökulmasta mutta sitten myöhemmin vielä omasta näkökulmasta eh

puheenjohtaja

omasta ja mitä tuo nyt sitten vaikuttaa

manninen

tota mä jos mä samalla

puheenjohtaja

me kuulemme nyt teitä sitten todistustarkotuksesssa ja ehdottomasti totuudenmukaisesti

manninen

kyllä niin tota

puheenjohtaja

mahdollisimman tiiviisti

manninen

mä yritän yhtä tiiviisti kuin mononen tota hänen tai siis

tässä mielestäni on ollut kolme asiaa täytäntöön siis ulosottovalitus sitten on ollut tota tää täytäntöönpanoriitanne sitten velkajärjestely ja sitten neljäntenä asiana tulee se että kuinka minä olen hakenut äitini valvonnan siihen kirkkonummen kiinteistöön ja

velkajärjestelyyn katson liittyväksi sen kaikki velkajärjestelyyn ensinnäkin kuuluu se akordisopimus tai se on hieno nimi mutta sen sopimuksen lähettäminen jonka tämä anttonen teki ja ja lähetti ja sitten tota sen täytäntöönpano se neuvoteltiin ensin anttosen kanssa muutamaan kertaan ja sitten tota mä nyt kerron sitten mitä tapahtu sillon tammikuussa anttonen lähetti minulle kahtena kappaleena velkajärjestelyhakemuksen ja ki saatekirjeessä ilmotti että mikäli pankista ei kuulu mitään vuoden sen edellisen vuoden puolella se oli joulukuun puolivälissä niin tota niin lähetät myös velkajärjestelyhakemuksen tänne käräjäoikeuteen ja kun pankista ei mitään kuulunut niin lähetin ja

kaikki se mitä mononen nyt haluu kuvailla että olis jotain pankin kanssa tehty jotain toimintoja tai yhtähyvin että olisin tehnyt myös hänen kanssaan minuun liittyviä toimintoja kun tietoisesti äitini kanssa jätettiin ne pois hoidin sen valvonnan ja

mononen on avannut kaks sinä keväällä ollutta toimeksiantoa uudestaan tähän sitten kun hän on lähettänyt monien kuukausien jälkeen laskun mutta se tammikuussa tapahtu sillä tavalla että pankista ei kuulunut yhtään mitään

silloin mononen kyseli siinä omassa kirjeessään että tota mitä sille kuuluu äidiltäni en tietenkään minultakaan ehkä kyseli jos oltiin sinä hetkenä pu välillä puhelimessa mutta

kysymys oli tietenkin siitä että silloin tammikuussa tammikuun alkupäivänä tämä kumppanini sairastu syöpään ja hänelle annettiin kuolemantuomio ja tota silloin tammikuussa ei ollut mitään minulla varsinaisesti intressiä hoitaa mutta ei niitä mononenkaan hoitanut vaan äitini tammikuun loppupuolella kun pakkohuutokauppa oli 31.1 niin soitti kerran yhtenä iltana minulle ja tota kun minä olin päivystämässä kaheksan tuntii päivässä päivystettiin hänen kuolinvuoteellaan ja tota siis minä sisko ja sitten tytär ja tota soitti sitten illalla minulle ja tota että joku heitsalo niminen kiinteistövälittäjä on ottanut yhteyttä ja kysynyt voisiko hän myydä sen ja


57

minä sanoin että että semmonen on lähetetty pankkiin ja tää tapahtu tammikuun loppupuolella ja tota ja kysyin ett kuka siellä pankissa hoitaa tätä ja tämä heitsalo tuli sitten nimeltään se oli markus hietasalo ja ja tota sanoi että se on lauri kara minä soitan siltä istumalta lauri karalle ja kerroin että nyt on täältä käräjä siis jyväskylän velkaneuvoja sovintoehdotus lähtenyt pankkiin siis tammikuun loppupuolella ja ja tota ja että se on siellä pankissa en tiedä sitä sitten millä osoitteella ja kara sano ett se löytyy täältä pankista mikäli tai tai kyllä se sitten täältä löytyy ja

hän seuraavana päivänä otti yhteyttä ja sanoi että nyt se on löytynyt ja siinä vaiheessa me minä ja kara muutamilla puhelinsoitoilla jotka ilmenee jostain pa papereistakin mutta tietenkin mun täytyy kertoo siis täsmensimme sitä sitä sitä sopimusta ja tota siinä oli ehdoton vaatimus äidiltäni se että tota että tämä hänelle ei ole mitään kuluja mutta

äitini oli sillä tavalla kun mononen kuvaili että oltiin niinku jotenkin vahvoilla niin itse hän oli minulle kertonut että pankki on nyt niin kova siellä ett että ei ollakkaan nyt niin vahvoilla ja tota äitini joka oli jo nyt 84 vuotias vai viis vuotias silloin niin katso viisaimmaks että nyt jos tämmänen mahdollisuus on että lopetetaan se oikeudenkäynti niin hän haluu sen ehdottomasti lopettaa

ja näin me karan kanssa keskenämme sovimme ensin minun vaatimuksenani oli että ei saa tulla mitään veroseuraamuksia kara sanoi että pyysin 15 000 markkaa markoista niin niin tota kara sano sitten että että se tuntuu pankin jonain seuraavassa puhelimessa pankista mielestä se on liian paljon mä sa ja pyysi ottamaan täältä käräjä ei siis jyvä verovirastosta selvää siitä että paljonko siitä tulis äidille veroseuraamuksia ja tota sillon minä selvitin sen siinä aina sillon mitä sieltä omasta päivystyksestäni ehdin ja jätin soittopyyntöä vero tai siis selvitin asian ja verovirasto soitti vastaajaan ja kertoi ja kävi ilmi että tota että mitään että on yks tapa jolla ei tule mitään veroseuraamuksia äidille ja silloin minä soitin karalle ja sanoin että ei tule mitään ja sitten tota tää se

neuvottelimme sen sopimuksen kara on soittanut äidilleni ja on kysynyt että onko näin ett mitä on nyt sovittu ja äitini on sanonut että on näin ja paperi tämä neuvottelu tehtiin sitten valmiiks siis puhelimessa ja tota ja sillon tota kun mononen sitten tietenkin piti häntä piti siis asianajaja monosta pitää tässä

Nauha Hovi 1. Osa 2. loppuu.


58

Nauha Hovi 1. Osa 1. alkaa.

manninen

tämä neuvottelu tehtiin sitten valmiiksi siis puhelimessa ja tota ja sillon tota kun mononen sitten tietenkin tietenkin piti häntä piti siis asianajaja monosta pitää tässä ajantasalla niin niin hän

sitten muistaakseni edellisen viikon perjantaina minä tai hän soitti ja sanoi että nyt se valtakirja tarvitaan minä en päässyt tulemaan ensinnäkin tämän koska ei ollut enää siis kuin päivistä kysymys silloin en halunnut siis lähteä ja sitten tota lisäksi minulla oli vaikea paha tapaturma tapahtunut syksyllä ja olin vielä keppipotilaana ja sen viikon maanantaina pakkohuutokauppa oli tiistaina niin jolloin siis kuvittelin että valtakirja olis kirjoitettu mulla oli tuolla keskisuomen keskussairaalassa luututkimukset ja röntgen mulla meni koko päivä siellä enkä halunnut sitäkään sitt siirtää mutta

tämä liittyy siihen että mononen on puhelimessa sanonut minulle että äi kun minä kysyin mitä tämä sopimuksen tekeminen tarkottaa tämän kulujen kannalta niin mononen on sanonut että ne kuuluu äidin tähän maksuttomaan oikeudenkäyntiin ja että hän saa sieltä sen korvauksen ja

sillä uskolla minä uskalsin lähettää sen perjantaina kun seuraavalla viikolla oli se pakkohuutokauppa tämä valtakirja joka on siellä todisteena ja

mononen siellä keskisuomen keskussairaalan sädesairaalassa kirjottanut sitten hätäsesti puhelin mononen on sen sinne käytävään soittanut minulta meni nmt nokian verkko kiinni ja tota siellä pysty soittaan yleisöpuhelin ja tota sanoi nyt se tarttee lähettää ja minä sen hätäsesti kirjotin ja siinä on tota tän ystäväni ja sen hänen tyttärensä allekirjoitus ja ja mononen saneli sen tek tekstin mutta

kun se on lähetetty silloin ja kun mononen ei osallistunut näihin näihin näihin niin minä koin sen niin että se koskee vaan sitä allekirjoitustilaisuutta ja ja en mitenkään kuvitellut

jos hän olis ilmottanut pienissäkään määrin joskus nyt tai silloin aikaisemmin että hän aikoo laskuttaa minua niin minä olisin hoitanut sen muulla tavalla en ja eli eli tämä on se ja ja siihen

senjälkeen hän on sitten hoitanut kyllä sitä ollut siellä pakkohuutokauppatilaisuudessa ja hoitanut näitä hänen kertomiaan asioita

hän soitti minulle siitä siitä siitä tästä puhelinvaltuutuksesta ja minä sanoin että minä en hyväksy sitä ja että ja siinä yhteydessä kävi ilmi paljonko se sähköliittymävelka oli tai sinne espoon sähkölle on se oli kaheksan ja puol tuhatta ja sen on sitt pankki hyvittänyt hyvittänyt sitte tälle ostajille mutta

minä ja äiti ja sitten tähän liittyy tämmänenkin kummallinen piirre mutta mun täytyy sitt lähtee alusta liikkeelle mutta tässä muistin niin tota

äitini oli jotenkin epäluuloinen ja tota ky oli kysynyt hän on kertonut minulle näin yhden kerran minä en häntä vanhaa ihmistä voi tentata enempää niin niin tota yhden kerran että hän pyysi siinä kun mononen kävi hakemassa valtakirjaa tähän sopimuksen allekirjoittamiseen niin niin hän pyysi monoselta kirjallista todistusta siitä että ei tule mitään muita kuluja ja mononen oli hänen kertomansa mukaan luvannut sen kirjottaa ja että tota ja vakuuttanut että ei tule muita kuluja mutta sitä semmosta todistusta ei ole sitten löytynyt että ja

minä en ole äitini on sen verran vanha mononen puhuu meitä välkyiks tai ehkä minä olen hyh mutta ei äitini vanha sairas ihminen hän ei enää tämmäsiin haluu puuttua

ja sen takia haluun myös sanoa ett tää on niinku väärin että mononen joka on kolme kertaa ainakin

minä pyysin kerran äidiltäni si että kirjoita rauhallisesti ylös ne minä soitan sulle seuraavana päivänä ne päi ne kohdat jolloin mononen on luvannut että sinulle ei tule mitään muita kuluja ja äitini kirjoitti ne ja hän sai kolme hän on elokuussa kun hän oli saanut tämän tämän tehtävän tai siis a mä kerron miten silloin tapahtui

silloin tapahtui ett kun minä olin sitten käynyt hakemassa sitä tälle äidilleni sen tota sen maksuttoman oikeudenkäynnin ja se oli vielä perustu siihen että sen täyty olla täysin maksuton ei mitään kymmenen prosentin omavastuuta ja

siinä puhelussa mä en ole ikinä monosella toimistossa käynyt siis tän asian yhteydessä joskus perunkirjotuksen vuonna kymmenen vuotta sitten mutta se että ei mitään semmosta käyntiä toimistossa ole ollut mutta tota


59

niin siinä kokouksessahan ei tai siinä puhelussa kun minä sitt sanoin ett äidilleni on myönnetty tämä maksuton oikeudenkäynti ni niin tota että hän haluaa itse soittaa äidilleni että ja kertoa että mahdollisesti vastapuolen oikeudenkäyntikulut tu tu kulut voivat tulla äidilleni maksuun ja minä sanoin että se on oikein hyvä ja sen hän teki

hän on silloin elokuun puolivälissä tai lomalta palattuaan soittanut äidilleni jolloin hän on laskujen mukaan saanut toimeksiannon ja siinä se liittyy tähän äitini oli ehdottomasti hän oli kertonut että korkeintaan vastapuolen maksut voi tulla

koska sen koko sen täytäntöönpanoriitakanteen tämä lähtö tai tai oikeudenkäyntiin lähettiin meillä oli rahat loppu kerron siitä kohta niin tota niin niin oli edellytys oli se että myönnetään tämmänen täysin maksuton ja

siinä yht puhelussa mononen on kertonut että tota voi tulla vaan vastapuolen oikeuskulut ja kaikki muu menee maksuttomalle

toinen kerta oli tämä kun hän haki valtakirjaa siellä hän vakuutti että ei äidilleni tule mitään muita kuluja ja

kolmas kerta on se löytyy sieltä papereista on se ett kun minä en silloin näihin laskuihin reagoin siis sillä tavalla että ne ei voi olla minulle kun meillä ei semmoista toimeksiantoa ei ollut ja palaan siihen myöhemmin ja tota niin niin hän on käynyt äitini luona kertomassa että minä en nyt maksa ja hän on sitten tota juhannuksen aatonaattona siis tän oikeudenkäyntiprosessin jälkeen äitini kertoi tästä sitten että silloin ja silloin mononen on myös vakuuttanut että mitään kuluja tai mitään maksuja hän ei aio enää äidiltä periä äidin ei kuulu maksaa nämä on ne kolme kertaa ja

tota tässä voidaan voin sanoa en tiedä miten se liittyyhän se tähän asiaan se että kun mononen vaati minulta niitä maksuja niin minä en kertonu äidilleni tietenkään äidilleni mitään koska hänellä oli oikeus olla rauhassa vanhalla ihmisellä ja

äitini ei kertonut minulle mitään silloin että mononen on käynyt häntä juhannuksen aatonaattona kiusaamassa vasta sitten kun syksyllä asianajaja elo lähetti äidilleni kirjeen äitini soitti hädissään että häneltä vaaditaan jotain maksuja ja no minä sanoin että soitat elolle ja lähetät kirjeen että sinulla on ollut maksuton oikeudenkäynti ja ja sinun ei tartte enään mitään maksaa ja vasta silloin minä sain tietää että hän on asianajaja mononen on käynyt äitini luona näissä keskustelemassa

puheenjohtaja

.

manninen

lisäks haluaisin kysyä tässä kun kysymys oli ett minkä takii asianajaja mononen on täältä käräjäoikeudesta tai yhtä hyvin elo sitten mutta vetänyt pois sen haasteen jossa myös äitini ja minä yhteisesti vaadittiin tähän kyseiseen maksuun

ett se on tietenkin hänen vastattava mutta jos

puheenjohtaja

mennäänpäs mennäänpäs kirkkonummen kiinteistöön

manninen

no joo ja nyt tää liittyy tähän monosen tämmäseen kummalliseen asioiden sotkemiseen hä täällä väitetään että olis jotenkin kirkkonummen kiinteistöön vuoden 2000 alussa käännytty hänen puoleensa

kun kysymys on ollut pelkästään siitä että täällä he laukaan talon pakkohuutokaupassa äitini valvonta hylättiin ja minä sillä perinteisellä tavalla mitä meillä oli jo vuosikausia ollut koska minulla oli aina maksuvaikeuksia niin minä otin monoseen yhteyttä tarkotan tällä laskutuskäytännöllä perinteisesti mononen lähetti aina saman viikon lopussa sen laskun minulle ja minä maksoin

minä soitin sitt hänelle jos katsoin että minä pystyn sen laskun hoitamaan ja sillä tammikuussa kun äitini tämä valvonta oli hylätty soitin monoselle ja py pyysin neuvoa puhelimessa ja tässä lau kun te puhuitte pitäis kirkkonummelle

kirkkonummi tulee vasta vuotta myöhemmin siis laukaan talon ulosottovalitus lähti käyntiin ja minä sen äitini kanssa tein soitin monoselle ja siinä kyselyssä muistaakseni noin kaks ja puoltuhatta markkaa tuli laskuja ja ne tuli monessa eri eri erässä viikon välein ja maksoin ja vielä varmaan vähittäismaksullakin ne maksoin ja tota ja

sitten kun sieltä täältä ulosottovalituksesta siis laukaan talon


60

no sen verran täytyy sanoa nyt että mononen sotkee itsekin näitä asioita kun hän minulta vuotta myöhemmin vaati näitä laskuja niin hän katsoi täältä laskuista että on olemassa jotain kirkkonummen asiaa ja minä sanoin että on siellä ollut kirkkonummen asiaa kun vuonna 96 minä vein pakkohuutokauppaan haltijavelkakirjoja ja ulosoton päällikkö lauri kykkäselle ja ja olen toiminut lähettinä ja tilasin sitt pöytäkirjat

niin kun kysymys oli siinä vaiheessa pelkästään siitä että ne hylättiin sen takia kun minä vein ne tänne tänne tänne ulosottomiehelle äitini haltijavelkakirjat kun minä kuvittelin että minä voin hoitaa kaheksankytviis vuotiaan ja ja ulosotto hylkäs ne kun koska minä olin ne vienyt ja väitti että ne oli minun hallussani ja tästä asiasta vaan on ollut kysymys no sitten tota

kun käräjäoikeudesta tuli kielteinen päätös siis ei hyväksytty sitä äitini valvontaa siis laukaan talon niin se on noin maaliskuussa 2000 niin minä sanoin että minä oo

mononen ei tehnyt sitä valitusta hän joko ei muista tai ei sitten halua muistaa niin tota niin sitten

mutta hovioikeuteen hän teki minä tein ensin y jonkunlaisen oman valitukseni lähetin hän pyysi sen sähköpostilla tai faxilla itsellensä ja tota ja siinä puhelussa hän sanoi että että kyllä se valitus varmaan sinne hoviin on tommonen asianajalta tulis paljo paremmin ja

sanoi että hän tekee sen viidellätuhannella markalla kertakaikkisena korvauksena sovittiin ja ja tota ja että hän haluaa vielä että siinä tulee siinä vaiheessa äitini toiseks maksajaks ja minä lähetin hänelle sähköpostin jossa on kaksjapuol tuhatta markkaa äitini maksaa ehkä kuukauden päästä ja minä maksan 500 markan erissä sen toisen kaksjapuol tuhatta ja

mistään muusta toimeksiannosta monosen kanssa ei ole minä sopinut ja mitään muuta minun asiaani hän ei ole hoitanut

se sieltä tuli sitten vaasan hovioikeudesta päätös joskus toukokuu kesäkuussa ehkä ja ja tota ja mononen soitti ja sanoi että päätös on huono tai tai että pankki on keksinyt uuden verukkeen ja tota jo aikoo niitä niitä kun ne oli jo vanhoja panttauksia että että vaikka sitä velkaa ei olis olemassaoloa pystytty selvittämään se on keksinyt sen ja

silloin minä totesin hänelle että meill on se makso viistuhatta ja sitten se käräjäoikeus toiset viistuhatta itseasiassa niin tota totesin että äidilläni ja minulta on rahat loppu ja nyt me lopetetaan tämä ja hänen palveluksiaan me emme enää käytä ja

pyysin lähettämään alkuperäiset vaasan hovioikeuden pöytäkirjan itselleni ja joka sieltä löytyy pa pa papereistakin monosen kirje ja katsonut sitten että mitä sille asialle teemme ja

siinä puheluissa mononen sanoi että jos äitini kannattas selvittää tää tää maksuttoman oikeudenkäynti ja minä nyt halusin ruveta se selvittämään ja sieltä kävi sitt niin että

espoon käräjäoikeudesta saatiin täysin maksuton oikeudenkäynti äidilleni ja se oli pelkästään edellytys että pystyttiin tätä alottamaan tätä tätä täytäntöönpanoriitakannetta ja sitten ja sitä asiaa mononen hoiti koko syksyn siis sen loppuvuoden ja ja tota

eikä mitään ja minä ja äitini olimme sen verran keskenämme sopineet että mitään muuta asiaa me ei hänelle anneta kuin se eli kaikki puheluni jotka minä olen soittanut niin koski vain sitä asiaa

mononen pyysi että minä lähetän hänelle näitä kun siinä oli vielä siinä vaiheessa selvitettävä selvitettävä tämä tämä tämä

puheenjohtaja

nyt eiköhän tuo no tossa tuu selville teidän kantanne

manninen

no ei no no se tuu mä oon vasta nyt sitten no sovitaan niin mutta tota mutt

sitten haluan sen tän velkajärjestelyasian niin minä alotin sen huhtikuussa sinä vuonna

en kertonut monoselle yhtään mitään mistään velkajärjestelystä vasta joulukuussa vahingossa mainitsin että velkajärjestely anttonen on ollu tehnyt sopimusehdotuksen ja että tota tää


61

voi olla että tää äidin täytäntöönpanoriitakanne loppuu tai että siis jos sopimus hyväksytään tai niin niin se loppuu se hänen hänen ajamansa asia ja sitten tota tää ja

hän siinä puhelussa sanoi vielä että hänellä on joku tuttu asianajaja ja joka hoitaa näitä ja jotenkin vähätteli sitä anttosen eh taitoa tai tarmoa ja minä sanoin että kyllä minä luotan siihen ja ja ja ja se todella lähetettiin joulukuun viidestoista

nytten palaan takaisin siihen alkuun

milloin mononen on käräjäoikeudessa itse sanonut että hän on ensimmäisen kerran ollut tähän karaan ilmeisesti pankin edustajaan yhteydessä sen samana päivänä kuin minä allekirjoitin sen täällä jyväskylässä tän eli lähetin ja allekirjoitin sen sen valtakirjan mistä on kysymys ja ja tota no sitt vielä sen verran nyt haluan sanoa että

monosen pitäs nyt vastata että milloin hän on hoitanut minun tätä tätä tätä velkajärjestelyäni ja milloin hän on hoitanut näitä pankin kanssa käytyjä neuvotteluja ja ja mielestäni

niistä päivämääristä käy ilmi että kaikki ne puhelut jotka on nyt täällä käräjäoikeudessa hylätty jotka on siis syyskuusta lähtien edellisenä vuonna kun on siis se siinä laskutuksessa niin ne on ollut tota hänen siis ne on täytynyt olla äidin asiaa ei äiti o voinut hoitaa niitä 85 vuotias ihminen tota ja itsehän mononenkin sanoi että minä olen hoitanut äitini asiaa

ja sen vielä kerran sanon että sen valvonnan siitä kirkkonummen pakkohuutokaupasta joka tapahtu lokakuussa loka marraskuussa lokakuussa niin niin minä hoidin sen itse ja sieltä löytyy todisteena se että minä oon sen nimenomaan tyttären nimi on myös laura lähettänyt sen hänelle sähköpostina ja hän on hoitanut sen mummin kanssa sen asian ja

se perustuu just siihen että ei o haluttu että mononen hoitaa mitään muuta asiaa kuin sen käräjäoikeuden tai siis sen täytäntöönpanoriitakanteen ja nyt

hän on laittanut ne laskut sillä tavalla äl että syyttää aateekoota niistä niin että siellä on niinku alkuvaiheessa pois pois pois niissä laskuissa

se on ainoo tapa jolla hän on voinut laskuttaa näistä lopuista koska tota hän ei olis voinut osottaa niitä toimeksiantoja joita hän väittää nyt olevan muulla tavalla kuin että hän on avannut nyt vanhat toimeksiannot uudestaan

puheenjohtaja

joo tämä on teidän kantanne

no nyt menemme sitten sitten näihin todistajiin se joka liittyy nyt tähän tämä anttonen nyt suoraan suoraan tähän mannisen kertomukseen otetaan ritva anttonen

sihteeri

kutsutaan istuntosaliin neljä todistaja ritva anttonen

puheenjohtaja

nää oli molemmat siellä käräjäoikeudessa eikö niin

jaaha hyvää päivää olkaa hyvä käykää sinne keskelle

ritva terttu kyllikki anttonen jyväskylän johtava velkaneuvoja te olitte käräjäoikeudessa todistamassa tästä tämän kommandiittiyhtiön ja mannisen välisestä riidasta silloin todistajanvalan tuo sama vala on voimassa tänään

anttonen

kyllä

puheenjohtaja

se velvoittaa teidät ehdottomasti pysymään totuudessa

eli teidän osaltanne teemana ja kysymyksenä on on tuo pertti mannisen velkajärjestelyn hoitaminen ja ja miten tämä mononen on siihen liittynyt miten mononen siihen (epäselvä)

ja aloitetaan pääkuulustelu näin että kertokaa te itse itse nyt ensin kuinka kuinka tuo velkajärjestely homma meni

anttonen

no tuo pertti manninen otti yhteyttä puhelimitse ja hänelle varattiin aika velkaneuvontaan huhtikuussa 2000 27.4. ja me käytiin useita keskusteluja asiasta ja tätä selvitettiin ja tuota sitten me tehtiin mannisen kanssa yhessä sovintoesitys velkojille 12.12.2000 tai merita pankki oylle lähetettiin sovintoehdotus ja ja tuota tai mää oon tämän lähettänyt


62

 manniselle allekirjoitettavaksi ja toimitettavaksi eteenpäin velkojille ja ja tuota sitten mukana oli velkajärjestelyhakemus ja jotta ellei tämä tuota tulosta niin sitten hän voi hakea velkajärjestelyä ja tähän on päättynyt tämä minun yhteistyö tässä asiassa

puheenjohtaja

oliko monosella mitään tekemistä tämän asian kanssa

anttonen

ei

puheenjohtaja

teidän näkökulmastanne

anttonen

ei

puheenjohtaja

oliko teillä tietoakaan että mononen on tässä jotenkin

anttonen

ei

puheenjohtaja

joo

ei

aiheuttaako tämä manninen häneltä teille jotain kysymyksiä haluatteko kysyä jotain täydennystä

manninen

mielestäni siinä tuli ne mitä tästä asiasta piti selvittää

puheenjohtaja

mononen onko teillä vastakuulustelu

mononen

(epäselvä) mannisen pertti mannisen tuota kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokaupassa mitään saitteko näistä yhteyksistä tietää niistä

anttonen

kyllä siitä oli varmaan puhetta tarkkoja yksityiskohtia en muista mutta oon kirjannut tänne tänne sovintoehdotukseen että kirkkonummen talon uusi pakkohuutokauppa on 31.1.2001 että kyllä siitä on keskusteluja ollut

mononen

(epäselvä)

anttonen

niin

mononen

(epäselvä) olitteks te itse siellä pakkohuutokauppatilan (epäselvä)

anttonen

ei ei

mononen

oliks teillä puhetta että te olisitte valvonut pertti mannisen oikeuksia tai etuja siellä pakkohuutokaupassa

anttonen

ei

mononen


63

tiesittekö oliko hänellä mitään mitään avustajaa siellä

anttonen

en tiennyt

mononen

joo selvä ei mulla muuta

puheenjohtaja

joo ei ole muuta teiltä

kiitoksia teille onks teillä palkkiovaatimus manniselta tämän päivän osalta

anttonen

ei ole

puheenjohtaja

joo kiitos voitte poistua

otetaan sitten lauri kara

sihteeri

kutsutaan todistaja lauri kara istuntosaliin neljä

puheenjohtaja

joo olkaa hyvä käykää istumaan tuonne keskelle

kara järvenpäästä te ootte pankinjohtaja ainakin ollut siinä vaiheessa kun tämä riita on ollut esillä

kara

myyntipäällikkö

puheenjohtaja

myyntipäällikkö joo te olitte käräjäoikeudessa jo tässä näiden herrojen välisessä riidassa vannoitte silloin todistajavalan tuo sama vala on voimassa tänään ja velvoittaa teidät ehdottomasti pysymään totuudessa

eli tuo teema mistä tänään teitä teiltä vähän kuullaan on on nimenomaan se että tuo akordisopimus pertti mannisen akordisopimukseen täht tähdännyt neuvottelujen kulku ja kuinka tuo sopimus syntyi ja mitä siinä oli monosella mahdollisesti tekemistä tämän tämän kuvion kanssa

aloitetaan pääkuulustelu jossa itse itse kerrot kerrotte tästä

kara

se lähtökohtatilanne oli se että että että tuota noin tää mannisen mannisen ja pankin välinen välinen välinen tuota akordisopimus siihen nivoutu hyvin monta erilaista asiaa siihen nivoutu tämmösen täytäntöönpanoriidan riidan tuota peruuttaminen joka koski laukaalla olevaa pakkohuutokauppaa pertti mannisen omakotitalosta ja ja sitten tuota noin sitä että tässä akordisopimuksessa pankki sitoutui siihen että että velka että loppuvelat akordoidaan kun tää sopimus saadaan ehtojen perusteella niinkun loppuunsaatettua ja siihen siihen sitten liittyi tämä laura mannisen tuota omistaman tontin kauppa tässä tässä samassa yhteydessä kun tää kirkkonummen kohteen pakkohuutokauppa oli ja ja tuota noin

siinä vaiheessa monosella oli hyvin hyvin merkittävä rooli hän kävi näitä keskusteluja pankin kanssa ja pankki sai valtakirjan valtakirjan jonka pohjalta hän pysty toimimaan ja ja ja tuota noin katson että että että hänellä oli suuri merkitys merkitys siihen että kokonaisjärjestely toteutuu

siellä oli muun muassa täällä pakkohuutokauppatilaisuudessa tuli problemaattinen tilanne tilanne sähkösopimuksen siirrosta ja ja silloin muun muassa mononen oli yhteydessä suoraa suoraan manniseen ja asiasta käytiin keskustelua ett tää tää käsitys ainakin mulle muodostu sillon silloin kun näitä järjestelyjä tehtiin että hyvin vahva merkitys oli oli tuota noin monosen roolilla että nää kaikki asiat saatiin nivoutumaan yhteen ja tähän sopimukseen päästiin

puheenjohtaja

no manninen aiheuttaako tuo


64

manninen

tota se aiheuttaa sillä tavalla kysymyksiä että millon mononen milloin te olitte ensimmäisen kerran monosen kanssa yhteydessä ja sitten kuka hoiti ne sen paperin sen sopimuspaperin joka jonka pohjalta sitten tämä nämä toimenpiteet on suoritettu

kara

(epäselvä) ja ja tuota siinä keskustelussa nyt en tarkkaan muista mikä tää varsinainen kulku kulku tässä oli mutta mutta tätä sopimusluonnosta näytettiin näytettiin monoselle ja hän hänen kauttaan muistaakseni teille jollon jollon tota nää ehdot kirjattiin sinne sopimukseen ylös ja sen pohjalta siten sitten tuota toimittiin muistan kyllä että kävimme keskenämmekin keskusteluja tästä tästä asiasta useamman kerran tässä pitkin matkaa ja ja tuota noin mutta että tän varsinaisen paketin kokoaminenhan tapahtu sitten niinku monosen ja ja (epäselvä)

manninen

tota voitteko täsmentää sitä että milloin kävitte ja minkälaisessa tilaisuudessa monosen kanssa keskusteluja tämän paperin tai sopimuksen ehdoista mononen on ilmoittanut käräjäoikeudessa että hän ei ole osallistunut siihen sopimuksen tekemiseen se löytyy käräjäoikeuden nauhoilta varmasti ja että hän jos hän olisi ollut mukana sen sopimuksen tekemisessä siitä olisi tullut toisenlainen hän on käyttänyt tämmöstä sanontaa eli voitteko täsmentää tätä kohtaa

kara

(epäselvä) nyt on aikaa kulunut sen verran pitkälti että en muista tarkalleen mikä se kulku siinä suhteessa

Nauha Hovi 1. Osa 1. loppuu.


65

Nauha Hovi 2. Osa 1. alkaa.

manninen

mononen on ilmoittanut käräjäoikeudessa että hän ei ole osallistunut siihen sopimuksen tekemiseen se löytyy käräjäoikeuden nauhoista varmasti ja että hän jos hän olisi ollut mukana sen sopimuksen tekemisessä siitä olisi tullut toisenlainen hän on käyttänyt tämmästä sanontaa eli voitteko täsmentää tätä kohtaa

kara

(epäselvä) nyt nyt on aikaa kulunut sen verran pitkälti että en muista tarkalleen mikä se kulku siinä suhteessa oli että että kuinka paljon tästä asiasta keskusteltiin mutt joka tapauksessa tämän kokonaisuuden niinkun onnistumisen kannalta niin niin niin tuota noin nää kaupantekotilanteet mitä oli ennen sitä pakkohuutokauppaa tästä maapohjasta ja muuten niin mononen oli siellä siellä siellä mukana ja näitä järjestelemässä nyt en sataprosenttisesti muista tätä että millä tavalla tän paperin laatiminen var varsinaisesti meni mutta mutta valtakirjan pohjaltahan mononen sen allekirjoitti

manninen

siitä muistatteko siitä sitten siitä tai tietenkin tai tai mitä muistatte siitä sähkösopimusasiasta joka siinä pakkohuutokaupassa ilmeisesti päätettiin

kara

joo siinä sähkösopimusasiassa oli semmonen tilanne että että tuota kun huutokauppayhteydessä selvis että tää sähkösopimus sähkösopimuksen siirtyminen ei olis onnistunut näitten isojen sähkö sähkö tuota laskurästien takia ja ostaja olis vetäytynyt tästä kaupasta ilman ilman tätä asian sopimista niin siinä pidettiin neuvottelutauko siinä huutokaupan yhteydessä jolloin jolloin pankki tuli vastaan vastaan sitten sillä tavalla tän puhelunkeskustelun jälkeen joka joka oli tuota noin teiän ja ja tuota monosen välillä että tähän asiaan tätä kokonaisjärjestelyä ei kaadeta ett pankki tuli vastaan silloin muistaakseni kahdeksan ja puolen tuhannen markan edestä oli valmis maksamaan maksamaan näitä rästejä jotta se sähkösopimus pystyttiin siirtämään ja siinä yhteydessä sitten muistaakseni laadittiin asiapaperi

puheenjohtaja

joo

manninen

muistatteko sitä tilannetta tilannetta että minkälaisia neuvotteluja mahdollisesti minä ja mononen kävimme siinä sen sähkösopimuksen siirtoasian tiimoilta

kara

no muistan sen että keskustelu oli aika kiivas että että että tuota noin siinä ei ihan yksimielisyyttä sen asian osalta ei tahtonut tulla että tota noin keskustelun pohjalta pohjalta kuitenkin sitt (epäselvä) siellä huutokauppatilaisuudessa

manninen

mulla olis vielä yks kysymys sitten tota kun muistatte varmaan hyvin tai tai siis että mehän soittelimme toisillemme siinä tammikuussa ja tota tätä ruvettiin tätä hiomaan tätä sopimusta niin niin tota muistatteko ja ja tiesitte siitä tästä tästä täytäntöönpanoriitakanteesta joka siis oli pankin yks ehto että se sopimus yleensä voi tulla niin muistatte on minkälainen käsitys teillä oli siinä tota siitä sen oikeudenkäynnin niinku minkälainen se oli niinku pankin kannalta

kara

(epäselvä) koska en itse ollut mukana sitä riitakannetta tuota noin käsittelemässä senhän hoiti muistaakseni contant oy ja ja he käsittelivät sitä asianaan siellä mutta se nivoutu sitten tähän kokonaisuuteen sopimukseen sopimukseen lähdettiin

puheenjohtaja

joo o

manninen

niin muistatteko semmosta kun keskustelimme siitä täytäntöönpanoriitakanteesta niin niin semmosta asiaa että että olisimme niinku keskustelleet ihan siitä kuka sen tai tai miten nyt ilmaisisin sitä että kuka siinä mikä sen oikeudenkäynnin lopputulos vois olla

kara

en en muista keskustelua oikeudenkäynnin lopputulostahan on hyvin hankala ennus ennustaa enkä en semmoseen asiaan kyllä yleensä ota minkäännäköstä kantaa edes


66

puheenjohtaja

oliko vielä

manninen

se koskee tätä että muistatteko semmosta että että kun sopimusneuvotteluja käytiin että te olisitte maininnut että pankki on siinä aika hyvässä asemassa tässä oikeudenkäynnissä

kara

valitettavasti mun täytyy sanoa että en muista

puheenjohtaja

(epäselvä)

mononen

(epäselvä) mä alottasin tämmösest yksityiskohtaisella kysymyksellä että niin kauan kuin muistan eli tää sähköliittymän luovutukseen siellä pakkohuutokauppatilanteesssa niin miten näette oliko tää sähköliittymään liittyvä episodi joka siellä ilmeni niin oliko sen niinku yllätyksellinen että ei ollut havaittu ennen sitä huutokauppatilannetta ja sitt toisaalta pe pelastiko se ratkasu mikä siellä saatiin aikaseks sen koko kokonaisjärjestelyn

kara

(epäselvä) sähkö sähköliittymän tuota tää maksamaton lasku selvisi ainoastaan ja vain siellä huutokauppatilaisuudessa se tuli täytenä yllätyksenä ja ja ja tota noin se järjestely joka oli sovittu etukäteen että mitenkä siinä huutokaupassa menetellään niin niin niin tota siinä tilanteessa siinä tilanteessa ostajat olisivat vetäytyneet tästä kaupasta jos ratkaisua ei olis syntynyt ja ja pidän sitä erittäin merkittävänä ja ja ja tuota noin tää pankin vastaantulo siinä vaiheessa kaheksan reilu 8000 markkaa puhuttiin kuitenkin kokonaisuudesta toista miljoonaa vanhaa markkaa olevasta akordista me katsottiin että että tota noin tähän asiaan tää asia ei saa tää kokonaisuus ei saa kaatua ja siinä yhteydessä tultiin sitt sen verran pankkina vastaan

mononen

tota jos sitt ajatellaan sitä hanketta missä minä olen ollut teidän tietojenne mukaan mukana niin ketä mä olen siellä edustanut olen onko se selvinnyt teille että että kenen asialla minä olen ollut siellä

kara

no ainakin minä ymmärsin asian ja valtakirjojen ja muiden perusteella että edustit molempia sekä laura mannista että perrtti mannista asiat nivoutuvat yhteen

mononen

jos olisin edustanut ainoastaan laura mannista niin miltä se minun toimintani olis sillon näyttänyt

kara

(epäselvä) jos ajatellaan tämän maapohjan kaupan suhteen niin niin ja ja tän täytäntöönpanoriidan suhteen niin se olis näyttänyt aika erikoiselta erikoiselta toiminnalta että ett ett tuota noin koska laura manninenhan näistä järjestelyistä ei millään tavalla hyötynyt ainakaan käsittääkseni näin

mononen

oliko niin että minä laura mannisen asiamiehenä huolehdin siitä että laura manninen myi maapohjansa tälle ostajalle ja ja tuota sitten myöskin laura mannisen asiamiehenä olin ehdottomassa että laura manninen veti tän täytäntöönpanoriitakanteensa pois sieltä käräjäoikeudesta tota sitt mä olen luovuttanut oikeudelle semmosen kuitin missä mikä on siinä lukee merita pankki oyj kautta lauri kara 31.1.2001 eli huutokauppapäivänä kysymys on 50 000 markan suorituksesta muistatteko allekirjoittaneenne tämmäsen kuitin siellä huutokaupassa

kara

(epäselvä)

mononen

joo mikä raha siinä oli kysymyksessä

kara


67

siinä oli tää tää tuota noin kauppahinnan osuus joka oli osa tätä reilun 400 000 markan kokonaishintaa joka oli sovittu siinä siinä siinä tuota noin tässä sopimu pankin ja tuota noin mannisen välisessä sopimuksessa

mononen

oliko siitä oisko se kuulunut normaalisti siis myyjälle se raha ja myyjä oli laura manninen eikö niin

kara

se normaalisti olis kuulunut myyjälle

mononen

mutta te pankkina vastaanotitte sen pertti mannisen velkoihin eikö niin

kara

joo

mononen

laura manniselle ei jäänyt siitä kaupasta itselleen kauppahintaa

kara

(epäselvä)

mononen

joo ymmärsittekö että hän halus äitinä auttaa poikaa tässä akordi tässä tilanteessa uhrautuu tämmäsen kiinteistön kauppahinnan verran plus että hän veti kanteensa pois sieltä

kara

(epäselvä) koska tämä nivoutu kaikki asiat yhteen

mononen

ja se huutokauppatilanne oli sellainen että ett te käsititte minä olen siellä niinkun toimeksiannon pohjalla asian asianajotehtävissä enkä vain huutokauppayleisönä

kara

(epäselvä) siinä asiassa ei ollu epäselvää koska valtakirja oli molemmilta puolilta sekä laura manniselta että pertti manniselta olemassa ja ja ja tuota noin

mononen

näitt näittekö minä soitin pertti manniselle sen sähköliittymän te olitte vieressä si

kara

(epäselvä)

mononen

joo selvä ei mulla muuta tässä

puheenjohtaja

jaha mannisella oli joku kysymys

manninen

totta tää on tästä kyseisestä kuitista ja siitä rahasummasta mahollisesti tai varmaankin tästä joku rahasumma luovutettiin niin niin tai kirjoitettiinko se ennen vai jälkeen se hu varsinaisen pakkohuutokaupan

kara

se kirjoitettiin ennen huutokauppaa ja jos nyt muistan oikein niin siinä oli vielä maininta siitä että jos tämä hu huutokauppa ei toteudu niin tai jos huutokaupasta valitetaan niin ja huutokauppa myöhemmässä vaiheessa kaatuu niin tää summa palautetaan takaisin laura manniselle ei vaan anteeksi tuota noin ostajalle ostajan edustajalle

puheenjohtaja

ha

joo ei ole muuta kiitoksia teille oliko teillä palkkiovaatimusta


68

Nauha Hovi 2. Osa 1. loppuu.

 

 
Liite. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden nauhojen purku (epävirallinen ja ohjeellinen)
Nauhat kuultavina netissä myöhemmin.

Käräjäoikeus:  Puheenjohtaja käräjätuomari Harri Heikkilä, asianajaja Juhani Elo ja oikeusavustaja Seppo Lehtinen. Todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 1- 51.
Hovioikeus: Puheenjohtaja hovioikeudenlaamanni Kalervo Auerma, jäsenet Jorma Latvala ja hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helin, todistajat myyntipäällikkö Lauri Kara ja velkaneuvoja Ritva Anttonen. Sivut 52- 68.

Tämä oli liitteenä valituslupahakemuksessa Korkeimmalle oikeudelle, joka  myöntänyt valituslupaa. "Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen." 
Korkeimman oikeuden päätös.  

Korkein oikeus PÄÄTÖS. Diaarinumero S2004/32. Antopäivä 04.05.2004. Nro 0965.

HAKIJA Pertti Juhanin Manninen, 

ASIA Palvelusopimukseen perustuva velkomus.

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Vaasan hovioikeus 5.11.2003 nro 1445.

KORKEIMMAN OIKEUDEN PÄÄTÖS Valituslupaa ei myönnetä. Hovioikeuden päätös jää siis pysyväksi.

Esittelijä Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kitunen ja Koskelo. Esittelijä on ollut vanhempi oikeussihteeri Sarvilinna-Heimonen.

Maksutta. Toimituskirjan saaja Pertti Juhani Manninen.

 

http://www.nettisanomat.com/2004/05/06/mononenkorkein.htm


 
   

2004. Nettisanomat torstaina 10.06.2004.

http://www.nettisanomat.com/2004/06/10/etusivu.htm

Oikeusjuttu

Torstaina 10.06.2004.
Asiakirjoja oikeusjutusta: Perunkirja vuodelta 1993, jonka nojalla asianajaja väitti hoitaneensa jatkuvassa asiakassuhteessa uutta juttua vuodelta 2000.
Valitus  velkomuskannetta koskevassa asiassa, 
josta käy ilmi tämä  vuosien tauko asioiden hoitamisessa.  Mitään kirjallisia todisteita, ei laskuja tai toimeksiantoja hän ei esittänyt oikeudessa, vaan väitti, että hänellä on mukanaan paperi, jossa on vuoden 1993 jälkeiset toimenpiteet. Sitä ei kuitenkaan löytynyt istunnossa.  
Lue myös! Oikeudenkäyntien nauhoitettu osa.

 
   

2004. Nettisanomat torstaina 10.06.2004.

http://www.nettisanomat.com/2004/06/10/mononenperunk.htm

Torstaina 10.06.2004. Asiakirjoja oikeusjutusta: Perunkirja, laatijoina Pekka Mononen, varatuomari  ja Kirsi Mononen, varatuomari, jonka nojalla asianajaja väitti hoitaneensa jatkuvassa asiakassuhteessa uutta juttua vuodelta 2000 tämän vuodelta 1993 peräisin olevan toimeksiannon perusteella. Mitään kirjallisia todisteita, ei laskuja tai toimeksiantoja hän ei esittänyt oikeudessa, vaan väitti, että hänellä on mukanaan paperi, jossa on vuoden 1993 jälkeiset toimenpiteet. Sitä ei kuitenkaan löytynyt istunnossa.

Lue! Oikeudenkäyntien nauhoitettu osa. 

Lue myös! Valitus  velkomuskannetta koskevassa asiassa, josta käy ilmi tämä  vuosien tauko asioiden hoitamisessa.  
Lue myös! Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen.  Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä.

PERUKIRJA

Heinäkuun 21 päivänä 1993 toimittivat allekirjoittaneet uskotut miehet perunkirjoituksen 20.10.1910 syntyneen ja 27.04.1993 kuolleen Lauri Erik Mannisen jälkeen, jolla kuollessaan oli asunto ja koti Helsingin kaupungissa.

Vainajalta jäivät seuraavat oikeudenomistajat:
...

Vainaja ei ole antanut mitään ennakkoperintöä, lahjaa tai muuta etuutta, joka olisi otettava huomioon perintöveroa määrättäessä.

Pesän ilmoittajana vakuutan valaehtoisesti, että antamani tiedot ovat oikeat ja etten tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1993

Laura Manninen
Laura Aliina Manninen
...

Edellä olevan perunkirjoitukseen olemme kaiken meille ilmoitetun oikein merkinneet ja pesän varat parhaan ymmärryksemme mukaan arvioineet.

Paikka ja aika edellä mainitut

Pekka Mononen
Pekka Mononen
varatuomari, Vantaa

Kirsi Mononen
Kirsi Mononen
varatuomari, Vantaa

 
   

2004. Nettisanomat torstaina 10.06.2004.

http://www.nettisanomat.com/2004/06/10/mononenhovival.htm

Torstaina 10.06.2004. Asiakirjoja oikeusjutusta: Perunkirja vuodelta 1993 (laatijoina Pekka Mononen, varatuomari  ja Kirsi Mononen, varatuomari), jonka nojalla asianajaja  Pekka Mononen väitti hoitaneensa jatkuvassa asiakassuhteessa uutta juttua vuodelta 2000. Mitään kirjallisia todisteita, ei laskuja tai toimeksiantoja hän ei esittänyt oikeudessa, vaan väitti, että hänellä on mukanaan paperi, jossa on vuoden 1993 jälkeiset toimenpiteet. Sitä ei kuitenkaan löytynyt istunnossa.
Lue! Oikeudenkäyntien nauhoitettu osa. 

Lue myös!   Valitus  velkomuskannetta koskevassa asiassa, josta käy ilmi tämä  vuosien tauko asioiden hoitamisessa.
Lue myös! Valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen.  Korkeimman oikeuden päätös: Valituslupaa ei myönnetä.

VAASAN HOVIOIKEUDELLE

ASIA
Valitus

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS
Jyväskylän käräjäoikeuden päätös 30.08.2002 velkomuskannetta koskevassa asiassa (L01/5194)

VALITTAJA
Pertti Manninen
...
...
VAATIMUKSET
Kunnioittavasti pyydän, että hovioikeus kumoaa käräjäoikeuden päätöksen ja hylkää Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n kanteen kokonaisuudessaan ja velvoittaa Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n korvaamaan asianosaiskuluja 335 euroa tämän valituksen laatimisesta laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

PERUSTELUT
Muutosvaatimus perustuu siihen, että en ole ollut kanteessa mainituissa toimeksiantosuhteissa kantajaan kanteessa tarkemmin mainittuina ajankohtina ja siinä tarkemmin mainituissa asioissa.

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. vaatii minulta palkkioita kahdesta toimeksiannosta, jotka olisivat asianajaja Pekka Monosen mukaan alkaneet vuoden 2000 alkupuolella. Mainitut toimeksiannot koskivat kuitenkin äitini Laura Mannisen ulosottovalitusta, ensin käräjäoikeudessa ja sitten Vaasan hovioikeudessa. Ne ovat kuitenkin loppuneet ja niissä suoritetut toimenpiteet on maksettu.

Äidilleni myönnettiin sitten kesällä 2000 maksuton oikeudenkäynti täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen, joka mahdollisuus äidilleni annettiin Vaasan hovioikeuden päätöksellä tammikuussa 2000 suoritetun Laukaan taloni pakkohuutokauppaan liittyvässä ulosottovalituksessa. Tätä riita-asiaa asianajaja Pekka Mononen on hoitanut ja olen antanut asian selvittämiseksi hänelle siihen omia asiakirjojani ja henkilökohtaisia tietojani. Lisäksi olen ollut koko oikeudenkäynnin ajan asianajaja Pekka Monoseen usein puhelinyhteydessä, koska äitini oli silloin 84-vuotias sairaalloinen vanhus. Yleisen elämänkokemuksen perusteella olen voinut hoitaa äitini asiaa, lisäksi minulla oli kirjallinen valtakirja äidiltäni.

Äitini ja minä olimme aivan tietoisesti yhteydessä Pekka Monoseen vain tässä täytäntöönpanoriitakanneasiassa. Näin ollen kaikki puheluni, sähköpostini jne. liittyivät äitini asiaan, minun ei ole tarvinnut eritellä sen kummemmin puheluitani tai kirjeitäni.

Asianajaja Pekka Monosen vaatimukset perustuvat virheellisille lähtökohdille

Asianajotoimisto Pekka Monosen vaatimus (Vaatimusten 1-kohta) on lähtökohdaltaan aivan väärä: "Vastaaja Manninen ja hänen äitinsä Laura Manninen ovat antaneet kantajalle toimeksiannon Kirkkonummen kunnan Kauhalan kylässä sijaitsevan Kuusikulma-nimisen tilan RN:o 1:86 pakkohuutokauppaa koskevassa asiassa." Vaikka tässä olisi mainittu oikeakin kohde: Laukaan talon pakkohuutokauppa (26.01.2000), niin toimeksiannon kuvailu olisi siltikin aivan virheellinen. Kantaja on antanut neuvoja vain äitini asiassa minun kauttani. Asiassa oli kysymys vain äitini ulosottovalitukseen liittyvistä asioista käräjäoikeusvaiheessa.

Yhtä väärä on väite yleisestä päämäärästä asianajaja Pekka Monosen toimeksiannoissa (Koko asiasta-kohdassa): "Asianajaja Mononen oli hoitanut molempien päämiestensä asiaa yhteisenä asiana ja samaan päämäärään tähdäten. Päämääränä oli saada aikaan akordisopimus Merita Pankki Oyj:n kanssa." Kuten myöhemmin ilmenee akordi astuu kuvaan vasta vuotta myöhemmin ja käytyihin sopimusneuvotteluihin asianajaja Pekka Mononen ei osallistunut ollenkaan.

Näiden väärien lähtökohtien ympärille asianajaja Pekka Mononen on rakentanut jo kerran lopetettuihin toimeksiantoihin kaksi uutta kuvitteellista toimeksiantoa, toisen minulle ja toisen minulle ja äidilleni yhteisesti ja joissa molempiin on merkitty maksajiksi minut ja äitini. Tätä lähtökohtaa hän on  käräjäoikeudessa vahvistanut väitteillä, että minulla ja äidilläni olisi ollut joku jatkuva toimeksiantojen virta ja sen vuoksi hänen on ollut vaikea erottaa, mikä asia on kuulunut milloin mihinkin toimeksiantoon ja sen tähden hän on joutunut jälkeenpäin rakentamaan ja kehittelemään  toimeksiantoja ja valikoimaan niihin liittyviä toimenpiteitä. Näiden lisäksi hänellä oli siis kolmas todellinen toimeksianto: äitini täytäntöönpanoriitakanne, johon äidilleni oli myönnetty maksuton oikeudenkäynti.

Akordineuvottelut käynnistyivät vasta vuoden kuluttua  väitetystä toimeksiannon saamisesta

Kysyessäni käräjäoikeudessa asianajaja Pekka Monoselta mitä asioita hän on sitten hoitanut, hän vastasi vain yleisesti, että samassa puhelussa on voinut olla 3-4 eri asiaa eri toimeksiantoihin. Kysymykseeni milloin hän on ensimmäisen kerran ollut yhteydessä Merita Pankki Oyj:n edustajaan, hän vastasi että 29.1.2001, siis samana päivänä, jolloin lähetin hänelle Jyväskylästä valtakirjan siihen allekirjoitustilaisuuteen, jossa minun, äitini ja Merita Pankki Oyj:n kanssa neuvottelemamme sopimus, jonka tekemiseen asianajaja Pekka Mononen ei osallistunut, allekirjoitettiin.

Sitten hän muisteli, että hän on ollut yhteydessä johonkin pankin edustajaan jo syksyllä 2000 ja kysyi olisiko todistajana kuultavana ollut pankin edustaja Lauri Kara ollut kyseinen henkilö. Lauri Kara ilmoitti, että hän on ollut silloin toisissa tehtävissä, eikä hän se ainakaan ole voinut olla. Asianajaja Pekka Monosen laskuissakaan ei löydy mainintaa tällaisesta yhteydenotosta. Aika mahdotonta se olisikin ollut minun asioissani, koska en itsekään ollut kertaakaan vuoden 2000 aikana missään yhteydessä kehenkään pankin edustajaan. Pankkia lähestyin ensimmäisen kerran vasta 12.12.2000 Jyväskylän johtavan velkaneuvoja Ritva Anttosen välityksellä hänen laatimallaan sovintoesityksellä, joka velkajärjestelylain mukaan oli velkojalle lähetettävä. Pankin edustajan nimen: Lauri Kara, sain kiinteistönvälittäjä Markus Hietasalolta noin viikkoa ennen Kirkkonummen taloni 31.1.2001 pidettyä pakkohuutokauppaa.

Johtava velkaneuvoja Ritva Anttosen laatima sovintoehdotus akordiin pyrkimiseksi valmistui vuotta myöhemmin asianajaja Pekka Monosen ilmoittamaan toimeksiannon saamisen ajankohtaan verrattuna. Asianajaja Pekka Mononen  on saanut siis tammikuussa 2000 aivan toisen toimeksiannon: Laukaan talon pakkohuutokauppaan liittyvän äitini ulosottovalituksen. Eikä siis mitenkään toimeksiantoa vuotta myöhemmin suoritettuun Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppaan liittyvään äitini täytäntöönpanoriitakanteen lopettamiseen tähtäävään sopimukseen, jossa sovittiin myös veloistani Merita Pankki Oyj:lle.

Koska asianajotoimisto Pekka Monosen ilmoittamat lähtökohdat ovat aivan virheellisiä, niin myös niiden ympärille rakennettujen toimeksiantojen täytyy olla myös aivan virheellisiä ja näin ollen näihin toimeksiantoihin liittyvät laskut ovat virheellisiä. Laskutus ei perustu tosiasioihin vaan on jälkeenpäin rakennettu. Jo tällä lähtökohtien virheellisyydellä pyydän hovioikeutta hylkäämään asianajotoimisto Pekka Monosen laskut perusteettomina.

Asianaja Pekka Monosen toimeksiantoja sekä Pertti Mannisen ja Laura Mannisen muita asioita 1993-1999

Seuraavassa esitän aikajärjestyksessä papereistani (virallisista ja erilaisista muistiinpanoistani) löytyviä omiani ja äitini toimeksiantoja Asianajotoimisto  Pekka Monoselle sekä myös tapahtumia, jotka ajallisesti osuvat samoihin ajankohtiin, joita kuitenkaan ei ole asianajaja Pekka  Mononen hoitanut. Käräjäoikeudessa hän luonnehti äitini ja minun toimeksiantoja jatkuvaksi virraksi, joka oli yhteinen. Edelleen hän on ollut mielestään eräänlainen suvun asianajaja jo 80-luvulta lähtien. Niin kauaksi ei enää arkistoni ulotu, mutta vuodesta 1993 lähtien voin aloittaa luettelon. Suluissa asiaa hoitaneen henkilön tai yhteisön nimi. Osassa asioista myös lyhyt luonnehdinta asian merkityksestä.

Tammikuu 1993 Haltijavelkakirjojen ja panttaussitoumuksen laatiminen (Asiakirjojen teksti). Välitön laskutus. (Pekka Mononen)
15.01.1993 Kiinnityksen haku Raaseporin tuomiokunnasta. (Pertti Manninen)
29.01.1993 Kiinnityksen haku Viitasaaren tuomiokunnasta. (Pertti Manninen)
10.04.1993 Panttaussitoumuksen tekeminen (Pertti Manninen ja ...)
28.05.1993 Kiinteistön kauppakirjan laatiminen (Asiakirjan teksti). Välitön laskutus. (Pekka Mononen)
28.05.1993 Kiinteistökaupan tekeminen. (Pertti Manninen ja ...)
21.07.1993 Perukirjan laatiminen isäni Lauri Erik Mannisen jälkeen. Välitön laskutus. (Pekka Mononen ja Kirsi Mononen)
15.10.1993 Testamentin laatiminen ja tekeminen. (Laura Manninen)
31.01.1994 Ositus- ja perinnönjakokirjan laatiminen (Asiakirjan teksti). Välitön laskutus. (Pekka Mononen)
23.09.1994 Kiinteistön kauppakirjan laatiminen. (Pertti Manninen)
23.09.1994 Kiinteistön kauppakirjan laatiminen. (Pertti Manninen)
23.09.1994 Kiinteistökaupan tekeminen. (Pertti Manninen ja Laura Manninen)
23.09.1994 Kiinteistökaupan tekeminen. (Pertti Manninen ja Laura Manninen)
Koko vuosi 1995 Pekka Monosella ei toimeksiantoja eikä yhteydenottoja.
Koko vuosi 1996 Pekka Monosella ei toimeksiantoja eikä yhteydenottoja.
14.08.1996 Haltijavelkakirjojen vienti Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan Laura Mannisen lähettinä. (Pertti Manninen)
16.08.1996 Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Osastopäällikkö Lauri Kykkänen)
27.09.1996 Kirkkonummen vuokraoikeuden uusi pakkohuutokauppa. (Osastopäällikkö Lauri Kykkänen)
Koko vuosi 1997 Pekka Monosella ei toimeksiantoja eikä yhteydenottoja.
Koko vuosi 1998 Pekka Monosella ei toimeksiantoja eikä yhteydenottoja.
03.09.1998 Testamentin laatiminen ja tekeminen. (Laura Manninen)
14.05.1999 Puhelinneuvontaa yhdessä puhelussa Pertti Manniselle. Uusi toimeksianto. Välitön laskutus. (Pekka Mononen)

Edellä olevasta käy hyvin ilmi, että toimeksiantojen virta päättyi 31.01.1994. Sen jälkeen kului kuusi vuotta ennen kuin seuraava laajempi toimeksianto (Laura Mannisen ulosottovalitus käräjäoikeudessa) tuli ajankohtaiseksi.

Vuoden 2000 ensimmäinen toimeksianto (19.01.2000-28.03.2000). Siihen liittyvät ja samanaikaiset muut tapahtumat 

16.12.1999 Haltijavelkakirjojen vienti Laukaan ulosottotoimistoon Laura Mannisen lähettinä. (Pertti Manninen)
20.12.1999 Laukaan kiinteistön pakkohuutokauppakuulutuksen lähettäminen asianosaisille. (Kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö)
27.12.1999 Panttaussitoumuksen ja käärevelkakirjan  vienti Laukaan ulosottotoimistoon Laura Mannisen lähettinä. (Pertti Manninen)
27.12.1999 Laatimani ilmoituskirjeen lähettäminen saamisesta Pertti Manniselta kihlakunnanvouti Jarmo Kivistölle. (Laura Manninen)
15.01.2000 Kihlakunnan vouti Jarmo Kivistölle osoitettu laatimani valvontakirjeen lähetys minulle vietäväksi asianosaiskeskusteluun. (Laura Manninen)

19.01.2000-28.03.2000 Asianajaja Pekka Monosen vuoden 2000 ensimmäinen toimeksianto: Laura Mannisen valvonnan hylkäämiseen liittyvät neuvot Pertti Mannisen omistaman Laukaan kiinteistön pakkohuutokaupan ulosottovalituksessa Jyväskylän käräjäoikeuteen.
Uusi toimeksianto. Laskussa toimeksiannon numero 834. Laskussa toimeksiannon nimi: Pertti Manninen; neuvonta ulosotto- ym. asiassa. Välitön laskutus:
1. laskun toimenpiteet 19.01-25. 01.2000 ja laskutuspäivä 25.01.2000,
2. laskun toimenpide 31.01.2000 ja laskutuspäivä 31.01.2000,
3. laskun toimenpiteet 03.02-02.03.2000 ja laskutuspäivä 03.03.2000,
4. laskun toimenpiteet 15.03-28.03.2000 ja laskutuspäivä 11. 04.2000.
Toimeksiannon kokonaislaskutus 4875.12 mk. Pertti Manninen maksanut  osamaksulla seuraavissa erissä: 03.02.2000 osamaksu 500.00 mk, 17.02.2000 osamaksu 500.00 mk, 03.04.2000 osamaksu 1000.00 mk, 13.04.2000 osamaksu 500.00 mk, 02.06.2000 osamaksu 500.00 mk, 10.07.2000 osamaksu 500.00 mk, 05.10.2000 osamaksu 500.00 mk, 04.12.2000 osamaksu 500.00 mk, 07. 06.2001 osamaksu 375.12 mk.
Tämä toimeksianto päättyi käräjäoikeuden päätökseen. (Pekka Mononen)

24.01.2000 Laura Mannisen valvontakirjeen vieminen asianosaiskeskusteluun ja valvonnan uudistaminen suullisesti. (Pertti Manninen)
26.01.2000 Pertti Mannisen Laukaan kiinteistön pakkohuutokauppa. (Kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö)
26.01.2000 Vuonna 1996 pidetyn Pertti Mannisen omistaman Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokaupan pöytäkirjojen tilaaminen Espoon kihlakunnanvirastosta. (Pertti Manninen)
08.02.2000 Ulosottovalituksen laatiminen Laukaan kiinteistön pakkohuutokaupasta Jyväskylän käräjäoikeuteen Pertti Mannisen avustamana. Äitini valvonta oli hylätty sillä perusteella, että haltijavelkakirjat olivat minun hallussani viedessäni ne Laukaan ulosottovirastoon. (Laura Manninen)
08.02.2000 Ulosottovalituksen toimittaminen Jyväskylän käräjäoikeuteen. (Pertti Manninen)
13.02.2000 Aikaisemman korvaavan ulosottovalituksen laatiminen Laukaan kiinteistön pakkohuutokaupasta Jyväskylän käräjäoikeuteen Pertti Mannisen avustamana. (Laura Manninen)
13.02.2000 Ulosottovalituksen toimittaminen Jyväskylän käräjäoikeuteen. (Pertti Manninen)
01.03.2000 Kirkkonummen kiinteistön vuoden 1996 pakkohuutokauppaan lähetettyjen haltijavelkakirjojen laatimani palautuspyyntökirje Espoon kihlakunnan vouti Janne Nymanille. (Laura Manninen)
13. 03.2000 Ilmoituskirje Laura Manniselle haltijavelkakirjojen löytymättömyydestä arkistosta. (Espoon kihlakunnan vouti Janne Nyman)
14.03.2000 Jyväskylän käräjäoikeuden päätös ulosottovalituksesta. (Käräjätuomari Matti Kuuliala)
16.03.2000 Valtakirja Pertti Manniselle hoitamaan ulosoton valitusasiaa. (Laura Manninen)
23.03.2000 Valituskirjelmän laatiminen  käräjäoikeuden päätöksestä Vaasan hovioikeudelle Pertti Mannisen avustamana. (Laura Manninen)
31.03.2000 Maksuaikataulun lähettäminen sähköpostitse Pekka Monoselle, koska hän oli luvannut tehdä valituskirjelmän hovioikeudelle kertakaikkisella 5000.00 markan korvauksella. (Pertti Manninen)

Toimeksiantoa annettaessa sovittiin, että asianajaja Pekka Mononen laskuttaa aina heti kun laskutettavaa syntyy. Lisäksi sovittiin tarkasta maksuaikataulusta. Tämä käy hyvin ilmi edellä olevasta tästä vuoden 2000 ensimmäisestä toimeksiannosta, jossa laskutus on tapahtunut välittömästi: joko samana tai seuraavana päivänä kunkin laskun viimeisestä tapahtumasta, kerran viikkoa myöhemmin. Pertti Mannisen lupaama maksuaikataulu tähän toimeksiantoon petti tosin loppuvaiheessa sovitusta niin kuin maksusuorituksista ilmenee. 31.03.2000 lähettämässäni sähköpostissa sovitaan asianajaja Pekka Monosen vuoden 2000 toisen toimeksiannon (Laura Mannisen ulosottovalituksen valituskirjelmän laatiminen Vaasan hovioikeuteen) maksutavasta ja maksuaikataulusta.

Vuoden 2000 toinen toimeksianto (04.04.2000-11.04.2000).

04.04.2000-11.04.2000 Laura Mannisen ulosottovalituksen valituskirjelmän laatiminen Vaasan hovioikeuteen. Uusi toimeksianto. Toimeksiannon numero laskussa 846. Toimeksiannon otsikko laskussa: Laura Manninen > Jyväskylän kihlakunnan vouti; Valitus ulosottoasiassa.
Välitön laskutus: Laskun toimenpiteet 04.04.2000- 11.04.2000 ja laskutuspäivä 11.04.2000. Toimeksiannon kokonaislaskutus 5002.00 mk. Pertti Mannisen osuus 2500.00 mk  maksettu Laura Mannisen tililtä hänen luvallaan sovitun aikataulun mukaisesti. Laura Manninen on maksanut oman osuutensa etuajassa.
Tämä toimeksianto päättyi sovitun mukaisesti tähän kirjelmän laatimiseen. (Pekka Mononen)

Vuoden 2000 kaksi ensimmäistä toimeksiantoa päättyneet

Nämä kaksi toimeksiantoa olivat siis päättyneet: ensimmäinen ulosottovalituksen käräjäoikeuskäsittelyyn ja toinen ulosottovalituksen valituskirjelmän laatimiseen hovioikeudelle niin toimenpide- kuin maksusopimusten mukaisesti. Merita Pankki Oyj:n vastauksessa hovioikeuteen pankki kiistää Laura Mannisen saamisoikeuden ja panttioikeuden syntymisen jne. Hovioikeuden päätöstä odotellessa rupeaa äitini usko jutun voitollisesta päättymisestä murenemaan.

Pertti Mannisen velkajärjestelyä alkaa hoitaa johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen

Asianajaja Pekka Monosen hoitamaksi väitetyt akordineuvottelut odottavat tässä vaiheessa vielä yli puoli vuotta esille tuloaan. Vaikka kävinkin huhtikuussa 2000 johtava velkaneuvoja Ritva Anttosen luona aloittamassa velkajärjestelyhakemuksen teon, en vielä siinä vaiheessa edes itse tiennyt lain määräämästä pakollisesta sovintoesityksestä. Käynnistäni velkaneuvojan luona kerroin asianajaja Pekka Monoselle vasta joulukuussa, jolloin hän kovasti yritti saada minua kääntymään jonkun tuntemansa asianajajan puoleen, joka on menestyksellisesti neuvotellut pankkien kanssa. Kerroin tällöin luottavani velkaneuvoja Ritva Anttoseen.

nn.04.2000 Ajan varaaminen Jyväskylän velkaneuvojalle. (Pertti Manninen)
nn.04.2000 Laatimani kadonneiden haltijavelkakirjojen kuolettamispyyntö Raaseporin käräjäoikeudelle. (Laura Manninen)
27.04.2000 Velkajärjestelyhakemuksen selvittäminen ja sen laatimisen aloittaminen. (Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen)

Vuoden 2000 kolmannen toimeksiannon ilmoitettu alkamisaika on vääristetty alkavaksi noin kaksi kuukautta aikaisemmin kuin todellisuudessa tapahtui

Vihdoin hovioikeus antaa päätöksensä 15.06.2001. Sen mukaan äidilleni annetaan mahdollisuus nostaa täytäntöönpanoriitakanne. Kantajan vaatimusten 2-kohta alkaa lähes yhtä kummallisesti kuin 1-kohtakin. Nyt väitetty toimeksiannon alkamisajankohta on väärä. Kantajan vaatimusten mukaan "Laura ja Pertti Manninen olivat 17.5.2000 antaneet kantajalle toimeksiannon täytäntöönpanoriitaa koskevassa asiassa." Siis kuukautta ennen kuin hovioikeus oli antanut päätöksensä täytäntööpanoriitakanteen nostamismahdollisuudesta. Seuraavista tapahtumista käy ilmi, että asianajaja Pekka Mononen on saanut tätä koskevan toimeksiannon aikaisintaan kaksi kuukautta myöhemmin ilmoittamastaan. Tämä käy ilmi myös asianajaja Pekka Monosen 07.07.2000 äidilleni lähettämästä kirjeestä. Laskutus, joka perustuu tällaiseen epätarkkuuteen tulee hylätä kaikilta osiltaan.  

Aika erikoista on myös väittää, että täytäntöönpanoriitakanne, johon äidilleni myönnettiin maksuton oikeudenkäynti, olisi annettu yhteisesti. Olinhan sentään äitini vastapuolella tässä riidassa. Mainitun kirjeen sanamuodoista kyllä saa sellaisen käsityksen, että asianajaja Pekka Mononen kuvittelee saavansa toimeksiannon vain Laura Manniselta, jos se hänen ajettavakseen annetaan.

Toimeksiantojen lopettamisen ilmoitus Pekka Monoselle ja maksuttoman oikeudenkäynnin hankkiminen Laura Manniselle. Pekka Monosen vahvistuskirje lopettamiselle. Muita samamaikaisia tapahtumia

29.05.2000 Laatimani pyyntö Raaseporin käräjäoikeudelle kadonneiden haltijavelkakirjojen oikeaksi todistamiseksi. (Laura Manninen)
15. 06.2000 Vaasan hovioikeuden tuomion antaminen ulosottovalituksessa. Tuomion mukaan Laura Manniselle varataan mahdollisuus nostaa täytäntöönpanoriitakanne sekä mahdollisuus valittaa huutokauppakuulutuksesta korkeimpaan oikeuteen. (Vaasan hovioikeus)
19.06.2000 Laura Mannisen valtuuttamana Pertti Mannisen selväsanainen ilmoitus puhelimessa Pekka Monoselle siitä, että varojen loppumisen takia hän ei jatka palvelujen ostamista asianajaja Pekka Monoselta. Pyyntö lähettää kaikki asiakirjat Laura Manniselle, jotta hän voisi tarvittaessa valittaa päätöksistä oman harkintansa mukaan. Pekka Monosen neuvo selvittää maksuttoman oikeudenkäynnin mahdollisuus. (Pertti Manninen)
nn.06.2000 Ajan varaaminen Espoon oikeusaputoimistosta Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin  selvittämiseksi. (Pertti Manninen)
04.07.2000 Lauri Erik Mannisen perintöveropäätöksen tilaaminen Helsingin verotoimistosta. (Pertti Manninen)
04.07.2000 Pertti Mannisen vuoden 1994 veroilmoituksen hakeminen Jyväskylän  verotoimistosta. (Pertti Manninen)
07.07.2000 Asiakirjojen lähettämisen kiirehtimispyyntö puhelimessa Pekka Monoselle. (Pertti Manninen)
07.07.2000 Pekka Monosen kirje Laura Manniselle, jonka mukana hän lähettää Vaasan hovioikeuden alkuperäisen tuomion käytettäväksi täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen. Tarjoutuu laatimaan haastehakemuksen, jos valinta osuu häneen. Laura Manninen ja Pertti Manninen ymmärtävät tämän kirjeen kirjalliseksi aikaisempien toimeksiantojen lopettamisvahvistukseksi. (Pekka Mononen)
12.07.2000 Käynti Espoon oikeusaputoimistossa Laura Mannisen valtuuttamana. (Pertti Manninen)
12.07.2000 Täysin maksuttoman oikeudenkäynnin myöntäminen Laura Manniselle. (Espoon oikeusaputoimisto)
12.07.2000 Laura Mannisen ja Pertti Mannisen neuvottelu, jonka tuloksena Laura Manninen päättää antaa täytäntöönpanoriitakanteen toimeksiannon Pekka Monoselle. Laura Manninen haluaa varmuuden siitä, että mitään oikeudenkäyntikuluja ei tule hänen maksettavakseen. Valtuuttaa Pertti Mannisen antamaan toimeksiannon Pekka Monoselle. (Laura Manninen ja Pertti Manninen)
14.07.2000 Pyyntö pidentää täytäntöönpanoriitakanteen nostamisaikaa. (Espoon oikeusaputoimisto)
14.07.2000 Täytäntöönpanoriitakanteen nostamisen määräajan pidennys 31.08.2000 asti. (Jyväskylän käräjäoikeus)

On myös huomattava, että äitini olisi saanut maksuttoman oikeudenkäynnin jo aikaisempiinkin oikeustoimiin, jos vain asianajaja Pekka Mononen olisi tuonut tämän mahdollisuuden esille. Vasta kun hän oli menettämässä asiakkaan, hän mainitsi tästä mahdollisuudesta.

Minunkin maksuvaikeuteni olivat jo tässä vaiheessa asianajaja Pekka Monosen tiedossa. Olinhan joutunut tilapäisesti turvautumaan äitini apuun, jotta pystyin maksamaan ajallaan oman osuuteni 2500 markkaa Monosen toisesta toimeksiannosta. Ensimmäisenkin toimeksiannon maksuerät alkoivat myöhästellä, mikä seikka ei jäänyt Monoselta huomaamatta. En sentään niin edesvastuuton olisi ollut, että olisin tilannut  toimenpiteitä, joihin minulla ei olisi ollut maksukykyä. Tällaiseen ei tosin ollut tarvettakaan. Velkajärjestelyasiani oli mielestäni hyvässä hoidossa velkaneuvoja Ritva Anttosella.

Laura Mannisen täysin maksuttoman oikeudenkäynnin mahdollistama vuoden 2000 kolmas toimeksianto (nn.07.2000- 05.04.2001). Muut samanaikaiset tapahtumat.

nn.07.2000 Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteen toimeksiannon antaminen puhelimessa Pekka Monoselle Laura Mannisen valtuuttamana. Sopimus siitä, että Pertti Manninen hankkii asian selvittämiseen tarvittavaa kirjallista aineistoa Pekka Monosen käyttöön ja selvittää tarvittaessa omia asioitaan tapahtumien selvittämiseksi. Pertti Manninen)

nn.07.2000- 05.04.2001 Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanne Jyväskylän käräjäoikeudessa. Uusi toimeksianto. Laskun toimeksiannon numero 846. Laskun numero on sama kuin 04.04.2000- 11.04.2000 suoritetussa 5000.00 mk:n kertahintaiseksi sovitussa toimeksiannossa. Tämän toimeksiannon nimi oli: Laura Manninen > Jyväskylän kihlakunnan vouti; Valitus ulosottoasiassa. Nyt toimeksiannon nimi on muuttunut: Laura Manninen > Pertti Manninen, Keski-Suomen OP & Merita Pankki Oy; Ulosottoasiassa tehtyyn valitukseen liittyvä täytäntöönpanoriitakanne ym.  Ajanjakso lähes sama kuin, mitä palkkiota on pyydetty Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella. (Pekka Mononen)
07.08.2000 Valituslupapyynnön ja valituksen laatiminen Korkeimmalle oikeudelle ulosottovalituksen pakkohuutokaupan kuulutusta koskevalta osalta Pertti Mannisen avustuksella, koska Laura Manniselle ei ollut lähetetty kuulutusta, vaikka Vaasan hovioikeus oli todennut hänet tiedossa olevaksi velkojaksi. (Laura Manninen)
07.08.2000 Valituslupapyynnön ja valituksen lähettäminen Korkeimmalle oikeudelle. (Pertti Manninen)
21.08.2000 Selvitys puhelimessa Laura Manniselle siitä, että oikeudenkäynti on hänelle maksuton, korkeintaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut voivat tulla hänen maksettavakseen, mikäli juttu hävitään. (Pekka Mononen)
25.08.2000 Laura Mannisen haastehakemus Jyväskylän käräjäoikeudelle täytäntöönpanoriita-asiassa. (Pekka Mononen)
29.08.2000 Laukaan kiinteistön pakkohuutokaupan täytäntöönpanon keskeyttämismääräys. (Jyväskylän käräjäoikeus)
29.08.2000 Kirjallisen vastauksen pyytäminen vastaajilta täytäntöönpanoriita-asiassa. (Jyväskylän käräjäoikeus)
04.09.2000 Laatimani kuoletettujen haltijavelkakirjojen jäljennösten oikeaksitodistamispyyntö Raaseporin käräjäoikeudelle. (Laura Manninen)
02.10.2000 Pertti Mannisen vastaus täytäntöönpanoriitakanteeseen. (Pertti Manninen)

Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa kuulutetaan. Pertti Manninen hankkii aineistoa Laura Mannisen riitakannetta varten

20.10.2000 Pertti Mannisen omistaman Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppakuulutuksen lähettäminen asianomaisille. (Espoon kihlakunnan vouti Janne Nyman)
08.11.2000 Täytääntöönpanoriita-asian lausumapyyntö vastaajien vastauksiin. (Jyväskylän käräjäoikeus)
13.11.2000 Saamisen ilmoitus ja vaatimus velkojen valvomisesta Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppaan. Asiakirjan laatiminen. (Pertti Manninen)
14.11.2000 Saamisen ilmoitus ja vaatimus velkojen valvomisesta Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppaan. Asiakirjan lähettäminen Espoon kihlakunnan vouti Janne Nymanille. (Laura Manninen)
16.11.2000 Pertti Mannisen kuuden vuoden veroilmoitusten hankkiminen Jyväskylän verotoimistosta Pekka Monosen pyynnöstä käytettäväksi Laura Mannisen riita-asiassa. (Pertti Manninen)
16.11.2000 Laura Mannisen selostusliitteen hankkiminen Korkeimmalle oikeudelle tehdystä valituksesta käytettäväksi Laura Mannisen riita-asiassa. (Pertti Manninen)
20.11.2000 Lähes vuoden etsityn pankin pankkikuitin löytyminen, joka osoittaa Pertti Mannisen velan syntymisen Laura Manniselle. (Laura Manninen)
22.11.2000 Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Espoon kihlakunnan vouti Janne Nyman)
03.12.2000 Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppapöytäkirjan selostus sähköpostilla Pekka Monoselle hänen pyynnöstään käytettäväksi Laura Mannisen riita-asiassa. (Pertti Manninen)
04.12.2000 Kirje johtava velkaneuvoja Ritva Anttoselle, jossa mukana velkajärjestelyn puuttuvat paperit. Velkajärjestelyn vaatiman sovintoehdotuksen ensimmäinen sisältö. Asian kiirehtiminen. (Pertti Manninen)
08.12.2000 Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppapöytäkirjan faksaaminen Pekka Monoselle hänen pyynnöstään käytettäväksi Laura Mannisen riita-asiassa. Riita-asiassa kiistelty Laura Mannisen Laukaassa hylätty etuoikeutettu velka on nyt hyväksytty Kirkkonummella. (Pertti Manninen)
08.12.2000 Kantajan lausuma vastaajien vastauksen johdosta Jyväskylän käräjäoikeudelle. (Pekka Mononen)

Velkaneuvoja Ritva Anttosen sovintoehdotus Merita Pankki Oyj:lle. Velkajärjestelyhakemus käräjäoikeudelle. Pekka Monosen kirje, jossa hän tiedustelee Laura Manniselta Pertti Mannisen sovintoehdotuksen nykyvaihetta

12.12.2000  Velkajärjestelyyn liittyvän sovintoehdotuksen tekeminen ja lähettäminen  Merita Pankki Oyj:lle. Velkajärjestelyn vaatiman sovintoehdotuksen toinen sisältö. Sovinnon osina Laura Mannisen riitaoikeudenkäynnin lopettaminen, Laura Mannisen omistaman maapohjan luovuttaminen, Pertti Mannisen talon luovuttaminen pankin määräysvaltaan ja loppuvelan akordoiminen. (Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen)
15.12.2000 Velkajärjestelyhakemuksen laatiminen ja lähettäminen Merita Pankki Oyj.lle ja Pertti Manniselle mahdollista käräjäoikeuteen lähettämistä varten mikäli pankista ei oteta yhteyttä. (Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen)
03.01.2001 Kirjallinen yhteenveto Laura Mannisen riita-asiassa. (Käräjätuomari Päivi Penttinen)
04.01.2001 Velkajärjestelyhakemuksen jättäminen Jyväskylän käräjäoikeuteen (Pertti Manninen)
04.01.2001 Velkajärjestelyhakemukseen liittyvän väliaikaisen kiellon hakeminen Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokaupalle Jyväskylän käräjäoikeudelta. (Pertti Manninen)
08.01.2001 Väliaikaisen kiellon hylkääminen. (Jyväskylän käräjäoikeus)
08.01.2001 Pekka Monosen kirje Laura Manniselle, joka on otsikoitu Tuomarin yhteenveto suullista valmistelua varten. Kirjeen lopussa Pekka Monosen tiedustelu: "Haluaisin myös kuulla, mitä kuuluu Pertin sovintotarjoukselle." (Pekka Mononen)
08.01.2001 Pertti Mannisen omistaman Kirkkonummen kiinteistön uuden pakkohuutokauppakuulutuksen lähettäminen asianomaisille. (Espoon kihlakunnan vouti Janne Nyman)

Sovintoneuvottelujen loppuvaiheet Merita Pankki Oyj:n sekä Laura Mannisen ja Pertti Mannisen kesken

n. 23.01.2001 Kiinteistönvälittäjän tiedustelu äitini tontin myymisestä pakkohuutokaupan yhteydessä. Merita Pankki Oyj:ssä  asiaa hoitavan Lauri Karan nimi paljastuu. (Kiinteistönvälittäjä Markus Hietasalo).
n. 23.01.2001 Soitto pankin edustaja Lauri Karalle ja selvitys siitä, että sovintoesitys on lähetetty pankkiin. (Pertti Manninen).
n. 24.01.2001 Velkajärjestelyn vaatiman sovintoehdotuksen kolmas sisältö puhelimessa Lauri Karalle. Laura Mannisen oikeudenkäynti lopetetaan, molemmat osapuolet vastaavat oikeudenkäyntikuluistaan, Laura Manninen myy määräalan 50.000 markalla, josta hänelle 15.000 markkaa veroseuraamuksia varten ja mikäli Merita Pankki Oyj saa pakkohuutokaupasta haluamansa hinnan Pertti Mannisen loppuvelka akordoidaan. Lauri Kara piti veroon varattua osuutta liian suurena ja pyysi selvittämään asiaa. (Pertti Manninen)
n. 24.01.2001 Määräalan myynnistä Laura Manniselle koituvien veroseuraamusten selvittäminen Jyväskylän verotoimistosta. Veroseuraamuksilta voidaan välttyä määrätyllä tavalla toimittaessa. (Pertti Manninen)
n. 25.01.2001 Lopullisten sopimusehtojen sopiminen puhelimessa. Ehdot muuten kuin edelliset paitsi, että Merita Pankki Oy saa Laura Mannisen määräalan 50.000 markan kauppahinnan tarvittaessa kokonaan riippuen pakkohuutokaupan kauppasummasta. Pankin edustaja Lauri Kara on varmistanut puhelimitse Laura Mannisen suostumisen sopimukseen. Asianajaja Pekka Mononen ilmoitti käräjäoikeudessa, että jos hän olisi ollut neuvottelemassa, sopimuksesta olisi tullut toisenlainen, hän ei pitänyt neuvoteltua tekstiä hyvänä. (Lauri Kara ja Pertti Manninen)

Valtakirjat Pekka Monoselle  sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen

29.01.2001 Valtakirjan lähettäminen Jyväskylästä Pekka Monoselle edellä mainitun valmiin sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen. Valtakirjan tekstin saneli Pekka Mononen Keski-Suomen sädesairaalaan, koska en voinut lähteä rakkaan ystäväni ... kuolinvuoteen luota pois pitkäksi aikaa. Olin pyytänyt Lauri Karalta mahdollisuutta allekirjoittaa sopimus Jyväskylässä. Puhelimessa Pekka Mononen toisti aikaisemman ilmoituksensa siitä, että sopimuksen tekeminenkin on oikeudenkäyntiä ja että hänen kulunsa korvataan äitini maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella. Lisäksi ajattelin, että hän on menossa allekirjoitustilaisuuteen joka tapauksessa äitini valtuuttamana, enkä osannut silloin ketään muutakaan sinne pyytää. ... nukkui pois viikkoa myöhemmin keskiviikkona 7.2 klo 11.55.  (Pertti Manninen).
30.01.2001 Laura Manninen on kertomansa mukaan vaatinut Pekka Monoselta kirjallista todistusta siitä, että hänelle ei tule mitään ylimääräisiä kuluja sopimuksen tekemisestä, kun Pekka Mononen haki tarvittavia valtakirjoja häneltä. Todistusta ei kuitenkaan ole löytynyt. (Pekka Mononen)

Merita Pankki Oyj:n, Laura Mannisen ja Pertti Mannisen tekemän sopimuksen allekirjoittaminen ja täytäntöönpano sekä muita samanaikaisia tapahtumia

31.01.2001 Laura Mannisen omistaman määräalan myynti. (Pekka Mononen valtakirjalla)
31.01.2001 Sopimuksen allekirjoittaminen. Sopimuksessa sovitaan, että mikäli määrätyt ehdot täyttyvät, Merita Pankki 0yj sitoutuu kirjoittamaan lopullisen sopimuksen. Nyt allekirjoitettava sopimus on voimassa 30.06.2001 saakka. (Lauri Kara Merita Pankki Oyj ja Pekka Mononen valtakirjoilla Laura Mannisen ja Pertti Mannisen puolesta.)
31.01.2001 Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa. (Kihlakunnan vouti Janne Nyman)
31.01.2001 Sähköliittymän siirtäminen ostajalle. Tätä Pertti Manninen ei hyväksynyt puhelimessa, jolloin Merita Pankki Oyj alensi sähkövelan suuruisella määrällä hyväksymäänsä hintaa. Liittymä siirrettiin kuitenkin ostajalle, joka siirto myöhemmin peruttiin. Pankin edustaja Lauri Kara kuvaili käräjäoikeudessa asianajaja Pekka Monosen käymää keskustelua Pertti Mannisen kanssa kiivaaksi. (Pekka Mononen)
09.03.2001 ja 14.03.2001 Liittymämaksun kuittaaminen ja kirje sähköliittymismaksun palautuksesta summaltaan 1235,06 markkaa. (Espoon Sähkö Oyj)
12.03.2001 Sähköliittymän purkamisesta aiheutuvan palautuksen ulosmittaus (Espoon ulosotto-osasto)
21.03.2001 Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteen lopettaminen ja oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Pekka Monoselle. (Käräjätuomari Päivi Penttinen)
21.03.2001 Pekka Monosen kirje Laura Manniselle ja Pertti Manniselle, jossa hän selostaa oikeudenkäynnin päättymistä ja lupaa lähettää Pertti Manniselle ison nipun vanhoja veroilmoituksia ja muita papereita, joita hän on käyttänyt asiaa ajaessaan. (Pekka Mononen)
04.04.2001 Ulosottovalituksen lopettamispyyntö Korkeimpaan oikeuteen. (Pekka Mononen)

Asianajaja Pekka Monosen kolmannen toimeksiannon loppumisen jälkeisiä tapahtumia

24.04.2001 Pertti Mannisen velkajärjestelyn aloittaminen (Jyväskylän käräjäoikeus)
27.04.2001 Akordisopimuksen allekirjoittaminen (Merita Pankki Oyj Raimo Tuohimäki ja Peter Sundell)
03.05.2001 Pertti Mannisen velkajärjestelyn lopettamispyyntö Jyväskylän käräjäoikeudelle (Pertti Manninen)
18.05.2001 Pekka Monosen ensimmäiset laskuversiot. Maksajana Pertti Manninen. (Pekka Mononen)
23.05.2001 Pertti Mannisen kirje Pekka Monoselle, jossa laskut kiistetään. (Pertti Manninen)
31.05.2001 Pekka Monosen toiset laskuversiot, toimeksiantojen numerot ja nimet muutettu, maksajaksi lisätty Laura Manninen, summat korotettu. (Pekka Mononen)
04.06.2001 Pertti Mannisen kirje Pekka Monoselle, jossa laskut kiistetään. (Pertti Manninen)
16.07.2001 Pertti Mannisen velkajärjestelyn raukeaminen. (Jyväskylän käräjäoikeus)
nn.09.2001 Asianajotoimisto Elon karhukirje ja laskut maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle 85-vuotiaalle Laura Manniselle. (Juhani Elo)
nn.09.2001 Laskujen kiistäminen puhelimessa ja kirjeessä asianajotoimisto Elolle. (Laura Manninen).
nn.nn.2001 Laura ja Pertti Mannisen haastaminen Jyväskylän käräjäoikeuteen näistä laskuista. Haaste kuitenkin peruutettiin myöhemmin. (Juhani Elo)
02.10.2001 Pertti Mannisen haastaminen käräjäoikeuteen toimeksiantopalkkion velkomusta koskevassa asiassa (Juhani Elo)
nn.nn.2001 Tiedustelu käräjätuomari Päivi Penttiseltä laskuista. (Pertti Manninen)
26.04.2002 Pekka Monosen kirje yleinen oikeusavustaja Seppo Lehtiselle, jossa pyydetään häntä ottamaan yhteyttä henkilötodistajaksi haastettuun Nordea Pankin edustajaan, Lauri Karaan. (Pekka Mononen)
19.08.2002  Laskujen hyväksyminen Jyväskylän käräjäoikeudessa. Nyt 86-vuotias maksuttoman oikeudenkäynnin saanut äitini, jolle Pekka Mononen on useassa yhteydessä vakuuttanut, että hän ei tule vaatimaan koskaan äidiltäni mitään ylimääräistä maksua, on yhä edelleen laskuissa mukana toisena maksajana. (Käräjätuomari Harri Heikkilä).

YHTEENVETO

Toimeksiantojen ja laskujen kehittely ja laskutuksen perusteiden virheellisyys

Asianajaja Pekka Mononen on käräjäoikeudessa kertonut kehitelleensä nyt kyseisiä toimeksiantoja Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteen palkkiopäätöksen jälkeen. Hän on kertomansa mukaan antanut käräjätuomari Päivi Penttiselle ilmoituksen, että hänen esittämänsä laskut sisältävät hänen mielestään muutakin kuin Laura Mannisen asioita ja jättänyt sitten toimenpiteet käräjätuomarin ratkaistaviksi. Menettely on kyseenalainen ja on johtanut virheelliseen lopputulokseen. Asianajaja Pekka Mononen ei ole tuonut esille sitä tosiseikkaa, että kaikki puhelumme ovat koskeneet äitini täytäntöönpanoriitakanteeseen liittyviä asioita. Hän ei olisi voinut mitenkään hoitaa äitini asiaa ellen minä olisi pitänyt yhteyttä äitini valtuuttamana. Hän ei ole myöskään riittävän selvästi tuonut esille sitä, että Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa ja Laura Mannisen määräalan kauppa liittyivät mitä olennaisimmalla tavalla sopimukseen, jolla täytäntöönpanoriitakanne sovittiin. 

Kaikkien minun puheluitteni poistaminen on sittenkin ollut selväpiirteinen tapa kohtuullistaa laskua. Asianajaja Pekka Mononen olisi voinut valittaa tästä asiasta, jos hän koki kärsineensä vääryyttä. Kysyinkin puhelimessa miksei hän valittanut ja totesin, että koska kerran ei valittanut, hän hyväksyi kohtuullistamisen. Ehkä hän olikin tyytyväinen tähän tapaan, nyt hänellä oli tilaisuus rakentaa uusia toimeksiantoja yksi minulle ja toinen minulle ja äidilleni yhteinen. Nämä toimeksiannothan putkahtivat esiin vasta pari kuukautta käräjäoikeuden päätöksen jälkeen.

Lisäksi näiden toimeksiantojen lähtökohtien sekavuus ja niissä väitettyjen toimenpiteiden paikkansapitämättömyys käy ilmi esittämästäni pitkästä tapahtumaluettelosta niin selvästi, ettei niitä voi mitenkään hyväksyä oikeiksi laskuiksi. Ne on (POISTETTU 03.03.2016 B) mielessä, että kun ei aivan kaikkea saanut maksuttomasta oikeudenkäynnistä, niin pitää löytää kuitenkin joku maksaja.

Toimenpiteiden nimeämien ja poisjättäminen tarkoitushakuisesti

Toimenpiteet on laskuissa kerrottu tarkoitushakuisesti. Toimenpiteet joista kävisi selvästi ilmi, että olen hoitanut äitini riitakanteeseen liittyvää asiaa, on vain merkitty pelkäksi puhelinneuvotteluksi tai pitkäksi puhelinneuvotteluksi. Sitten sellaiset asiat, joissa olen luovuttanut omia tietojani käytettäväksi riita-asian selvittämiseksi, on merkitty hyvinkin tarkasti nimeni mainiten. Niitä on jätetty myös pois, esimerkiksi 20.11.2000 klo 13:09 lähettämäni sähköpostin "Pertti Mannisen kommentteja Meritan vastaukseen 04.10.00" lukemisesta ei Pekka Mononen ole halunnut laskuttaa mitään.

Luovuttaessani omia papereitani tai antaessani puhelimessa henkilökohtaisia tietojani äitini riitakanteen tueksi, esimerkiksi pakkohuutokauppapöytäkirjan tai selostuksen velkaantumisestani tai kertoessani velkajärjestelystäni, en ole voinut mitenkään kuvitella, että niitä käytetään myöhemmin minua vastaan ja niistä minua joskus laskutetaan.

Maksuttoman oikeudenkäynnin saanut Laura Manninen on lisätty laskuihin toiseksi maksajaksi

Tuomittavinta asianajaja Pekka Monosen käytöksessä ovat vaatimukset tällä hetkellä 86-vuotiasta äitiäni kohtaan. Hänet on lisätty nyt esitettyihin molempiin laskuihin maksajaksi. Asianajaja Pekka Mononen on ainakin kolme kertaa ilmoittanut äidilleni, ettei tälle tule mitään lisävaatimuksia. Ensimmäisen kerran puhelimessa elokuussa 2000 toimeksiannon saatuaan, toisen kerran hakiessaan valtakirjaa sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen ja kolmannen kerran äitini kotona juhannuksen aatonaattona 2001. Tällöin asianajaja Pekka Mononen oli käynyt valittamassa laskujeni maksamattomuutta. Äitini kertoi, että hän sairastui useaksi päiväksi eikä eläessään ole viettänyt niin kurjaa juhannusta.

Lisätessään äitini maksajaksi Pekka Mononen on käyttänyt  äidilleni osoitetta c/o Pertti Manninen. Silloin hän ei siis vielä kehdannut lähettää laskuja äitini kotiosoitteella.

Liitän oheen käräjäoikeuteen antamassani vastineessa mukana olleen tekemäni liitteen, jossa on yritetty saada selkoa laskuista ja niiden muutoksista. (Erittely toimenpiteistä asianajotoimisto Pekka Monosen laskuissa. Yhdistetyt laskut).

Pertti Mannisen valtakirja

Antamani valtakirjan syntyhetkistä kerroin asianajaja Pekka Monoselle lyhyesti hänelle lähettämissäni kirjeissä ja käymissäni puheluissa. Käräjäoikeudessa pystyin siitä kertomaan, mutta hetken kuluttua jouduin lähtemään hetkeksi pois istunnosta kaikkien hämmästykseksi. Valtakirjan synty on kerrottu tapahtumaluettelossa päivämäärällä 29.01.2001.

Laura Manninen halusi oikeudenkäynnin loppumista

Äitini halusi oikeudenkäynnin loppumista. Hän pelkäsi koko ajan mahdollisia vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Täytäntöönpanoriitakanteen voittaminen rupesi näyttämään yhä epävarmemmalta. Vaikka lähes vuoden etsitty kuitti löytyikin, niin Merita Pankki Oyj oli tarttunut uuteen väitteeseen. Velkaantumiseni syntyhetket oli kuvailtu liian huolestuttaviksi ja pankki rupesikin vaatimaan takaisinsaantia ja aikoinaan tehtyjen panttausten mitätöintiä. Kiisteltiin päivämääristä. Asianajaja Pekka Monosen mukaan pankki oli heittäytynyt häijyksi ja asiaa ajanut Contant Oy:n lakimies oli aivan mahdoton. Merita Pankin edustaja Lauri Kara väitti pankin olevan vahvoilla ja minä väitin, että äitini on vahvoilla tässä riitajutussa. Juttu olisi joka tapauksessa mennyt taas hovioikeuteen ja stressi olisi ollut sietämätön. Näin ollen sopimusneuvotteluni tulivat täysin sopivaan aikaan.

Solmitun sopimuksen edullisuus eri osapuolten kannalta

Sekä asianajaja Pekka Mononen ja Merita Pankki Oyj:n Lauri Kara olivat käräjäoikeudessa sitä mieltä, että solmittu sopimus oli äidilleni epäedullinen. Äitini kannalta sopimus oli kuitenkin kohtuullinen, hän sai varmuuden siitä, että mitään oikeudenkäyntikuluja ei enää tule, tontin vuokra minulta oli jäänyt vuosikausia saamatta, mikään ei oikeastaan muuttunut. Vaihtoehtonahan hänellä olisi ollut jättää oikeudenkäynti sillensä ja sopia siitä, että molemmat osapuolet vastaisivat omista oikeudenkäyntikuluistaan,  jos niin olisi voinut sopia. Asiaahan ei koskaan selvitetty. Myöskään minun elämäni ei taloudellisessa mielessä muuttunut. Samanlainen elintaso olisi ollut varmasti velkajärjestelyssäkin. Enemmän muutos oli ja on henkistä laatua. Merita Pankki Oyj:n kannalta sopimus oli ainakin tyydyttävä, eihän pankki siihen muuten olisi suostunut. Saihan pankki lopulta takaisin alkuperäisen velkansa pääoman. 

Sopimus oli sovittu olevan voimassa 30.6.2001 saakka. Pakkohuutokaupan kariutuminen ei siis välttämättä olisi ollut katastrofi. Lisäksi äidilläni oli mahdollisuus saada maksu maapohjasta riippuen kauppahinnasta. Etukäteen kukaan ei voinut varmuudella tietää miten kävisi.

Sähköliittymän siirrosta

Tähän lopuksi sopii muistikuvani siitä, kun minua vaadittiin luopumaan sähköliittymästä. Olin varautunut siihen, että rästissä oleva sähkölasku kuittaantuu tällä liittymän hinnalla. Tämän olin velkaneuvoja Ritva Anttoselle selvittänyt. Kun tietoisesti pidin asianajaja Pekka Monosen poissa velkajärjestelyasioistani ja myös sopimuksenteosta, hän ei tiennyt tästä  mitään. Kun hän sitten soitti ja vaati sähköliittymää vastikkeetta ostajille, vastustin. Hän ilmoitti, että akordi kaatuu tähän, johon vastasin, että kaatukoon. Todistajana ollut pankin edustaja Lauri Kara kuvaili käräjäoikeudessa tätä käymäämme keskustelua kiivaaksi. Tällä esiintuomallani seikalla haluan kertoa, etten missään vaiheessa ymmärtänyt, että asianajaja Pekka Mononen olisi toiminut missään asioissani minun valtuuttamanani. Valtakirjan sopimuksen allekirjoitettavaksi olin kyllä lähettänyt jo siinä vaiheessa kun sopimusteksti oli jo lyöty lukkoon.

Asiakkaan pitää olla tietoinen toimeksiannosta

Missään vaiheessa en minä, eikä äitini ole käsittänyt sitä, että asianajaja Pekka Monosella olisi äitini täytäntöönpanoriidan aikaan ollut kaksi muutakin toimeksiantoa, johon sitten sovittujen vakiintuneiden laskutuskäytäntöjen vastaisesti ilmestyy jopa vuoden päästä erilaisia toimenpiteitä ja summia.

Laskujen muuttelu. Maksuvelvollisuuden ilmoittaminen. Sopimuksen merkitys laskutukseen. 

Laura Mannisen sovintoon päättyneen täytäntöönpanoriitakanteen hoitamisesta Pekka Mononen on esittänyt Jyväskylän käräjäoikeudelle toimeksiantoa nro 846 (toimeksiantonumero sama kuin jo aikaisemmin päättyneen ulosottovalituksen) koskevan laskun määrältään 43.310, jota Pekka Mononen on heti alentanut 37,5  prosenttia, jolloin on päästy hänen laskussaan ilmoittamasta 800 mk/h lähtötasosta MOK-tasoon eli 500 mk/h. Laskusta ilmenee, että siinä on laskutettu alkupäässä eräistä toimenpiteistä jo selvästi ennen kuin mitään kyseiseen toimeksiantoon liittyviä toimenpiteitä edes teoriassa voi olla Monosen oman kirjeen mukaan. Koska toimenpiteistä esitetty lasku, huomioon ottaen jutun päättyminen ilman valmisteluistuntoa ja pääkäsittelyä sovintoon, on aivan ilmeisestikin ollut määrältään kohtuuttoman suuri, käräjätuomari Päivi Penttinen on päättänyt kohtuullistaa laskun loppusummaa kanteessa mainittuun 23.028,40 markkaan.

Kohtuullistaminen on käynyt luontevasti siten, että laskusta on vähennetty puhelut Pertti Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan. Todennäköisesti tämä vähentäminen näiden osalta on liittynyt siihen, että Pekka Mononen on ilmoittanut, että hänellä on ollut Pertti Mannisen kanssa erillinen toimeksianto liittyen Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan sekä Pertti Mannisen velkaantumiseen. Tämä on pääteltävissä Pekka Monosen 31.5.2001 lähettämistä laskuista 1443 ja 1444, joissa Pertti Mannisen päättynyt toimeksianto nro 834 on muuttunut toimeksiannoksi nro 916 ja Laura Mannisen aikaisemmin päättyneen ulosottovalituksen numerolla 846 jatkettu täytäntöönpanoriitakanne on muuttunut toimeksiannoksi nro 915.

Toimenpiteiden ja niistä aiheutuvien laskujen sekavuutta on omiaan lisäämään se tosiseikka, että Pertti Mannisen laskuun on lisätty uudeksi toimeksiantajaksi myös Laura Manninen ja Laura Mannisen toimeksiantoon puolestaan Pertti Manninen. Laskutuksen eriskummallisuudet eivät suinkaan pääty vielä tähän, harvoinkos sitä nyt laskutusvaiheessa lisätään uusi, toimeksiantoa vastaanottaessa ja suoritettaessa siihen kuulumaton maksaja.

Erikoisinta asiassa on nimittäin se, että kummankin muutetun laskun toimenpideluettelo vastaa niissä laskutetuilta osiltaan täydellisesti (kahta Pertti Mannisen kanssa käytyä puhelinneuvottelua lukuunottamatta) sen laskun toimenpideluetteloa, jonka Pekka Mononen on esittänyt Laura Mannisen saaman maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella täytäntöönpanoriita-asiassa, josta hän on saanut palkkionsa valtion varoista, tosin todellista työmäärää vastaavaksi kohtuullistettuna.

Vastaajan mielestä, jo pelkästään tämä seikka osoittaa, että kantajalla itselläänkin on ollut ainakin siinä vaiheessa kun hän antoi laskun Jyväskylän käräjäoikeudelle sovintoon päättyneessä täytäntöönpanoriita-asiassa se käsitys, että hänellä ei ole mitään toimeksiantoa Pertti Manniselta eikä myöskään mitään muuta toimeksiantoa Laura Manniselta kuin edellä mainittu täytäntöönpanoriitakanne.

Muussa tapauksessa Mononen on käsittääkseni syyllistynyt petokseen liittäessään maksuttoman oikeudenkäynnin laskuun siihen kuulumattomia toimenpiteitä niin kuin hänen nyt on katsottava väittävän. Näin ei tietenkään ole, koska kaikki Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin laskuun otetut toimenpiteet ovat jäännöksettä kuuluneet niiden toimenpiteiden piiriin, joilla on tähdätty suoraan täytäntöönpanoriitakanteen ratkaisemiseen Laura Mannisen kannalta mahdollisimman edullisella tavalla.

Se, että Pekka Mononen nyt yrittää periä Laura ja Pertti Manniselta (nyt perittäviin laskuihin on merkitty maksajaksi myös Laura Manninen) sitä osaa laskusta, jota hän ei ole saanut valtiolta kohtuuttoman laskutuksen (joutunut laskemaan 800 mk/h lähtötason 500 markaksi) vuoksi ja osittain myös siitä syystä, että hän ei ilmeisestikään ole selvittänyt käräjäoikeudelle riittävästi sitä merkitystä, mikä Pertti Mannisella on ollut yhteydenpidossa Laura Mannisen ja hänen asiamiehensä välillä sekä asiakirjojen hankinnassa asiamiehen käyttöön, on lähes kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä. Sitä paitsi laskut siltä osin kuin ne on osoitettu Laura Mannisen maksettavaksi, ovat maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 15 pykälän 4 momentin vastaisia.

Edelleen vastaaja on sitä mieltä, että toimeksisaajan velvollisuutena on erityisesti mainita maksuvelvollisuudesta sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka eivät kuuluisi maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin. Toisin sanoen hänen tulee heti ilmoittaa, että hän kyllä on valmis tekemään pyydetyt tai muutoin edellytetyt toimenpiteet, mutta että ne eivät kylläkään kuulu jo vastaanotetun toimeksiannon piiriin, vaan että niiden osalta on otettava käyttöön toinen toimeksianto, missä yhteydessä myös on käytävä ilmi, kuka tai ketkä ovat ne toimeksiantajat, jotka ovat valmiit toimeksiannon maksamaan. Maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle asiakkaalle tai häntä avustaneelle henkilölle, on heti ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoitettava, tuoko tietty toimenpide erillisen myönnetystä maksuttomasta oikeudenkäynnistä riippumattoman maksuvelvollisuuden asiakkaalle. Tässä suhteessa asiakkaalle/toimeksiantajalle ei saa jäädä mitään epäselvyyttä asian suhteen. Erityisen tuomittavaa on ryhtyä jälkikäteen perustamaan toimeksiantosuhteita toimenpiteistä, joita on ensin yritetty saada mahtumaan maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin, mutta jotka syystä tai toisesta on oikeuden päätöksellä niiden piiristä jätetty pois tai joista toimeksisaaja ei ole ainakaan saanut mielestään tyydyttävää korvausta.

Mitä sitten tulee haastehakemuksessa  olevaan mainintaan, "ettei Pertti Mannisen Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettavaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla", niin on todettava, että kysymys on ollut nimenomaan Laura Mannisen omistamasta kiinteistöstä, jota Pertti Manninen on hallinnut vuokraoikeuden nojalla ja tämän kiinteistön myynti yhdessä Pertti Mannisen vuokraoikeuden kanssa samalle ostajalle on ollut edellytys sille, että Merita Pankki Oyj suostui Pertti Mannisen velkojen akordointiin.

Sopimus Pertti Mannisen velkojen akordoinnista sisälsi myös sen, että Laura Manninen vetää pois Jyväskylän käräjäoikeudessa vireillä olleen Pertti Mannisen Laukaan kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvän täytäntöönpanoriitakanteen. Näin ollen Laura Mannisen Kirkkonummella omistaman kiinteistön kauppa liittyi, mitä olennaisimmalla tavalla sopimukseen, jolla täytäntöönpanoriita sovittiin. Tämän vuoksi Laura Mannisen Kirkkonummen kiinteistön vapaaehtoinen kauppa yhtyneenä Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokauppaan olisi tullut ottaa huomioon täysimääräisesti sovintoon päättyneestä täytäntöönpanoriidasta johtuvaa palkkiota määrättäessä. Koska Pekka Mononen ei kuitenkaan ollut mukana sovintoneuvotteluissa, häneltä on jäänyt huomaamatta, millä tavoin Laura Mannisen kiinteistön myynti on liittynyt Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokauppaan ja täytäntöönpanoriidan sopimiseen.

Laura Mannisen täytäntöönpanoriidan päättyminen sovinnolliseen ratkaisuun on jo otettu huomioon asianajaja Pekka Monosen palkkiossa

Koska Laura Mannisen täytäntöönpanoriita päättyi sovinnolliseen ratkaisuun,  Jyväskylän käräjäoikeus on ottanut huomioon minun asiani korottavana tekijänä asianajaja Pekka Monosen palkkiota määrätessään. Hän on siis saanut ainakin jo osan nyt vaatimastaan palkkiostaan, jos minulla ja äidilläni katsotaan olleen voimassa olevia toimeksiantoja hänelle. Pyydän hovioikeutta ottamaan tämän huomioon päätöstä tehdessään.

TODISTEET
Kirjalliset todisteet
 
1 Asianajotoimisto Pekka Monosen kirje Laura Manniselle 7.7.2000.
Todistusteema: Laura Mannisen ulosottovalituksen (toimeksiantosopimus 846) päättyminen alkuperäisen tuomion lähettämiseen Laura Manniselle; täytäntöönpanoriitakanteen alkaminen mahdollista vasta tämän jälkeen.

2 Jyväskylän käräjäoikeuden päätös nro 1720 21.3.2001.
Todistusteema: Perusteet, joilla Jyväskylän käräjäoikeus on kohtuullistanut Laura Mannisen asian hoitamisesta johtuvaa laskua.
 
3 Johtavan velkaneuvoja Ritva Anttosen kirje Merita Pankki Oyj:lle 12.12.2000.
Todistusteema: Pertti Mannisen akordisopimukseen johtaneen sovintotarjouksen sisältö, Laura Mannisen Kirkkonummen kiinteistön mukaanottaminen sopimukseen sekä täytäntöönpanoriitakanteesta luopuminen osana tarjousta.

4 Merita Pankki Oyj:n yhtäältä ja toisaalta Laura ja Pertti Mannisen välinen sopimus 31.1.2000. Todistusteema: Pertti Mannisen Kirkkonummen vuokraoikeuden pakkohuutokauppa on liittynyt olennaisella tavalla Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteen sopimiseen.

5 Akordisopimus (oikeastaan Merita Pankki Oyj:n yksipuolinen ilmoitus) 27.4.2001.
Todistusteema: Pertti Mannisen akordisopimuksen ja Laura Mannisen täytäntöönpanoriidan sopimisen välinen kiinteä yhteys.

6 Pekka Monosen kirje Laura Manniselle 8.1.2001.
Todistusteema: Pekka Mononen ei ole hoitanut Pertti Mannisen akordisopimusasiaa, koska hän kirjeessä tiedustelee, että mitä sille kuuluu.

7 Pekka Monosen Laura Mannisen täytäntöönpanoriitakanteen (toimeksianto 846) hoitamisesta oikeudelle esittämä lasku 21.3.2001.
Todistusteema: Laskuun liittyneessä toimenpide-erittelyssä esitetyt toimenpiteet samoja, joita kantaja nyt yrittää periä Pertti Manniselta.

8 Laura Mannisen omistaman määräalan kauppakirja 31.1.2001.
Todistusteema: Kiinteistökaupan ja Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokaupan välinen yhteisyysedellytys.

9 Haastehakemus 25.8.2000 Laura Mannisen täytäntöönpanoriita-asiassa 25.8.2000; kirjalliset todisteet kohta 5.
Todistusteema: Pertti Manninen on toimittanut omiakin verotietojaan Pekka Monoselle käytettäväksi Laura Mannisen asiassa.

10 Pekka Monosen kirje Laura ja Pertti Manniselle 21.3.2001.
Todistusteema: Mononen myöntää, että Pertti Manninen on toimittanut hänelle paksun nipun vanhoja veroilmoituksia ja muita papereita käytettäväksi Laura Mannisen asian hoitamisessa.

11 Laura Mannisen 16.3.2000 antama valtakirja.
Todistusteema: Pertti Manninen on hoitanut Laura Mannisen ulosottovalitusta tämän antamalla nimenomaisella valtuutuksella.

12 Toimeksiantoa 846 vastaava lasku 18.5.2001, joka vastaa haastehakemuksen kohdassa 1.2 mainittua laskua 1444.
Todistusteema: Toimeksiantajat, laskun numerot ja toimeksiannon nimikkeistö eivät vastaa toisiaan.

13 Toimeksiantoa 834 vastaava lasku 18.5.2001, joka vastaa haastehakemuksen kohdassa 1.1 mainittua laskua 1443.
Todistusteema: Toimeksiantajat, laskun numerot ja toimeksiantojen nimikkeistö eivät vastaa toisiaan.

14 Pertti Mannisen tyttärelleen lähettämä sähköpostiviesti 13.11.2000.
Todistusteema: Laura Mannisen on valvonut itse saatavansa Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokaupassa.

15 Pöytäkirja 22.11.2000 Pertti Mannisen vuokraoikeuden pakkohuutokaupasta.
Todistusteema: Laura Mannisen edellä mainittu valvonta hyväksytty.

16 Viisi asianajotoimisto Pekka Monosen laskua ja yhteenveto 7 laskusta vuonna 2000. Todistusteema: Osoittavat sovitun laskutuskäytännön.

17 Laskujen 1443 ja 1444 saatekirje 31.5.2001.
Todistusteema: Alkuperäiset laskut korvattu uusilla.

Henkilötodistajat

1 Pertti Mannisen kuuleminen todistelutarkoituksessa.
Todistusteema: Ulosottovalituksen päättyminen ja siitä johtuvien laskujen maksaminen, täytäntöönpanoriitakanteen alkaminen, maksuttoman oikeudenkäynnin hakeminen ja saaminen kanteen nostamisen edellytyksenä, Pekka Monosen vakuuttelut, ettei maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelle Laura Manniselle tule asian hoitamisesta enää mitään kululaskuja, Pertti Mannisen toimiminen Laura Mannisen apuna yhteydenpidossa Pekka Monoseen päin ja tarvittavien asiakirjojen hankinnassa, Pekka Mononen ei ole missään vaiheessa informoinut Pertti Mannista siitä, että tämä katsoo Pertillä olevan Laura Mannisen oikeudenkäynnistä erillisiä toimeksiantoja, omansa ja yhteinen Laura Mannisen kanssa, joiden perusteella Mononen aikoo erikseen laskuttaa Pertti Mannista. Pertti Mannisen tietoinen pyrkimys pitää omien asioiden hoitaminen itsellään. Oman velkajärjestelyasian hoitaminen, Pertti Mannisen ja Merita Pankki Oyj:n välisen akordisopimuksen neuvottelujen hoitaminen ilman Pekka Monosta.

2 Jyväskylän johtava velkaneuvoja Ritva Anttonen.
Todistusteema: Pertti Mannisen velkajärjestelyasian hoitaminen ja Pekka Monosen mahdollinen osallistuminen siihen.

3 Lauri Kara, Merita Pankki Oyj.
Todistusteema: Pertti Mannisen akordisopimukseen tähdänneiden neuvottelujen kulku ja sopimuksen syntyminen ja Pekka Monosen mahdollinen osallistuminen niihin.

SUULLINEN KÄSITTELY
Koska valituksessa on kysymys ennen kaikkea näytöstä ja sen arvioimisesta pyydän suullista käsittelyä.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Laukaassa 22. päivänä syyskuuta 2002.
Pertti Manninen

http://www.nettisanomat.com/2004/06/10/mononenhovival.htm


 
   

2004. Nettisanomat torstaina 24.06.2004.

http://www.nettisanomat.com/2004/06/24/paakirjoitus.htm

Torstaina 24.06.2004.
Pääkirjoitus:
Olemme viime päivinä lukeneet järkyttäviä uutisia taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden ihmisten kohtaloista. Iltapäivälehdet ovat tuoneet päivittäin esille uusia yksityiskohtia. Eihän niihin voi ottaa kantaa, kun ei tunne asiaa. Yleisellä  ja yksityisellä tasolla haluan kuitenkin tuoda esille yhden tapauksen, jonka tunnen kaikista parhaiten Suomessa.
Olisin vielä kestänyt sen, että Pankki ahdistelee ihmistä, mutta minulle sinisilmäisenä oli ja on edelleen täysin käsittämätöntä ulosottomiehen ja kihlakunnanvoudin toiminta pakkohuutokaupassani sekä sen jälkeen äidilleni myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin asianajajan toiminta, joka ei ollut tyytyväinen valtiolta saamaansa korvaukseen, vaan sepitti uusia laskuja, moneen kertaan, maksettavakseni.
Tässä häntä auttoi Pankin virkailija, joka oikeudessa (65POISTETTU 21.12.2015)  vahingokseni. Hän ei muistanut pakkohuutokauppapöytäkirjan sisältöä vaikka oli pöytäkirjan mukaan ollut Pankin edustaja kyseisessä valvontatilaisuudessa.
Kaikesta huolimatta hyvää oikeata juhannusta tänään torstaina 24.06.2004. Pertti Manninen.
 
Joitakin linkkejä edellä mainittuihin asioihin: 
Ulosottomiehen ja  kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.
asianajajan asianajajan laskut (korjattu 2015-11-25) I.
asianajajan asianajajan laskut (korjattu 2015-11-25) II.
Lue myös! Velka

http://www.nettisanomat.com/2004/06/24/pakkohuutokauppa.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/05/06/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/06/10/mononenperunk.htm
http://www.nettisanomat.com/aihe/velka/es.htm


 
   

2004. Nettisanomat torstaina 01.07.2004.

http://www.nettisanomat.com/2004/07/01/etusivu.htm

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm
VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm

Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määräämät verkkoviestit. Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen
http://www.12.fi/2004/07/01/etusivu.htm

Oikeussanomat

Torstaina 24.06.2004. Pääkirjoitus:

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: [email protected]. Copyright nettisanomat.com 2004/256. Sivut valmisti Pertti Manninen 01.07.2004 ( 05.07.2004 17:19 ). Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen. 
Osa tekstistä poistettu Vaasan hovioikeuden kunnianloukkaustuomion tuomion 23.4.2007 johdosta. Poisto 26.10.2007.

nettisanomat.com  - 2004/07/01 - etusivu -  laskut.  - Irak.  Öljyputkia räjähtelee. - Terroristejä pommitetaan ja siinä sivussa siviileitäkin. -  Tänään luetaan erityistuomioistuimessa syytteet Saddam Husseinille. Eilen keskiviikkona Saddam Hussein luovutettiin Irakin "omalle" hallinnolle. Toissapäivänä tiistaina miehittäjä luovutti hallinnon Irakin "omalle" hallinnolle. Maahan jää noin 150 000 koalition sotilasta järjestystä ylläpitämään. Asiainhoitaja Paul Bremer luikki helikopteriin, jota vartiomassa oli yhtä monta rynnäkkökiväärimiestä kuin kameraakin. Helsingin Sanomat julkaisi tietoja siviiliuhrien lukumäärästä miehityksen aikana. - Ville Valo - elävä tupakkamainos - Jasmin Mäntylä -   Lauri Kara - Erkki Liikanen - Sinikka Mönkäre -  Matti Vanhanen - 01.07.2004 - avoin - joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.

 

http://www.nettisanomat.com/2004/07/01/mononenlaskut.htm

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm
VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm

Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määräämät verkkoviestit. Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen
http://www.12.fi/2004/07/01/etusivu.htm


  Lue myös! 
Tästä kaikki alkoi:
Ulosottomiehen ja  kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi. 
  Lue myös! 
Tästä kaikki alkoi:
Ulosottomiehen ja  kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi. 
 

 

 

 
 

 

   
   
 

 
Ikikertut syksyllä.  Laukaa 02.10.1999, silloin kun kaikki näytti vielä hyvältä. Kuva Pertti Manninen.
 
 
 
 
 
   

2004. Nettisanomat torstaina 08.07.2004

http://www.nettisanomat.com/2004/07/08/etusivu.htm

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm
VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm

Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määräämät verkkoviestit. Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen
http://www.12.fi/2004/07/08/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2004/07/08/mononenlaskuthovivirhe.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/07/15/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/07/22/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/07/26/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/07/27/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/07/29/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2004/08/03/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/08/05/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/08/09/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/08/10/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/08/12/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/08/17/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/08/19/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/08/24/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/08/26/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/08/27/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/08/31/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2004/09/02/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/09/04/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/09/09/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/09/14/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/09/16/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/09/21/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/09/23/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/09/25/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/09/28/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/09/30/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2004/10/05/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/10/07/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/10/14/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/10/19/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/10/21/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/10/28/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2004/11/02/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/11/04/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/11/09/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/11/11/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/11/16/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/11/18/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/11/25/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2004/11/30/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2004/12/31/etusivu.htm

2005.

http://www.nettisanomat.com/2005/01/06/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/01/13/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/01/20/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/01/27/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/02/03/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/02/10/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/02/15/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/02/17/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/02/22/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/02/24/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/02/27/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/03/03/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/03/08/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/03/10/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/03/13/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/03/15/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/03/17/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/03/19/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/03/22/etusivu.htm


 
   

2005. Nettisanomat kiirastorstaina 24. maaliskuuta 2005.

http://www.nettisanomat.com/2005/03/24/etusivu.htm

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm

Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit.  Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen  http://www.12.fi/2005/03/24/etusivu.htm


Nettisanomat  24.03.2005

nettisanomat kiirastorstaina 24. maaliskuuta 2005. Numero 323.                                                                                                          

Huolensa kullakin. Puhelua. Kiirastorstain aattona, keskiviikkona 23.03.2005.

“Just ahaa no niin silloin se luki siinä mutta tota jos nyt käytännössä ajatellaan sitä niin niin siis no kato nää on nyt semmoisia että pitäs päästä niiden lähteille kattomaan missä järjestyksessä ne on mitäkin perinyt ja eihän siit mitään tuu selvää ellei sinne mene nyt sitten joskus ja vaadi kaikki paperit nähtäväkseen ja yrittää selvittää sen

mutta se mikä mun piti tässä sanoa nyt tässä helmikuussa ei peritty tuli kirje niin että sitä ei ollut merkitty atk-rekisteriin ja se jäi sen takia perimättä eli tota minkälainen selitys tuo on nyt sitten

Ei ei mutta mä tarkotan sitä että eihän nyt se varmaan mä puhun nyt tästä uudesta

mutta siis että onhan se nyt tietenkin semmoinen ulosottomies joka on kuukausittain vuosien ajan perinyt elatusapumaksun niin lykkää sen sitten ei-etuoikeutetulle kun ei löydä sitä rekistereistä onks niillä sitten minkäänlaista laadunvalvontaa siellä itellä että niiden pitäis niinkö selvittää jotain

Niin niin että nythän kivistö vastas ja sitten pyytää ottaan tähän tulevaisuudessa yhteyttä tähän rinteeseen mutta mutta siis niinkö sä sanoit näistä vois kinata loputtomiin mutta että se että tota eihän toi nyt kovin hyvää kuvaa anna tota siitä perintätouhusta siellä

Niin niin jos sanoo ei sekään sehän näyttää ihan kelvottoman huonolta heh heh heh mutta tämmönen vastaus nää on hauska kun nää on kirjallisena nää vastaukset mulla tässä nyt

mutta sit siin on kyllä semmoinen kohta siinä sitten tota kun jos mä lyhkäisesti saan selittää mä löysin kuitin että on tota multa yks sähkömaksun palautus laitettu tälle tälle pankille se on ollut kyllä eri ulosottotoimisto mutta kyllä tämäkin on sen tiennyt tää Laukaa niin tota onks siinä tapahtunut nyt virhettä koska tätä etuoikeutettua on ollut perinnässä

Et osaa se on liian monimutkaista jo joo kivistö vastas että se ei ole meidän kuitti jyväskylän kuitti mutta se että tota siis lähinnä yritän sanoa näin että jos ulosottotoimi jossain toisessa paikassa perii toisessa toimistossa

mutta siinä on huvittaa että kun se on kuitenkin pöytäkirja tehty täällä laukaassa ja silti se on sitten espoo ilmeisesti sen tilittänyt tolle pankille ja laukaahan on tiennyt että on etuoikeutettua niin onks sen nyt mikään

Niin hah hah hah

Niin jos olis näin että espoo tehnyt eikä olis tiennyt sehän se on tehnyt sen no voisko sen korjata kuitenkin siis sehän on ollut olosuhteisiin nähden väärä pidätys vaikka ne ei o sitä tiennyt

No mä pyysin täst selvitystä se vaan vastas että se on käytetty tota niin se vastaus oli että se kuitti ensinnäkin ei ole heidän ja toinen oli tää juttu että se on käytetty mutta kun mun mielestä sitä ei ole käytetty elatusapuun sitä rahasummaa niin eiks niin ei kai nyt

nyt mulla on semmoinen käsitys mun täytyy tarkistaa mutta enkä mä nyt ennen pääsiäistä viitti mitään tarkistaa mutta tota että kivistö on antanut vastauksen joka on väärä no mitä siitä tehdään sitten

Ja sitten se lopuks toivoo että otettas yhteyttä rinteeseen eikä häneen no en mä nyt tietenkään jos kivistö on vastannut jotain väärin niin tottakai mä otan yhteyttä kivistöön heh heh heh

Mutta toi nyt on niinku sill tavalla törkeä tää helmikuun perimättä jättäminen se lykkäs sen sille monoselle tota siis kyllähän se on täytyy olla täysin pirullinen se on kattonut että hän pystyy sen tekemään tää on mun tulkinta ja sitten hän ja

mutta onneksi tota se lapsen äiti haukku sen kyllä vähän sivistyneesti kyllä myös että ja kyllä siinä puhelussa kävi ilmi tota että siellä oli jo päivämääristä kysymys ja rinne on tilittänyt yhdeksän päivää myöhemmin kuin tota tää se sopimuksen mukaan olis pitänyt maksupäivä olla

No nyt tää lupaa tää kivistö asia korjataan mutta sen verran voisin kysyä ihan tietoakin että nyt sitten tota onks nyt kuitenkin näin mun tulkinta on tää että kun se on jäänyt se helmikuu perimättä niin että totta kai se helmikuu menee nyt ohi monosen

Eli että toisin sanoen nyt sitten se täysmääränen perintä kohdistuu sen aikaa tota eli että siinä tuli tota nyt vaan semmoinen vuoden etutilitys sitten no voisko sitä pyytää oikasemaan ainahan pyytää voi mutta

Mutta tota sehän ei o mun asia vaan se on sen tän mutta kun tämä eihän nyt kukaan viitti tämmöisiä eihän se nyt lapsen äiti viitti tämmöisiä on se oli jo tyytyväinen kun se saa maaliskuussa vaikka helmikuu olis jäänyt väliin heh heh heh ja silti on kauhea riita rahasta lapsen kanssa ja joka kanssa niin mutta okei mutt kuule kiitos tästä nyt ei täss nyt täytyy sitt vaan jatkaa oikein hyvää pääsiäistä

Anteeksi joo joo nii sielt ei oo kuulunu mitään siin oli muistaakseni viidenteentoista päivään tällä karalla no tai karahan siinä on se vastahenkilö niin tota niinkö vastineen antamisen mahdollisuus eli nyt että nyt kyllähän sen tietää mitä siinä käy joo hoh hoh hoh

Joo no kuule nyt kiitos hyvää pääsiäistä kiitos nyt kaikista edellisistäkin vuosista ei tässä nyt oikein tiedä täss on niin sekasin välillä no niin kiitos hei (huokaus.)"

(Kertoja: Pertti Manninen. Mainitut henkilöt: kihlakunnan vouti Jarmo Kivistö, Jyväskylän kihlakunnan ulosottovirasto, avustava ulosottomies Raino Rinne, Jyväskylän kihlakunnan ulosottovirasto, asianajaja Pekka Mononen; Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, myyntipäällikkö Lauri Kara, Nordea Pankki Oyj.)

Huolensa kullakin. Puhelua. Kiirastorstain aattona, keskiviikkona 23.03.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nettisanomat.com/2005/03/24/etusivu.htm


 
   

2005. Nettisanomat maanantaina 28. maaliskuuta 2005

http://www.nettisanomat.com/2005/03/28/etusivu.htm

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm

Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit.  Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen  http://www.12.fi/2005/03/28/etusivu.htm


Nettisanomat  29.03.2005

http://www.nettisanomat.com/2005/03/29/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/03/30/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/03/31/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/04/01/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/02/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/03/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/04/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/05/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/06/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/07/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/08/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/09/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/10/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/11/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/12/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/13/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/14/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/15/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/16/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/19/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/21/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/23/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/24/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/25/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/26/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/27/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/28/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/04/30/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/05/01/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/05/04/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/05/05/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/05/10/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/05/12/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/05/17/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/05/24/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/05/26/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/06/01/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/06/04/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/06/12/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/06/22/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/06/29/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/07/07/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/07/12/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/07/14/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/07/19/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/07/26/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/08/04/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/08/11/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/08/15/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/08/21/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/08/23/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/08/28/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/08/29/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/08/31/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/09/01/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/02/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/03/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/04/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/05/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/06/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/07/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/08/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/09/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/10/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/11/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/12/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/13/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/14/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/15/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/16/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/17/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/18/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/19/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/20/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/21/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/22/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/23/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/24/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/25/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/26/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/27/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/28/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/29/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/09/30/etusivu.htm

http://www.nettisanomat.com/2005/10/01/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/10/02/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/10/03/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/10/04/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/10/05/etusivu.htm
http://www.nettisanomat.com/2005/10/07/etusivu.htm

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm
    TÄMÄ SIVU EI OLE MUUTTUNUT.


 
   

2007. Nettisanomat. Torstai 2007-05-03. N:o 648.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/etusivu.html
http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/kunnianloukkaus.htm


Nettisanomat Torstai 2007-05-03. N:o 648.

Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.

Vaasan hovioikeus on antanut tuomionsa (Nro 565, 23.4.2007) Nettisanomien kirjoittelun johdosta. Päätoimittaja Pertti Manniselle määrättiin sakkorangaistus, 60 päiväsakkoa, korvauksien maksamista asianajaja Pekka Monoselle ja lehdestä määrättiin poistettavaksi "kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen". Tuomioon sisältyvässä erillisessä tuomiolauselmassa hovioikeus meni ilmeisesti vieläkin pitemmälle muotoillessaan sivujen poistamiskriteerin seuraavasti:

"Manninen velvoitetaan poistamaan ylläpitämältään nettisanomat.com-internetsivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan asianajaja Pekka Monosen tai hänen yrityksensä nimi tai muutoin esitetään viittauksia häneen tai häntä koskevaan asiaan."

Jyväskylän käräjäoikeuden ja Vaasan hovioikeuden päätökset olivat samanlaiset kunnianloukkauksen osalta, mutta aivan erilaiset siinä mitä pitäisi poistaa ja miten asia pitäisi tiedottaa julkisuuteen.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan ei olisi pitänyt poistaa yhtään mitään, vaan "Mannisen tulee verkkojulkaisun vastaavana toimittajana huolehtia siitä, että tieto tuomiosta julkaistaan verkkojulkaisun nettisivulla maksutta ja kohtuullisessa laajuudessa."

Hovioikeuden mukaan pitää siis poistaa kaikki Monoseen vähänkin viittaava, nimellä tai ilman nimeä, jolloin "tämän asian koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista". Liite1.

Nettisanomien päätoimittaja Pertti Mannisen tarkoituksena on hakea valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta ennakkotapauksen saamiseksi siitä kuinka nettisivuilla julkaistu tieto pitäisi oikaista tai poistaa kokonaan sieltä.

Asian taustaa: Iäkäs vanhus sai ilmaisen oikeudenkäynnin ja valitsi asianajan hoitamaan juttuaan. Asianajaja lähetti laskun Jyväskylän käräjäoikeuden tuomarille. Tuomari Päivi Penttinen teki päätöksen maksamisesta kohtuullistaen laskua sillä tavalla, että asianajaja rupesi perimään loppurahoja ensin vanhuksen pojalta, sitten pojalta ja maksuttoman oikeudenkäynnin saaneelta vanhukselta yhteisesti ja lopuksi taas vain pojalta muuttaen summia, toimeksiantoja ja laskun aiheita moneen kertaan päätyen viimeisissä laskuissaan sellaiseenkin ihmeellisyyteen, että hän edusti samassa oikeusjutussa vastapuolia: sekä kantajaa että vastaajaa! (Vastaajan esittämät kirjalliset todisteet nrot 4 ja 5, 31.5.2001).

Tästä asianajajan itsensäkin myöntämästä sekavuudesta ja sotkuisuudesta huolimatta Jyväskylän käräjäoikeus ja Vaasan hovioikeus hyväksyivät perinnän eikä Korkein oikeus myöntänyt valituslupaa asiaan. Tuomio jäi siis pysyväksi ja sai lainvoiman.

Tästä laskutusprosessista kirjoittaminen Nettisanomat.com-internetjulkaisussa on nyt loukannut asianajaja Pekka Monosen kunniaa ja päätoimittaja Pertti Manninen on tuomittu sakkoihin ja korvauksiin ja määrätty hänet poistamaan asianajajaa koskevat internetviestit. Tuomio ei ole saanut vielä lainvoimaa.

Mikäli Korkein oikeus ottaa jutun käsiteltäväkseen, tuomio saattaa vielä muuttua. Korkeimman oikeuden tulisi ottaa kantaa mm. seuraaviin erityisiin seikkoihin:

1) Voidaanko asianajajan pyyntökirje (Syyttäjän ja asianomistajan esittämä kirjallinen todiste nro 3, pvm 5.3.2004), jonka hän on lähettänyt lehden Ilmoita ilmaiseksi-palstalla julkaistujen asianajajan itsensä laatimien ja itse lehdelle lähettämien ilmoitustekstien poistamiseksi, kuukausia ennen kuin nyt kunniaa (hovioikeuden päätöksen mukaan) loukannut kirjoitus (Syyttäjän ja asianomistajan esittämä kirjallinen todiste nro 1, pvm 1.7.2004) on julkaistu, tulkita pyynnöksi tämän myöhemmän kirjoituksen poistamiseksi.

Asianajaja Pekka Mononen väitti esitutkinnassa ja molemmissa oikeusasteissa kyseiseen pyyntökirjeeseen vedoten vaatineensa "kunnianloukkaus"-sivujen poistamista. Hän esitti asiansa niin taitavasti, että syyttäjä Sirpa Hautakangas sekä Jyväskylän käräjäoikeus ja Vaasan hovioikeus tulkitsivat kirjeen sisältöä hänen haluamallaan tavalla päätoimittaja Pertti Mannisen vastaväitteistä huolimatta.

Mikäli edellä mainittu asianajajan pyyntö tietojen poistamisesta katsottaisiinkin koskevan vain pyynnön esittämisajankohtana sivustolla olleita sivuja ja niiden sisältöä (ilmoitustekstejä), niin olisi harkittava, kuinka paljon asianajaja Pekka Monosen esitutkintaa ja molempia oikeusasteita ohjaava tietojen poistamispyyntöä koskeva tulkinta on vaikuttanut itse tuomioon.

2) Koskeeko hovioikeuden päätös tietojen poistamisesta myös mainittuja useita vuosia aikaisemmin julkaistuja ilmoitustekstejä ja muita asianajan itsensä lähettämiä sivuilla julkaistuja kirjeitä.

3) Koskeeko hovioikeuden päätös tietojen poistamisesta julkisissa oikeudenkäynneissä julkaistuja asiakirjoja sekä mahdollisia muita kirjoituksia, joissa asianajan nimi on mainittu.

4) Onko hovioikeuden päätös verkkoviestien poistamisesta liian ylimalkainen ja sananvapautta rajoittava, kun siinä ei määritellä tarkemmin niitä sivuja tai niitä ilmaisuja, joiden on katsottu loukkaavan asianajajan kunniaa. Ei kai pelkän nimen kirjoittaminen tai lausuminen voi olla kunnianloukkausrikos. Kyllä kai se riippuu siitä yhteydestä, missä nimi lausutaan ja mitä muuta ylipäätään lausutaan. Oikeudenkäynnissä asianajaja esitti todisteeksi vain yhden sivun, joka on ainakin vielä luettavissa (2007-04-26): http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm , koska hovioikeus ei määrännyt sivua välittömästi suljettavaksi.


Nettisanomissa on aineistoa asianajaja Pekka Monosesta mm. seuraavasti: Kymmeniä ilmoituksia Ilmoita ilmaiseksi-palstalla vuosilta 2000 ja 2001. Esimerkiksi: http://www.nettisanomat.com /2000/09/07/etusivub.htm
ja oikeudenkäynnissä todisteena esitetty sivu
http://www.nettisanomat.com /2004/07/01/mononenlaskut.htm

Koska hovioikeus ei määrännyt sivuja välittömästi suljettaviksi niihin koskeminen odottaa lainvoimaista päätöstä. Näin ollen ne ovat vielä luettavissa. Hovioikeuden tuomio tämän kirjoituksen liitteenä 2.

Nettisanomat. Pertti Manninen. Torstai 2007-04-26.

Kirjoitus: Nettisanomien päätoimittaja tuomittiin sakkorangaistukseen ja lehdestä määrättiin poistettavaksi verkkoviestejä asianajajan kunniaa loukkaavan kirjoittelun johdosta.
Nettisanomat. Pertti Manninen. Torstai 2007-04-26."Jyväskylän käräjäoikeuden ja Vaasan hovioikeuden päätökset olivat samanlaiset kunnianloukkauksen osalta, mutta aivan erilaiset siinä, miten asia pitäisi tiedottaa julkisuuteen. Liite 1."

Liite 1.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan:

"Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen
Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:stä ilmenee, että tuomioistuin voi asianomistajan vaatimuksesta määrätä julkaisijan tai palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi.

Mononen on käräjäoikeuden käsityksen mukaan mainittuun säännökseen nojautuen vaatinut, että syytteessä tarkoitetut internetsivut määrätään suljettaviksi siltä osin kuin niillä on esitetty viittauksia hänen nimeensä tai hänen asianajotoimistoonsa. Lähtökohtana mainittua lakia sovellettaessa on lain 1 §:n 2 momentin mukaan, että viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa. Käräjäoikeus katsoo, ettei Mononen ole esittänyt riittävän painavia perusteita internetsivujen sulkemiseen hänen vaatimassaan laajuudessa. Sen vuoksi käräjäoikeus hylkää esitetyn vaatimuksen.

Tuomion julkaiseminen
Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 23 §:n mukaan tuomioistuin voi asianomistajan syyteasian käsittelyn yhteydessä esittämästä vaatimuksesta määrätä tiedon tuomiosta julkaistavaksi asianomaisessa verkkojulkaisussa, jos verkkojulkaisussa on tehty muun muassa rikoslain 24 luvun 9 §:ssä tarkoitettu kunnianloukkausrikos. Käräjäoikeus pitää perusteltuna määrätä tämä langettava tuomio julkaistavaksi mainitun pykälän 2 momentin tarkoittamassa kohtuullisessa laajuudessa Mannisen kyseisessä nettisanomat.com -verkkojulkaisussa. Sillä ettei Mononen ole käyttänyt sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua vastineoikeutta, ei ole merkitystä tuomion julkaisemismääräyksen kannalta."
(Jyväskylän käräjäoikeus. Tuomio 06/815, 2.5.2006).

Erillisen käräjäoikeuden tuomiolauselman mukaan:

"Muut lausunnot
Käräjäoikeus määrää, että tieto tästä tuomiosta on julkaistava nettisanomat.com verkkojulkaisussa. Mannisen tulee verkkojulkaisun vastaavana toimittajana huolehtia siitä, että tieto tuomiosta julkaistaan verkkojulkaisun nettisivulla maksutta ja kohtuullisessa laajuudessa."
(Jyväskylän käräjäoikeus. 2.5.2006. NO : 815, TL 1, DNO: R 05/2307).


Hovioikeuden tuomion mukaan:

"Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen
Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.

Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista."
(Vaasan hovioikeus. Tuomio Nro 565, Diaarinumero R 06/794, 23.4.2007).

Erillisen Hovioikeuden tuomiolauselman mukaan:

"Muutokset käräjäoikeuden tuomioon
Muut lausunnot
Manninen velvoitetaan poistamaan ylläpitämältään nettisanomat.com-internetsivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan asianajaja Pekka Monosen tai hänen yrityksensä nimi tai muutoin esitetään viittauksia häneen tai häntä koskevaan asiaan.
Manninen vapautetaan sitä vastaavasti velvollisuudesta julkistaa mainitun verkkojulkaisun sivustolla nyt kysymyksessä oleva tuomio maksutta ja kohtuullisessa laajuudessa."
(Vaasan hovioikeus. TL: 1, DNO: R 06/794)."Koska hovioikeus ei määrännyt sivuja välittömästi suljettaviksi niihin koskeminen odottaa lainvoimaista päätöstä. Näin ollen ne ovat vielä luettavissa. Hovioikeuden tuomio tämän kirjoituksen liitteenä 2."

Liite 2. Vaasan hovioikeuden tuomio.

(Tarkat henkilötiedot korvattu merkkijonolla ...).

"VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794

Pertti Juhani Manninen
...
...

RATKAISU, JOSTA ON VALITETTU

Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 2.5.2006 nro 815 (liitteenä)

ASIA

Kunnianloukkaus

VALITTAJAT JA VASTAPUOLET

Pekka Matti Rafael Mononen
Pertti Juhani Manninen

MANNISEN VASTAPUOLI

Virallinen syyttäjä, kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Pertti Juhani Manninen on vaatinut, että syyte kunnianloukkauksesta sekä siihen perustuvat vaatimukset hylätään ja että Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudesta 110 eurolla. Toissijaisesti Manninen on vaatinut, että hänelle tuomittua rangaistusta ja korvausten määriä alennetaan.

Perusteet

Käräjäoikeus on arvioinut näytön väärin. Manninen ei ollut tarkoittanut ilmaisulla "(11poistettu 14.12.2015)" loukata Pekka Matti Rafael Monosen kunniaa. Mannisen käyttämä ilmaisu ei ole ollut valheellinen, koska Monosen laskut ovat olleet sekavia.

Valitus

Vaatimukset

Mononen on vaatinut, että Mannisen katsotaan syyllistyneen kunnianloukkauksen sijasta törkeään kunnianloukkaukseen, että nettisanomat.com verkkosivut määrätään suljettaviksi siltä osin kun siinä on viittauksia Monoseen, että Manninen velvoitetaan korvaamaan Monoselle ansiotulojen menetyksestä vaaditut 4.000 euroa laillisine viivästyskorkoineen ja että Manninen velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudesta 2.913,11 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.

Perusteet

Mononen on toistanut käräjäoikeudessa esittämänsä perusteet ja todennut lisäksi, että internetsivuja käytetään yleisesti asianajajan palveluksia etsittäessä. Google-hakukoneella tehty haku tuo esille Mannisen laatiman aineiston, mikä on aiheuttanut Monoselle tulonmenetystä. Ansiomenetyksenä aiheutuneen vahingon määrä on vain arvioitavissa.

Vastaus

Virallinen syyttäjä on vaatinut, että Mannisen valitus hylätään perusteettomana.

Vastaus

Vaatimukset

Mononen on vaatinut, että Mannisen valitus hylätään.

Perusteet

Tuomioistuin on lainvoimaisesti aikaisemmassa oikeudenkäynnissä todennut, että Monosen laatimat laskut eivät ole perusteettomia ja siten käräjäoikeus on tehnyt esitetystä näytöstä oikeat johtopäätökset.

Vastaus

Vaatimukset

Manninen on vaatinut, että Monosen valitus hylätään.

Perusteet

Manninen on nettisivustollaan ainoastaan tuonut esiin laskutuksen sekavuuden. Käräjäoikeuden ratkaisu on oikea siltä osin, kun se ei ole määrännyt internetsivustoa suljettavaksi. Viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys.

Pääkäsittely

Hovioikeus on toimittanut asiassa 15.4.2007 pääkäsittelyn siitä erikseen laaditun pöytäkirjan mukaisesti.

Todistelu

Hovioikeudessa on otettu vastaan kirjallisina todisteina tulosteet internetsivuilta 20.1.2006 (sivut 1/2 ja 2/2 sekä 1/11-11/11), Vaasan hovioikeuden tuomio 5.11.2003 nro 1445 ja siihen liitteenä kuuluva Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 30.8.2002 nro 4851 (s. 17-29), Pekka Monosen pyyntö asianomistajan tietojen poistamisesta sivustoilta 5.3.2004 (s. 38), tulosteet 1.6.2006 Google-hakutuloksista sekä loukkaavaa aineistoa sisältävästä nettisanomat-com -sivustosta, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 21.3.2001 numero 2000364, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 18.5.2001 numero 1437, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 18.5.2001 numero 1438, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 31.5.2001 numero 1443, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 31.5.2001 numero 1444, Laura Mannisen päiväkirjamerkinnät ajalta 1.-11.10.2001, selvitys maksuttoman oikeudenkäynnin edellytyksistä (Espoon oikeusaputoimisto 8.8.2000), haastehakemus 1.10.2001 (saapunut käräjäoikeuteen 2.10.2001), haastehakemus 2.10.2001 (saapunut käräjäoikeuteen 3.10.2001) sekä pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.1.2001.

Hovioikeudessa on kuultu Mannista ja Monosta henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa sekä Janne Heikki Gabriel Nymania todistajana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Syyksilukeminen

Näyttö

Mononen on kertonut kokeneensa kunniansa tulleen loukatuksi, kun hän oli saanut tietää Mannisen ylläpitämällä sivustolla olleesta häntä koskevasta aineistosta. Useat hänen asiakkaansa olivat ottaneet internetsivuston sisällön esille, jolloin Mononen oli joutunut asiakkaaseen nähden epämiellyttävään valoon. Manninen ei ollut poistanut sivustoa pyynnöstä huolimatta, joten Mononen oli tehnyt rikosilmoituksen. Internetsivuston lukija on voinut ymmärtää, että (1333poistettu 24.02.2016) että Mononen oli ollut mukana jossakin lainvastaisessa toiminnassa.

Manninen on kertonut asiasta kuten käräjäoikeudessa ja todennut lisäksi, että hän oli halunnut ainoastaan viestittää internetsivustolla kysymyksessä olevan asian ja siihen liittyvän laskutuksen epäselvyyttä. Mannisen tarkoitus ei ollut loukata Monosen kunniaa.

Nyman ei ole kertonut sellaisia seikkoja, joilla olisi merkitystä asian ratkaisun kannalta.

Näytön arviointi ja johtopäätökset

Hovioikeus on tehnyt esitetystä näytöstä samat johtopäätökset kuin käräjäoikeus. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen syyksilukemisen osalta. Hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että rikos on tehty toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville, jolloin rikoslain 24 luvun 10 §:n 1 kohdan mukainen kvalifiointiperuste täyttyy, ja ettei kunnianloukkausta ole kuitenkaan kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

Rangaistusseuraamus

Käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus ei ole liian ankara.

Korvausvelvollisuus

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen siltä osin kun käräjäoikeus on katsonut asiassa jääneen näyttämättä, että Monoselle olisi aiheutunut ansiotulojen menetystä. Lisäksi hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että Monoselle maksettavaksi määrätty 500 euron korvaus henkisestä kärsimyksestä on määrältään kohtuullinen.

Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.

Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.

Tuomiolauselma

Tuomiolauselma eri lehdellä.

VAASAN HOVIOIKEUS
SIVU 1(1)
TL: 1

DNO: R 06/794

VASTAAJA

Manninen, Pertti Juhani
...

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

KORVAUSVELVOLLISUUS

Manninen velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksetut todistelukustannukset 322,93 euroa.

Manninen velvoitetaan korvaamaan Monosen oikeudenkäyntikulut hovioikeudesta 2.913,11 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun on kulunut kuukausi hovioikeuden tuomion antamispäivästä.

MUUT LAUSUNNOT

Manninen velvoitetaan poistamaan ylläpitämältään nettisanomat.com-internetsivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan asianajaja Pekka Monosen tai hänen yrityksensä nimi tai muutoin esitetään viittauksia häneen tai häntä koskevaan asiaan.

Manninen vapautetaan sitä vastaavasti velvollisuudesta julkistaa mainitun verkkojulkaisun sivustolla nyt kysymyksessä oleva tuomio maksutta ja kohtuullisessa laajuudessa.

MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 25.6.2007.

(Leima)

Sari Rautakorpi
Sari Rautakorpi
Hovioikeuden toimistosihteeri
Byråsekreterare vid hovrätten

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeuden laamanni Robert Liljenfeldt
hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen
hovioikeudenneuvos Tuula Keltikangas

Valmistelija: viskaali Mikko Tuomi

Ratkaisu oli yksimielinen.

Liite Vaasan hovioikeuden ratkaisuun.
Kaava A (Oikeudenkäymiskaari 30:4)

VALITUSOSOITUS
Hovioikeuden ratkaisusta valittamista varten on pyydettävä korkeimmalta oikeudelta valituslupa, jos valitus koskee hovioikeuden muutoksenhakuasteena ratkaisemaa asiaa tai tällaisen asian yhteydessä antamaa ratkaisua.

Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi tai
2) jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava, taikka
3) jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on kuusikymmentä (60) päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Valittajan on puhevallan menettämisen uhalla toimitettava viimeistään määräajan päättymispäivänä hovioikeuden kirjaamoon korkeimmalle oikeudelle osoitettu valituskirjelmä. Hovioikeuden osoite on Vaasan hovioikeus / Kirjaamo Rantakatu, Hovioikeudenpuisto PL 217 65101 VAASA

Valituskirjelmän voi toimittaa hovioikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona (010 364 1695) tai sähköpostina ([email protected]). Sen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Aukioloaika päättyy kello 16.15.

Valituskirjelmään on sisällytettävä lupahakemus ja valitus sekä liitettävä ne asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin valittaja viittaa perusteinaan. Kirjelmässä on myös mainittava se peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden nojalla valittaja katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on lainmukainen peruste. Lisäksi on ilmoitettava hovioikeuden ratkaisu, johon valittaja tahtoo hakea muutosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
1) miltä kohdin hovioikeuden ratkaisuun haetaan muutosta;
2) mitä muutoksia hovioikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittaja ei saa vedota muihin seikkoihin ja todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa, paitsi milloin valittaja saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen aiemmassa tuomioistuimessa tai että hänellä muuten on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin.
Valituskirjelmässä on mainittava valittajan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä hänen tai hänen asiamiehensä postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan hänelle toimittaa. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava kirjallisesti korkeimman oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmä on valittajan tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Kirjelmän laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.
Hovioikeus lähettää valituskirjelmän liitteineen sekä asiaa koskevan asiakirjavihkon ja jäljennöksen hovioikeuden ratkaisusta korkeimmalle oikeudelle. Korkein oikeus tarvittaessa pyytää valittajan vastapuolelta kirjallisen vastauksen valitukseen.
Valitusasian käsittelystä korkeimmassa oikeudessa peritään muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksu, joka on rikosasiassa 102 euroa ja muussa asiassa 204 euroa. Jos korkein oikeus ei myönnä valituslupaa, peritään vain puolet edellä tarkoitetusta maksusta.
Rikosasiassa oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hovioikeuden ratkaisua muutetaan muutoksenhakijan eduksi. Oikeudenkäyntimaksua ei myöskään peritä siltä, jolle on myönnetty oikeusapua tai joka muulla laissa säädetyllä perusteella vapautuu maksuvelvollisuudesta.
2.1.2006/EH

LIITE
Vaasan hovioikeuden ratkaisu asiassa R 06/794

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa 2.5.2006
Asiano: R 05/2307

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas

Vastaaja(t)

MANNINEN PERTTI JUHANI

Asianomistaja(t)

MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Asia

KUNNIANLOUKKAUS

Vireille 21.12.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05)
Rikoslaki 24 luku 9 §

1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta (2121poistettu 24.02.2016) väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut (113poistettu 24.02.2016). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Syyttäjän muut vaatimukset

Todistelukustannusten korvaaminen

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Asianomistajien vaatimukset

Mononen on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Mononen on kuitenkin vaatinut teon perusteella rangaistusta törkeästä kunnianloukkauksesta, koska rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja toimittamalla tieto lukuisten ihmisten saataville ja koska kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tältä osin on otettava huomioon, että valheellinen tieto on julkaistu verkossa ja tekoa on jatkettu rikosilmoituksen tekemisen ja vielä syytteen nostamisenkin jälkeen.

Mononen on vaatinut, että Manninen velvoitetaan korvaamaan hänelle
- menetetyistä ansiotuloista 4.000 euroa viivästyskorkoineen 1.7.2004 lukien. Määrä perustuu arvioon, että Mononen on Mannisen menettelyn seurauksena menettänyt yhden noin 2.000 euroa (+ alv) maksavan asiakkaan vuotta kohti yhteensä kahden vuoden aikana.
- henkisestä kärsimyksestä 500 euroa viivästyskorkoineen 1.7.2004 lukien ja
- matkakuluista esitutkintakuulusteluun (Vantaa-Jyväskylä-Vantaa) 216 euroa viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua oikeudenkäynnistä lukien.

Mononen on vaatinut, että käräjäoikeus määrää sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 5 luvun perusteella kyseiset internetsivut suljettaviksi siltä osin kuin niillä on esitetty viittauksia hänen nimeensä tai hänen asianajotoimistoonsa.

Toissijaisesti Mononen on vaatinut, että mikäli käräjäoikeus ei määrää sivuja suljettaviksi, verkkojulkaisu nettisanomat.com määrätään julkaisemaan nettisivustollaan käräjäoikeuden mahdollinen langettava tuomio.

Mononen on vaatinut, että Manninen velvoitetaan maksamaan hänelle valtionvaroista maksettavan määrän ohella lisäkorvauksena tulonmenetyksestä oikeudenkäyntipäivältä 300 euroa vähennettynä valtionvaroista maksettavalla 58,87 eurolla eli erotuksen määrä 241,13 euroa.

Mononen on vaatinut lisäksi, että Manninen velvoitetaan korvaamaan hänelle oikeudenkäyntikuluista 2.088,15 euroa laillisine korkoineen vähennettynä valtionvaroista maksettavalla päällekkäin menevällä määrällä.

Vastaus ja perusteet

Manninen on kiistänyt syyllistyneensä kunnianloukkaukseen tai törkeään kunnianloukkaukseen, koska hänellä ei ole ollut tarkoitusta loukata asianomistajan kunniaa. Manninen on ilmoittanut, että kyseessä on verkkolehti, jonka päätoimittajana hän on toiminut. Manninen on tunnustanut kyseisten tietojen olevan hänen kirjoittamiaan.

Manninen on kiistänyt asiaomistajan korvausvaatimukset ansionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyksestä kokonaisuudessaan sekä perusteeltaan että määrältään. Koronmaksuvelvollisuuden 1.7.2004 alkaen hän on kiistänyt ja katsonut, että korkoa voidaan tuomita maksettavaksi aikaisintaan käräjäoikeuden tuomiosta alkaen. Matkakuluja koskevan vaatimuksen Manninen on myöntänyt sinänsä määrältään oikeaksi.

Manninen on vastustanut internetsivustojen sulkemisvaatimusta ja pitänyt vaatimusta yksilöimättömänä. Sivustot eivät voi kaikilta osin olla loukkaavia. Hän ei ole poistanut sivuja, koska kysymys on ollut jo ilmestyneestä lehdestä. Samoin Manninen on vastustanut asianomistajan toissijaista vaatimusta langettavan tuomion julkaisemisesta nettisivuilla. Manninen on perustellut vastustustaan sillä, ettei Mononen ole pyytänyt julkaisemaan lehdessä ensin omaa vastinettaan.

Manninen on myöntänyt Monosen oikeudenkäyntikuluja koskevan korvausvaatimuksen muuten määrältään oikeaksi, mutta hän on kiistänyt 23.9.2005 laskutetut Lauri Karan asemasta käytyyn neuvotteluun liittyvät erät, koska ne eivät kuulu tähän asiaan.

Manninen on vaatinut valtionvaroista maksettavaksi oikeudenkäyntikuluina hänelle asianosaiskuluja 400 euroa sekä matkakuluja 9,20 euroa. Asianosaiskulujen määrä koostuu todisteiden hankkimisesta, puhelinsoitoista ja käräjäoikeudessa käynneistä aiheutuneista kuluista ja ajanhukasta.

Syyttäjän lausuma Mannisen oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta

Syyttäjä on katsonut Mannisen asianosaiskuluja koskevan vaatimuksen määrältään kohtuuttomaksi ja myöntänyt tältä osin kohtuulliseksi määräksi enintään 50 euroa. Syyttäjä on katsonut, että Mannisen hankkimat kirjalliset todisteet eivät ole asiaan vaikuttavia.

LUETTELO TODISTEISTA

Syyttäjän ja asianomistajan esittämät kirjalliset todisteet

1. Tulosteet internetsivuilta 20.1.2006 (Sivut 1/2 ja 2/2 sekä 1/11-11/11)
2. Vaasan hovioikeuden tuomio 5.11.2003 nro 1445 ja siihen liitteenä kuuluva käräjäoikeuden tuomio 30.8.2002 nro 4851 (s. 17-29)
3. Pekka Monosen pyyntö asianomistajan tietojen poistamisesta sivustoilta 5.3.2004 (s.38)

Vastaajan esittämät kirjalliset todisteet

1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 21.3.2001 numero 2000364
2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 18.5.2001 numero 1437
3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 18.5.2001 numero 1438
4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 31.5.2001 numero 1443
5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n lasku 31.5.2001 numero 1444
6. Laura Mannisen päiväkirjamerkinnät ajalta 1.-11.10.2001
7. Selvitys maksuttoman oikeudenkäynnin edellytyksistä (Espoon oikeusaputoimisto 8.8.2000)
8. Haastehakemus, saapunut käräjäoikeudelle 2.10.2001
9. Haastehakemus, saapunut käräjäoikeudelle 3.10.2001

Henkilötodistelu

1. Asianomistaja Mononen Pekka Matti Rafael
2. Vastaaja Manninen Pertti Juhani

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

Manninen on syyllistynyt siihen kunnianloukkaukseen, josta hänelle on rangaistusta vaadittu. Syyte törkeästä kunnianloukkauksesta hylätään.

Syyksilukemisen perusteet

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:stä ilmenee, että valtakunnansyyttäjä päättää syytteen nostamisesta julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta sekä tällaiseen rikokseen liittyvästä päätoimittajarikkomuksesta. Sen sijaan asianomistajarikoksina esiintyvät sananvapausrikokset ja niihin liittyvät päätoimittajarikkomukset kuuluvat paikallissyyttäjän syyteharkintavaltaan. Rikoslain 24 luvun 12 §:n 2 momentin säännöksen perusteella kunnianloukkaus ja törkeä kunnianloukkaus ovat asianomistajarikoksia, joten niitä koskevat sananvapausrikokset kuuluvat paikallissyyttäjän harkintavaltaan. Asianomistaja on tässä tapauksessa ilmoittanut rikoksen syytteeseen pantavaksi. Näin ollen voidaan todeta, että kihlakunnansyyttäjällä on asiassa syyteoikeus.

Kirjallisina todisteina olevista internetsivujen tulosteista 20.1.2006 ilmenee, että Manninen on julkaissut internetissä verkkojulkaisua nettisanomat.com. Kyseiset sivut on verkkojulkaisun mukaan valmistanut Manninen, joka on myös toiminut julkaisun vastaavana päätoimittajana. Kyseisiltä sivuilta ilmenee, että niissä väitetään Monosen asianajajana toimistonsa puitteissa (122poistettu 24.02.2016). Sivustoilla samassa yhteydessä julkaistu oikeudenkäyntiaineisto liittyy seuraavassa kappaleessa mainittuun Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n palkkio- ja kululaskuja koskevaan oikeusprosessiin, jossa Manninen on ollut vastaajana. Tekstissä annetaan ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Kyseiset sivustot löytyvät Google-hakukoneella ensimmäisenä, kun hakusanaksi syöttää esimerkiksi "asianajotoimisto Pekka Mononen".

Vaasan hovioikeuden lainvoimaisesta tuomiosta 3.11.2003 numero 1445, jolla Jyväskylän käräjäoikeuden 30.8.2002 annettu tuomio numero 4851 on pysytetty, ilmenee, että Manninen on velvoitettu Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n vaatimusten mukaisesti maksamaan 31.5.2001 päivättyyn laskuun numero 1443 ja 31.5.2001 päivättyyn laskuun numero 1444 perustuvat palkkio- ja kulusaatavat korkoineen. Näin ollen tuomioistuimen tuomiolla on lainvoimaisesti todettu, etteivät kyseiset laskut ole olleet (123poistettu24.02.2016). Myöskään Mannisen esittämät kirjalliset todisteet tai Mannisen kertomus oikeudessa eivät osoita, että Mononen olisi laskuttanut Mannista tai tämän äitiä perusteettomasti (134poistettu 24.02.2016). Mononen on pääkäsittelyssä selvittänyt ymmärrettävät syyt sille, että laskuja oli eri vaiheissa kirjoitettu osaksi toisistaan poikkeavan sisältöisinä. Se, että Mononen on peruuttanut laskuja koskevan kanteen Mannisen äidin osalta ja että laskuja on velotettu edellä mainitussa oikeudenkäynnissä lopulta vain Manniselta, ei osoita laskujen perusteettomuutta myöskään Mannisen äidin osalta. Myöskään Manninen ei ole väittänyt, että Mononen ei olisi suorittanut kaikkia laskuista ilmeneviä toimenpiteitä.

Edellä mainituilla perusteilla voidaan siten todeta, että Mannisen kyseisillä nettisanomien sivustoilla esittämä tieto siitä, että asianajaja Monosen laskut (125poistettu 24.02.2016), on valheellinen ja perätön. Asiayhteys ja yleinen kielenkäytön mukainen merkityssisältö huomioon ottaen väite (126poistettu 24.92.2016) on vaikea ymmärtää muuten kuin väitteenä siitä, että laskut ovat olleet jollakin tavalla sepitettyjä sekä sisällöltään valheellisia ja totuutta vastaamattomia. Käräjäoikeus ei pidä lainkaan uskottavana Mannisen ilmoitusta siitä, että hän oli tarkoittanut tekstin kirjoittaessaan ainoastaan sitä, että kysymys oli ollut nopeasti tehdyistä tai sisällöltään moninaisista laskuista. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan viimeksimainitulta osin kysymys on jälkikäteisestä selityksestä.

Manninen on kertonut kirjoittaneensa kyseiset tiedot verkkolehteensä heti sen jälkeen, kun Korkein oikeus oli hylännyt edellä mainitusta Vaasan hovioikeuden tuomiosta tehdyn valituslupahakemuksen. Hän on myöskin kertonut olleensa tietoinen hovioikeuden tuomion sisällöstä. Näin ollen hän on tiennyt, etteivät laskut todellisuudessa olleet (127poistettu 24.02.2016). Hän on siten esittänyt syytteessä tarkoitetun valheellisen tiedon tahallisesti. Mannisen on täytynyt ymmärtää, että teko on ollut Monosen ammatti huomioon ottaen omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Mainituilla perusteilla Manninen on syyllistynyt syytteessä tarkoitettuun kunnianloukkaukseen.

Rikoslain 24 luvun 10 §:n 1 kohdan mukaan törkeän kunnianloukkauksen yhtenä kvalifiointiperusteena on se, että rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville. Kun Manninen on tässä tapauksessa toimittanut valheellisen ja perättömän tiedon internetissä julkaisemansa verkkojulkaisun kautta lukuisten ihmisten saataville, täytyy tämä laissa tarkoitettu kvalifiointiperuste. Kunnianloukkauksen katsominen törkeäksi edellyttää kuitenkin lisäksi sitä, että kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Jutussa ei ole selvitetty, että kyseisten nettisanomat.com -sivustojen lukijamäärä olisi kovin suuri. Kun otetaan huomioon kyseisen verkkojulkaisun laatu ja tekoon liittyvät muut seikat, käräjäoikeus ei pidä kunnianloukkausta kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Rangaistusseuraamus

Manninen on toimittanut asianajaja Monosta loukkaavan valheellisen tiedon internetissä julkaisemansa verkkojulkaisun kautta lukuisten ihmisten saataville. Tieto on ollut omiaan aiheuttamaan Monoselle vahinkoa ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa erityisesti Monosen asianajajan ammatti huomioon ottaen. Manninen ei ole poistanut valheellista tietoa yleisön saatavilta, vaikka Mononen on tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja vaikka syyttäjä on nostanut asiasta syytteen Mannista vastaan. Käräjäoikeus katsoo syyksi luettavan rikoksen edellyttävän Mannisen tuomitsemista tuntuvaan sakkorangaistukseen.

Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:stä ilmenee, että tuomioistuin voi asianomistajan vaatimuksesta määrätä julkaisijan tai palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi.

Mononen on käräjäoikeuden käsityksen mukaan mainittuun säännökseen nojautuen vaatinut, että syytteessä tarkoitetut internetsivut määrätään suljettaviksi siltä osin kuin niillä on esitetty viittauksia hänen nimeensä tai hänen asianajotoimistoonsa. Lähtökohtana mainittua lakia sovellettaessa on lain 1 §:n 2 momentin mukaan, että viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa. Käräjäoikeus katsoo, ettei Mononen ole esittänyt riittävän painavia perusteita internetsivujen sulkemiseen hänen vaatimassaan laajuudessa. Sen vuoksi käräjäoikeus hylkää esitetyn vaatimuksen.

Tuomion julkaiseminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 23 §:n mukaan tuomioistuin voi asianomistajan syyteasian käsittelyn yhteydessä esittämästä vaatimuksesta määrätä tiedon tuomiosta julkaistavaksi asianomaisessa verkkojulkaisussa, jos verkkojulkaisussa on tehty muun muassa rikoslain 24 luvun 9 §:ssä tarkoitettu kunnianloukkausrikos. Käräjäoikeus pitää perusteltuna määrätä tämä langettava tuomio julkaistavaksi mainitun pykälän 2 momentin tarkoittamassa kohtuullisessa laajuudessa Mannisen kyseisessä nettisanomat.com -verkkojulkaisussa. Sillä ettei Mononen ole käyttänyt sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua vastineoikeutta, ei ole merkitystä tuomion julkaisemismääräyksen kannalta.

Korvausvelvollisuus

Mononen on vaatinut korvausta menetetyistä ansiotuloista. Korvausvaatimus on perustunut pelkästään oletukseen siitä, että Mononen olisi menettänyt kahden vuoden aikana yhden noin 2.000 euroa maksavan asiakkaan vuotta kohti. Mononen ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, että hänen ansiotulonsa olisivat konkreettisesti pienentyneet Mannisen rikoksen johdosta. Mononen ei ole esittänyt myöskään selvitystä siitä, että joku entinen asiakas olisi kyseisen rikoksen vuoksi luopunut asiakassuhteestaan tai että uusi asiakassuhde olisi tästä syystä jäänyt syntymättä. Näillä perusteilla on jäänyt näyttämättä, että Monoselle olisi aiheutunut Mannisen rikoksen perusteella konkreettista ansiotulojen menetystä. Sen vuoksi korvausvaatimus tältä osin hylätään.

Mononen on vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n (412/1974) nojalla oikeutettu korvaukseen kunnianloukkauksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä. Kun otetaan huomioon loukkauksen laatu ja julkaisutapa sekä sen kohdistuminen asianajajaan, jolta jo suoraan laissa edellytetään rehellisyyttä, käräjäoikeus pitää Monosen tältä osin vaatimaa 500 euron korvausmäärää kohtuullisena. Mononen on oikeutettu saamaan tahallisella rikoksella aiheutetun vahingon korvaukselle viivästyskorkoa rikoksen ilmoitetun tekoajan päättymisestä eli 8.10.2005 alkaen.

Oikeudenkäyntikulut

Asianomistaja Mononen on esittänyt 2,088,15 euron oikeudenkäyntilaskun, josta hän on ilmoittanut voitavan vähentää valtion varoista maksettava päällekkäinen määrä. Lisäksi Mononen on vaatinut matkakuluista esitutkintakuulusteluun 216 euroa. Laskutetuista määristä käräjäoikeus hylkää päivältä 23.9.2005 laskutetut Lauri Karan asemasta käytyyn neuvotteluun liittyviä eriä koskevat palkkio- ja kuluvaatimukset, koska kyseinen toimenpide ei kuulunut tähän asiaan. Korvaus matkakuluista 18.4.2006 on määrätty maksettavaksi valtion varoista. Käräjäoikeus hyväksyy laskutetut sekä matkakuluista esikuulusteluun vaaditut määrät muutoin sellaisinaan.

Mononen on vaatinut Manniselta lisäkorvauksena oikeudenkäyntipäivältä aiheutuneesta tulonmenetyksestä 241,13 euroa sen lisäksi, että hänelle on valtionvaroista määrätty tältä osin maksettavaksi 58,87 euroa. Käräjäoikeus pitää tältä osin valtion varoista Monoselle maksettavaa määrää riittävänä korvauksena taloudellisesta menetyksestä pääkäsittelypäivältä, kun otetaan huomioon, että Monoselle määrätään myös oikeudenkäyntikuluina maksettavaksi yhteensä 960 euroa (+alv) esiintymisestä pääkäsittelyssä (3h) ja matka-ajalta (3h). Näillä perusteilla Monosen vaatimus lisäkorvauksesta hylätään.

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

MUUTOKSENHAKU

Tästä tuomiosta saa valittaa Vaasan hovioikeuteen. Muutoksenhakuohje.

Tyytymättömyyden ilmoitus

Määräajassa ovat vastaaja Pertti Manninen ja asianomistaja Pekka Mononen ilmoittaneet tyytymättömyyttä koko tuomioon.

Määräpäivät

Tyytymättömyyden ilmoittamiselle: tiistai 9.5.2006.
Valitukselle: torstai 1.6.2006
Vastavalitukselle: torstai 15.6.2006.

Jorma Eirola
Käräjätuomari Jorma Eirola

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Jorma Eirola ja lautamiehet Pirkko Hietanen, Aatos Kaukinen ja Raija Sipinen.

Ratkaisu oli yksimielinen.

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
2.5.2006
NO: 815 TL: 1
DNO: R 05/2307
SIVU 1(2)

SYYTETTY

Manninen, Pertti Juhani
...
...
...

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETELLUT RIKOKSET

1) Kunnianloukkaus 1.7.2004 - 8.10.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO

Syyksi luettu rikos 1
60 päiväsakkoa a 10 euroa = 600 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 24 luku 9 §

KORVAUSVELVOLLISUUS

Manninen velvoitetaan korvaamaan valtiolle todistelukulut 156,87 euroa.

Manninen velvoitetaan korvaamaan Pekka Matti Rafael Monoselle:
- henkisestä kärsimyksestä 500 euroa viivästyskorkoineen 8.10.2005 lukien ja
- matkakuluista esitutkintakuulusteluun 216 euroa ja muista oikeudenkäyntikuluista 1.793,40 euroa eli oikeudenkäyntikuluista yhteensä 2.009,40 euroa viivästyskorkoineen 2.6.2006 lukien.

Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kunakin vuonna voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.

MUUT LAUSUNNOT

Käräjäoikeus määrää, että tieto tästä tuomiosta on julkaistava nettisanomat.com -verkkojulkaisussa. Mannisen tulee verkkojulkaisun vastaavana

NO: 815 TL: 1 SIVU 2(2)

toimittajana huolehtia siitä, että tieto tuomiosta julkaistaan verkkojulkaisun nettisivustolla maksutta ja kohtuullisessa laajuudessa."

Liite. Vaasan hovioikeuden tuomio.
(Tarkat henkilötiedot korvattu merkkijonolla ...).


Jatkuu ...


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.
Haaste
Vastaajan kirjalliset todisteet
Todistelu käräjäoikeudessa 1
Todistelu käräjäoikeudessa 2
Käräjäoikeuden tuomio
Tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeuden tuomioon
Vastaajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Asianomistajan valitus hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä
Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä

Vastauspyyntö valitukseen

Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen
Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen
Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen
Vastausten tiedottaminen
Päätös pääkäsittelystä
Kutsu pääkäsittelyyn
Hovioikeuden tuomio

Jatkuu ...

http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/etusivu.html
http://www.nettisanomat.com/2007/05/03/kunnianloukkaus.htm


 

Nettisanomissa ja sen sisarsivustoilla julkaistu Pekka Monosta ja Lauri Karaa koskeva aineisto vuodesta 2000 alkaen, jonka hävittämismääräyksen hovioikeus kumosi 19.11.2015 määräten kolme loukkaavaa lausumaa poistettaviksi.
Osa 1 - Osa 2 - Osa 3

Julkaisun osoite

JATKUU - Osa 3. Kirjoitus vuoden 2007 kunnianloukkausoikeudenkäynnistä hovioikeuden tuomion jälkeen. LUE!

 

 

Arkisto 2001.

SMILE
from MODERN TIMES

Lyric by
JOHN TURNER and GEOFFREY PARSONS

Music by
CHARLIE CHAPLIN

Moderately, with great warmth


SMILE, thou' your heart is aching,
SMILE, even tho' it's breaking,
When there are clouds in the sky,
you'll get by,
If you SMILE though your fear and sorrow,
SMILE and maybe tomorrow,
You'll see the sun come shining thru
for you.

Light up your face with gladness,
Hide ev'ry trace of sadness.
Alto' a tear
may be ever so near,
That's the time you must keep on trying,
SMILE, what's the use of crying,
You'll find that life is still worth while,
If you'll just SMILE.


AIN', hymy voimat antaa.
AIN', hymy taakat kantaa,
harmaatkin pilvet puistat
kun muistat
hymy AIN' pois vie murheen, huolen,
AIN', hymy ilon puolen
tuo auringon paistelulle,
sulle.

Kasvoillesi onni suo.
Suru aina murheet tuo,
nyt ne peitä,
kaikk' kyyneleet heitä.
Nyt se on tehtävä, itku pois,
AIN', hymy elämän tois.
Taistele, muista sääntö vain,
niin, hymy AIN'.

 

Moderately, with great warmth

AIN' - HYMY

suomennos: pertti manninen,
1.0-versio, 17.05.01modern times - nykyaika. kuvitelma.


http://www.nettisanomat.com/ 2001/05/17/hymy.htm

 

 
ARKISTO 2001
 

etusivu 17.05.01.

uusin lehti
seuraava lehti
tämä lehti
edellinen lehti
vanhin lehti
kaikki lehdet-linkki
hakemisto
valokuva-galleriailmoi-tukset

kirjoita

lukijalta

Velka, vankeus vai armo?

Pääkirjoitus.

Tavallinen tapaus?

Asunnon hankinta 1991: Hankintahinta 1.000.000 mk, omaa rahaa 200.000 mk ja lainaa pankista 800.000 mk. Turvattu työpaikka ja Pankki arvioi takaisinmaksukyvyn olevan.

Sattumukset myöhemmin: työttömyys, joka jatkuu pitkään. Takaisinmaksukykyä ei ole. Asuntoa ei saada kaupaksi pakkohuutokaupassa 1996 eikä muutenkaan, lainan korot pyörivät huimaa vauhtia.

Tilanne 2001: Asunto myydään pakkohuutokaupassa. Hinta 500.000 mk. Lainan pääoma edelleen 800.000 mk, KOROT nyt 1.200.000 mk. Velkaa pankille pakkohuutokaupan jälkeen 1.500.000 mk. Oma pääoma 200.000 myös häipynyt.

Kuka teki väärin? Tietenkin asunnon ostaja, joka kuvitteli tarvitsevansa asunnon itselleen ja perheelleen. Entä pankki? Se ei tehnyt väärin, koska se on liikeyritys. Se, että tämä bisnes meni ehkä huonosti, kuuluu normaaleihin liiketoiminnan riskeihin, jotka katetaan paremmin sujuneilla toimilla.

Yhteiskunta, tässä tapauksessa Esko Ahon hallitus tuli pankkien ja niiden omistajien avuksi tukemalla suoraan tai antamalla pääomalainoja, jotta pankit eivät joutuisi valtion haltuun, jolloin pankkien omistajat olisivat menettäneet sijoittamansa pääoman.

Suomen eduskunta
antoi yksimielisesti (?) kuuluisan pankkitukiponnen, jossa pankkien toiminta luvattiin turvata kaikissa olosuhteissa! Siis avoin valtakirja minkätahansalaiselle pankkitoiminnalle!

Mikäli asuntovelalliset olisi pelastettu esimerkiksi niin, että valtio olisi ottanut asunnot haltuunsa ja antanut tämän osan pankkituesta näin, olisi Suomessa säästytty sadoiltatuhansilta erilaisilta murhenäytelmiltä. Kaikki eivät jaksaneet odottaa maallista tuomiota vaan menehtyivät joko oman käden kautta tai murtuneen terveyden johdosta.

Uskomattoman monet ovat nähneet läheisessä tai hiukan kaukaisemmassa ympäristössään näitä murhenäytelmiä.

Miten päättyi?

Pankki akordoi eli poisti loppuvelan ja vapautti näin velallisen elinikäisestä vankeudesta. Velallisen kannalta myönteiseen lopputulokseen vaikutti tässä tapauksessa pyrkiminen velkasaneeraukseen ja oikeudenkäynnin lopettaminen ja järjestelyt, joiden avulla pakkohuutokaupassa asunnosta saatiin jotenkin kelvollinen hinta.

Kymmenen vuotta jatkunut velallisen piina loppui eikä hänen tarvinnut enää jäädä ihmisarvoa alentavaan ja raastavaan velkasaneeraukseen, jos hän sellaiseenkaan olisi päässyt.

Velkasaneeraus olisi kestänyt seuraavat viisi vuotta ja mahdollisesti senkin jälkeen vielä kaksi vuotta lisää. Tämä kaksi vuotta helposti unohdetaan, velkojalla on oikeus hakea ja saada tällainen pidennys.

Tämä tapaus on tosi, hiukan yksinkertaistettuna. Tämän aineiston lähettäjä toivoi tarinansa julkaisemista sopivassa yhteydessä. Tässä se nyt on ja pysyy.

pertti manninen 17.05.01 nettisanomat.com

joka torstai!viikonkuva 25.11.99 pankkikonttorin karu kohtalomodern times - nykyaika. kuvitelma.LES BAS-FONDS

suomalaiset kuvat: pertti manninen

"Pankkikriisin syyt jätettiin tutkimatta"

Mitä STT kertoi "Suuresta pankkitukikeskustelusta"

eduskunta vältteli totuutta pankkikriisissä

miten voi sivistynyt kansakunta sallia pankki-kriisiksi kutsutun toiminnan ja suoranaisen koronkiskonnan?

 
http://www.nettisanomat.com/2001/05/17/etusivu.htm#velkavankeusarmo
 

 

 

VIIKKO 2017/02/18 - Sananvapaus 02. Pekka Monosta ja Lauri Karaa koskevat tekstit, joiden hävittämismääräyksen hovioikeus kumosi. - Verkkoviestien hävittämisen laajuus kunnianloukkausrikoksessa. Käräjäoikeus - Hovioikeus - Korkein oikeus - Hovioikeus 19.11.2015. Nettisanomat ja sen sisarjulkaisut, velkomusoikeudenkäynti, kantaja asianajaja Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Vantaa, todistaja myyntipäällikkö Lauri Kara, Nordea Pankki Oy, Helsinki, vastaaja päätoimittaja Pertti Manninen, Nettisanomat, Laukaa. SMILE from MODERN TIMES - Hymy sivun nimi: sananvapaus02- Lauantai 18.02.2017 - Nettisanomat - Sanomanetti - Blogi: Viikkosanomat.fi - Kuvasanomat - Sanomatori - Viikkosanomat - Härkää sarvista - 12.fi -

2017, Sananvapaus, Verkkoviestien hävittäminen, laajuus, kunnianloukkausrikos, Käräjäoikeus, 2012, Hovioikeus, 2012, Korkein oikeus, 2014, Hovioikeus, 2015, Nettisanomat. sisarjulkaisut, velkomusoikeudenkäynti, kantaja, asianajaja, Pekka Mononen, Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky, Vantaa, todistaja, myyntipäällikkö, Lauri Kara, Nordea Pankki Oy, Helsinki. vastaaja, päätoimittaja, Pertti Manninen, Nettisanomat, Laukaa,

N:o 1915 Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Sivu 2017-02-18 ja 2017-02-21, nettiin 2017-02-21 18:40, linkkejä 2017-02-21.
Mobiversion etusivulle: http://www.nettisanomat.com/mobi/etusivumobi.html
 

 

 

 

 


Sivun alkuun!


Nettisanomat-sivuston rinnakkaissivustona (sivut 20.01.2017 - 25.02.2017) nettiin maanantaina 2017-02-27 21:58. (Kuvat linkkeinä).